Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Scopoderm

 • Hjälper mot åksjuka
 • I form av depotplåster som fästs på huden
 • Orsakar dåsighet: undvik att köra bil
 • Se upp med alkohol

Om Scopoderm TTS

Scopoderm TTS är ett plåster mot åksjuka när man färdas med bil, båt eller flygplan. Den aktiva substansen skopolamin tas upp genom huden och förebygger symptom såsom illamående, kräkningar och yrsel.

Användning

Plåstret fästs på en ren, torr och hårfri yta bakom örat. Sätt på plåstret 6-15 timmar innan du ska resa för att den aktiva substansen ska uppnå full effekt. Låt plåstret sitta kvar under hela resan. Skydd mot åksjuka erhålls under minst 72 timmar. Om restiden är kortare, kan plåstret tas bort tidigare. Om resan varar längre, kan du byta till ett nytt plåster bakom andra örat när 3 dagar har gått.

Varje depotplåster är förpackat i en separat dospåse. Öppna dospåsen enligt anvisningarna i bipacksedeln och vidrör plåstret så lite som möjligt med fingrarna. Plåstret får inte flyttas efter att det har placerats på huden.

Se till så att plåstret hålls så torrt som möjligt.

Undvik att få den aktiva substansen i ögonen genom att tvätta händerna noggrant efter det att du vidrört plåstret. Rengör också appliceringsstället efter det att plåstret tagits bort.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Scopoderm TTS.

Dosering

Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 1 depotplåster per gång

Scopoderm TTS ska inte användas av barn under 18 år.

Alkohol/körförmåga

Undvik att dricka alkohol vid behandling med Scopoderm TTS.

Scopoderm TTS kan orsaka biverkningar såsom dåsighet, förvirring, yrsel och synrubbningar. Undvik därför bilkörning, användning av tunga maskiner och aktiviteter som kräver koncentration medan du använder Scopoderm TTS.

För stor mängd läkemedel/sluta använda Scopoderm TTS

Om du råkat sätta på för många plåster samtidigt kan du drabbas av rastlöshet, upphetsning eller förvirring. Vid högre överdosering kan du bli desorienterad, hallucinera eller få kramper. I svåra fall av överdosering kan koma och andningssvårigheter förekomma. Ta bort plåstret/plåstren omedelbart (eftersom vissa överdoseringssymptom kan kvarstå i upp till 24 timmar eller längre efter plåstret/plåstren tagits bort), tala med din läkare eller kontakta närmaste akutmottagning omedelbart. Ta med dig eventuella kvarvarande plåster.

Om du slutar använda detta läkemedel: I enstaka fall – vanligen efter flera dagars användning – har symptom som yrsel, illamående, kräkningar, huvudvärk och balanssvårigheter rapporterats efter det att behandlingen avslutats. Kontakta din läkare om detta händer dig.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Scopoderm TTS i följande situationer:

 • Om du är yngre än 18 år
 • Om du är allergisk mot ett av läkemedlets innehållsämnen – dessa hittar du under rubriken “Innehållsdeklaration”
 • Om du har ögonsjukdomen glaukom (s.k. grön starr – ökat tryck i ögat), och framför allt glaukom med trång kammarvinkel

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Scopoderm TTS om något av följande stämmer in på dig:

 • Om du lider av pylorusstenos (för trång öppning mellan magsäcken och tarmen) eller blockering i tarmen
 • Om du har svårigheter vid urinering (t.ex. på grund av prostataförstoring)
 • Om du är äldre eller har (eller har haft) någon metabolisk sjukdom eller nedsatt lever eller njurfunktion
 • Om du har (eller har haft) smärta i ögonen, dimsyn, eller ser regnbågsfärgade glorior runt ljuskällor (Scopoderm bör endast användas efter en ögonundersökning av en läkare)
 • Om du har (eller har haft) epilepsi eller epileptiska anfall (ökat antal anfall har rapporterats)

I ovan nämnda fall kan Scopoderm TTS vara olämpligt att använda.

I sällsynta fall kan förvirring och/eller synhallucinationer uppträda. Ta i sådana fall omedelbart bort plåstret och kontakta läkare.

Försiktighet bör vidtas efter att plåstret tagits bort eftersom biverkningarna kan kvarstå i upp till 24 timmar eller längre.

Ta bort plåstret innan röntgenundersökning.

Graviditet och amning

Graviditet:
Under graviditet får Scopoderm TTS endast användas om det är absolut nödvändigt, och uteslutande efter läkarens godkännande.

Amning:
Negativ påverkan på spädbarn har inte kunnat påvisas. Om du ammar under behandling med Scopoderm TTS är det dock viktigt att kontrollera så att spädbarnet inte drabbas av symptom såsom dåsighet och muntorrhet. Tala först med läkare innan du börjar använda Scopoderm samtidigt som du ammar.

Andra läkemedel och Scopoderm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel. Tala särskilt om för din läkare om du tar något av följande substanser/läkemedel, eftersom Scopoderm TTS kan interagera med dem:

 • Alkohol
 • Andra läkemedel som påverkar hjärnan
 • Allergiläkemedel
 • Antidepressiva läkemedel
 • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom eller virusinfektioner
 • Läkemedel mot oregelbunden hjärtverksamhet (antiarrytmika)
 • Andra läkemedel mot åksjuka

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA använda Scopoderm TTS och uppsök läkare omedelbart om du får något av följande symptom, eftersom de kan tyda på en allergisk reaktion:

 • Svårighet att andas eller svälja
 • Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg
 • Svår hudklåda med röda utslag eller blemmor

Vissa biverkningar kan vara allvarliga, men är mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10 000 användare)

 • Synförändringar med ökat tryck i ögat (möjliga tecken på glaukom) – om du upplever detta, ta bort plåstret och kontakta läkare omedelbart

Vissa biverkningar är mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

 • Muntorrhet
 • Dåsighet, yrsel
 • Dimmig närsyn och förstorade pupiller (ibland bara på ena ögat)
 • Svårighet att fokusera blicken på föremål på nära eller långt håll

Vissa biverkningar är vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

 • Irritation i ögonlocken
 • Hudirritation

Vissa biverkningar är sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

 • Svårigheter att urinera
 • Försämrat minne, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, desorientering, förvirring och hallucinationer

Vissa biverkningar är mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Generella hudutslag
 • Ökad anfallsfrekvens hos patienter med epilepsi

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får besvärliga biverkningar. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är skopolamin. Scopoderm TTS innehåller 1,5 mg aktiv substans per depotplåster.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Scopoderm TTS kan laddas ner här.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 29-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen