Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Saxenda

 • Läkemedel för viktkontroll
 • Användningssätt: självinjicering
 • Minskar matlusten
 • När BMI överstiger 27 kg/m2

Om Saxenda

Saxenda är ett läkemedel för viktkontroll som innehåller den aktiva substansen liraglutid. Den liknar ett naturligt förekommande hormon som kallas glukagonlik peptid-1 (GLP-1) som frigörs från tarmen efter en måltid. Saxenda fungerar genom att påverka receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit, som leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.

Saxenda används för viktminskning i kombination med anpassad kost och motion hos vuxna från 18 år och äldre som har:

 • ett BMI på 30 kg/m2 eller högre (obesitas) eller
 • ett BMI som ligger mellan 27 kg/m2 och 30 kg/m2 (övervikt) och viktrelaterade hälsoproblem (som t.ex. diabetes, högt blodtryck, onormala nivåer av fetter i blodet eller obstruktiv sömnapné).
 • Du ska bara fortsätta att använda Saxenda om du har gått ner minst 5% av din initiala kroppsvikt efter 12 veckor med doseringen 3,0 mg/dag. Rådfråga läkare innan du fortsätter.

Användning/verkan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Din läkare kommer att sammanställa ett kost- och motionsprogram åt dig. Följ detta program medan du använder Saxenda.

Hur mycket ska injiceras? Din behandling kommer att starta med en låg dos som gradvis kommer att ökas under de första fem veckorna av behandlingen.

När du börjar använda Saxenda är startdosen 0,6 mg en gång dagligen, i minst en vecka.
Varje vecka ökar du sedan dosen successivt; oftast med 0,6 mg tills du når den rekommenderade dosen på 3,0 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att tala om hur mycket Saxenda du ska ta varje vecka. Du kommer förmodligen att följa nedanstående tabell.

Vecka

Injicerad dos

Vecka 1

0,6 mg en gång dagligen

Vecka 2

1,2 mg en gång dagligen

Vecka 3

1,8 mg en gång dagligen

Vecka 4

2,4 mg en gång dagligen

Vecka 5 och framåt

3,0 mg en gång dagligen

När du har nått den rekommenderade dosen på 3,0 mg i vecka 5 av behandlingen ska du fortsätta med denna dos tills behandlingsperioden är slut. Öka inte din dos ytterligare.

Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling.

Hur och när ska du använda Saxenda? En läkare eller sjuksköterska visar hur du ska använda injektionspennan.

 • Du kan ta Saxenda när som helst under dagen, med eller utan mat och dryck.
 • Ta Saxenda vid ungefär samma tid varje dag.

Var du ska injicera Saxenda ges som en injektion under huden (subkutan injektion).

 • De bästa ställena att injicera på är framsidan av midjan (buken), framsidan av låren eller överarmarna.
 • Injicera inte direkt i ett blodkärl eller en muskel.

Följ instruktionerna i bipacksedeln om hur du ska injicera.

Diabetes Tala om för din läkare om du har diabetes. Din läkare kan eventuellt justera dosen av dina diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker.

 • Blanda inte Saxenda med andra läkemedel som du injicerar (t.ex. insuliner).
 • Använd inte Saxenda tillsammans med andra läkemedel som innehåller GLP-1-receptoragonister (såsom exenatid eller lixenatid).

Om du använt för stor mängd av Saxenda

Kontakta läkare eller åk till ett sjukhus omedelbart om du använt för stor mängd av Saxenda. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Följande biverkningar kan inträffa:

 • illamående och kräkningar

Om du har glömt att använda Saxenda

 • Om du har glömt ta en dos och kommer på det inom 12 timmar från när du vanligtvis tar dosen, ska du ta den så snart du kommer på det.
 • Om mer än 12 timmar har förflutit sedan du skulle ha använt Saxenda ska du emellertid hoppa över den missade dosen och injicera nästa dos följande dag vid den vanliga tidpunkten.
 • Ta inte dubbel eller ökad dos följande dag för att kompensera för den missade dosen.

Sluta inte att använda Saxenda utan att först tala med din läkare.

Användning Saxenda

Använd detta läkemedel alltid enligt läkarens föreskrifter. Om du av någon anledning har gjort ett tillfälligt uppehåll i behandlingen med Saxenda, bör du gå två steg tillbaka i behandlingsschemat från den vecka du slutat använda läkemedlet.

Till exempel: om du var i vecka 4 när du slutade använda läkemedlet, ska du börja igen med den 2:a veckans dos. På så sätt kan din kropp börja vänja sig igen och du minskar även risken för att drabbas av eventuella biverkningar. 

Varje förfylld injektionspenna innehåller 18 mg liraglutid och kan ge doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg.
Startdosen är 0,6 mg 1 gång dagligen. Dosen ökas sedan stegvis med 0,6 mg – efter minst en vecka i taget – tills den rekommenderade dosen på 3,0 mg dagligen har nåtts.
När du har nått den rekommenderade dosen på 3,0 mg innebär det att 1 injektionspenna kan användas för 6 injiceringstillfällen; läkemedlet i 1 injektionspenna räcker alltså till 6 dagars behandling.

När ska Saxenda inte användas?

Använd inte Saxenda i följande fall:

 • Om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel. Ämnena hittar du under rubriken ”Sammanställning”.
 • Om du är yngre än 18 år. Saxenda är inte lämpligt för barn under 18 år.

När ska man vara extra försiktig med detta läkemedel?

 • Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel till patienter med hjärtsvikt, leversjukdomar, njursjukdomar och hos patienter som är 75 år och äldre. Användning av Saxenda rekommenderas inte om du har svår hjärtsvikt eller är äldre än 74 år. Om du har en lever- eller njursjukdom eller går på dialys, rådfråga läkare.
 • Detta läkemedel rekommenderas inte om du har en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) eller allvarliga mag- eller tarmproblem som ger långsam magsäckstömning (s.k. gastropares).
 • Om du har diabetes ska du inte använda Saxenda som ersättning för insulin.
 • Tala med läkare om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln.
 • Om du går ner mycket i vikt finns det risk för att det bildas gallstenar och att din gallblåsa blir inflammerad. Sluta ta Saxenda och kontakta läkare omedelbart om symptom på gallsten eller inflammation i gallblåsan uppstår.
 • Om du har sköldkörtelsjukdom, rådfråga läkare.
 • Vänd dig till läkare om du under behandlingen med Saxenda får hjärtklappning eller om det känns som om ditt hjärta rusar trots att du befinner dig i vila.
 • När du påbörjar behandlingen med Saxenda kan du förlora kroppsvätska och bli uttorkad. Detta kan hända om du blir illamående, kräks eller får diarré. Undvik uttorkning genom att dricka tillräckligt med vätska.

Andra läkemedel och Saxenda

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om:

 • Du tar ett läkemedel mot diabetes som kallas ”sulfonureid” (t.ex. glimepirid eller glibenklamid) eller om du tar insulin, då du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi) när du använder dessa läkemedel samtidigt med Saxenda. Din läkare kan eventuellt justera dosen av ditt diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker.
 • Du tar warfarin eller andra läkemedel genom munnen som minskar blodets koagulering. Det kan krävas att du gör tätare kontroller av ditt blods levringsförmåga.

Graviditet och amning

Saxenda ska inte användas av kvinnor som är gravida eller ammar.

Vill du vara säker på att du inte är gravid när du börjar använda Saxenda, bör du göra ett graviditetstest.

För att undvika graviditet bör du använda minst en pålitlig preventivmetod.

Om du vill bli gravid, måste du sluta att använda detta läkemedel minst två månader i förväg. Sluta genast att använda Saxenda om du visar dig ha blivit gravid under behandlingens gång, samt rådfråga din läkare.

Biverkningar

Saxenda kan ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är:

 • illamående, kräkningar, diarré, förstoppning – dessa symptom försvinner oftast efter några dagar eller veckor
 • matsmältningsbesvär
 • svaghetskänsla och trötthet
 • förändrad smak
 • yrsel
 • svårt att sova
 • gallsten
 • reaktioner på injektionsstället (t.ex. hudirritation)

En fullständig översikt över alla biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du känner av biverkningar, också om biverkningar uppstår som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är liraglutid. 1 ml av injektionslösningen innehåller 6 mg liraglutid. En förfylld injektionspenna innehåller 18 mg liraglutid.

Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor.

Tillverkare av Saxenda är:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Danmark

Bipacksedel

Läs bipacksedeln innan användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 04-03-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen