Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Salbutamol

 • Läkemedel för inhalation
 • Vid astma och KOL
 • Gör det lättare att andas
 • Verkar snabbt

Om Salbutamol

Salbutamol är ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel. Läkemedlet består av en suspension (i sprayform) som inhaleras. Den aktiva substansen salbutamol verkar bronkdilaterande så att du lättare kan andas och minskar symptom som andnöd, väsande andning och hosta.

Salbutamol föreskrivs vid astma och KOL och ska inhaleras i nödsituationer med akut andnöd. Men läkemedlet kan även användas när du vill förhindra att du får plötslig andnöd, t.ex. innan du ska utöva någon sport eller ska vistas någonstans där det är rökigt/kyligt eller där det finns husdjur eller något annat som du är känslig för.

Användning

Salbutamol andas in med hjälp av en inhalator. I bipacksedeln kan du läsa hur du (steg för steg) förbereder inhalatorn före användning samt hur inhaleringen går till. Följ anvisningarna noggrant. Riktlinjer för användning av Salbutamol är:

 • Ta bort skyddshylsan.
 • Skaka inhalatorn före varje doseringstillfälle.
 • Andas ut (men inte genom inhalatorn).
 • Sätt munstycket mellan tänderna (utan att bita på munstycket) och slut läpparna om munstycket .
 • Andas lugnt genom munstycket. Samtidigt som du påbörjar en inandning gör du ett spraytryck för att få tillgång till läkemedlet.
 • När lungorna är fyllda och du inte kan andas in mer, håller du andan i 5-10 sekunder. Ta ut inhalatorn ur munnen.
 • Andas sedan ut långsamt. Behöver du ännu ett spraytryck? Vänta då en halv minut och upprepa sedan ovanstående steg.
 • Sätt på skyddshylsan ordentligt efter varje doseringstillfälle och rengör inhalatorn en gång i veckan enligt instruktionerna i bipacksedeln.

När det är barn som ska behandlas kan inhalatorn eventuellt användas tillsammans med en andningsbehållare för att underlätta koordineringen av inhalation och spraytryck.

Mer information om hur Salbutamol används hittar du i bipacksedeln.

Dosering

Följ läkarens anvisningar noggrant vid användning av Salbutamol Sandoz. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn (12 år och äldre)

 • Lindring vid akut astmaattack: 1-2 inhalationer vid behov
 • Förebyggande av besvär orsakade av fysisk aktivitet eller utlösande faktorer: 2 inhalationer 10-15 minuter i förväg
 • Maxdos: 8 inhalationer per dag

Barn under 12 år

 • Lindring vid akut astmaattack: 1 inhalation vid behov
 • Förebyggande av besvär orsakade av fysisk aktivitet eller utlösande faktorer: 1 inhalation, eller 2 vid behov, 10-15 minuter i förväg
 • Maxdos: 8 doser per dag

Rådfråga din läkare om behandlingen inte ger tillräcklig effekt eller om du behöver fler doseringstillfällen än vanligt per dag. Överskrid aldrig din maxdos och använd inte läkemedlet längre än vad som föreskrivits utan att din läkare först har godkänt det.

Alkohol/körförmåga

Det råder inga särskilda restriktioner vad gäller alkoholkonsumtion och bilkörning.

För stor mängd läkemedel

Har du fått i dig för stor mängd läkemedel? Kontakta läkare eller närmaste sjukhus. Du kan få symptom som t.ex. darrningar, huvudvärk, snabb puls, illamående eller kräkningar, oro, irritation, epilepsi och dåsighet.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte läkemedlet om du är allergisk mot salbutamol eller något annat av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Salbutamol Sandoz i följande situationer:

 • Om du har en allvarlig hjärtsjukdom
 • Om du någon gång haft en allvarlig hjärtsjukdom, oregelbunden puls eller bröstsmärtor
 • Om du har uttalat högt blodtryck som inte behandlas
 • Om du har överaktiv sköldkörtel
 • Om du har för låg kaliumhalt i blodet
 • Om du har en utbuktning i en artär (aneurysm)
 • Om du är diabetiker (extra blodsockerkontroller krävs efter påbörjad behandling med Salbutamol Sandoz)
 • Om du har en tumör i binjuremärgen (feokromocytom) – binjurarna är två körtlar som befinner sig ovanför njurarna

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar ska du endast använda detta läkemedel om din läkare har ordinerat det.

Andra läkemedel och Salbutamol

Följande läkemedel kan interagera med Salbutamol:

 • Läkemedel för behandling av hjärta och blodkärl som får luftvägarna att dra ihop sig och som innehåller en aktiv substans som slutar på ”-ol”, som t.ex. propranolol (betablockerare). Följden kan bli kramp i luftvägarna.
 • Vissa läkemedel mot depression, t.ex. monoaminooxidashämmare (såsom moklobemid) och tricykliska antidepressiva (såsom amitriptylin)
 • Anestetika (läkemedel för fullständig eller delvis bedövning) såsom halotan
 • Läkemedel mot oregelbundna hjärtslag, såsom digoxin
 • Xantinderivat (används vid andningssvårigheter) såsom teofyllin
 • Steroider (en grupp hormoner) såsom kortison
 • Diuretika (urindrivande läkemedel) såsom furosemid

Tala om för din läkare om du tar, har tagit eller förväntas behöva ta något av ovanstående eller något annat läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Salbutamol och kontakta genast din läkare om du får något av följande besvär:

 • Symptom på allergisk reaktion, som t.ex:
  • Svullnad i ansiktet, tungan eller svalget
  • Svårighet att svälja
  • Rodnad och blåsor i huden som påminner om utslag vid kontakt med brännässlor
  • Andningssvårigheter
 • Bröstsmärtor (se “frekvens okänd”)
 • Tilltagande andningssvårigheter direkt efter användning av Salbutamol, trots att detta läkemedel underlättar för andningen. Detta betyder att din sjukdom förvärras och att du omedelbart behöver behandlas på annat sätt.

Andra biverkningar som kan uppstå vid användning av Salbutamol är bl.a:

Vanliga (kan påverka mellan 1 till 10 av 100 användare):

 • Darrningar
 • Ökad puls
 • Huvudvärk
 • Muskelkramper

Mindre vanliga (kan påverka mellan 1 till 10 av 1 000 användare):

 • Snabb puls
 • Irritation i munhåla och svalg

Sällsynta (kan påverka mellan 1 till 10 av 10 000 användare):

 • Sänkt kaliumhalt i blodet
 • Rodnad i ansiktet

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allergiska reaktioner (se ovan under denna rubrik)
 • Kraftlöshet
 • Svimning
 • Hyperaktivitet
 • Ökad irritation
 • Hallucinationer
 • Sömnrubbningar
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Bröstsmärtor
 • Hudutslag med klåda
 • Tilltagande andningssvårigheter direkt efter inhalation

Frekvens okänd:

 • Vissa användare kan ibland känna av bröstsmärtor (som vid hjärtproblem såsom angina pectoris), men det är ännu inte känt hur ofta detta sker. Informera din läkare om du får dylika besvär under behandling med Salbutamol, men sluta inte använda läkemedlet förrän läkaren bestämt att du ska göra det.

Om du får besvärliga biverkningar eller om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Salbutamol Sandoz är salbutamol. Varje dos innehåller 100 mikrogram salbutamol (som salbutamolsulfat). Varje inhalationsdos (via munstycket) innehåller 90 mikrogram salbutamol (som salbutamolsulfat).

Övriga innehållsämnen är: norfluran (HFA 134a), vattenfri etanol och oljesyra.

Tillverkare av Salbutamol Sandoz är:

Aeropharm GmbH François-Mitterrand-Allee 1
07407 Rudolstadt
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 13-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen