Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Seretide

 • Läkemedel för inhalation
 • För behandling vid astma och KOL
 • Minskar antalet anfall med andnöd
 • Används dagligen

Om Seretide

Seretide innehåller två läkemedel:

 • Salmeterol: en långverkande luftrörsvidgare. Luftrörsvidgare påverkar luftvägarna i lungorna så att de hålls vidgade och gör det lättare att andas. Effekten varar under minst 12 timmar.
 • Flutikasonpropionat: en kortikosteroid. Detta kortisonläkemedel minskar svullnad och irritation i lungorna.

Läkare ordinerar detta läkemedel för att förebygga andningsproblem och väsande andning, t.ex. vid astma och KOL.

Användning

Seretide är ett läkemedel för inhalation. Om läkemedlet används dagligen minskar risken för att du ska drabbas av andningssvårigheter. Dock ska Seretide inte användas för att lindra ett plötsligt anfall av andnöd eller väsande andning. Om detta händer ska du istället använda en inhalator med ett snabbverkande läkemedel, som t.ex. Salbutamol.

Seretide finns i olika styrkor och utföranden:

 • Seretide Inhalator (25/50, 25/125, 25/250)
 • Seretide Diskus (50/100, 50/250, 50/500)

I läkemedlets bipacksedel finns detaljerade beskrivningar av hur Seretide Inhalator och Seretide Diskus ska användas. Allmänna riktlinjer är:

 • Förbered apparaten för användning enligt anvisningarna i bipacksedeln.
 • Andas ut djupt (inte i munstycket).
 • Slut läpparna om munstycket.
 • Andas in djupt genom munstycket så att läkemedlet når luftvägarna (vid användning av Seretide Inhalator gör du ett dostryck samtidigt som du börjar andas in – vid användning av Seretide Diskus har pulverdosen redan frigetts innan du börjar andas in).
 • Ta bort apparaten från munnen och håll andan i några sekunder.
 • Andas ut långsamt.
 • Upprepa ovanstående steg om du behöver ta flera doser.
 • Skölj munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle.

Dosering

Seretide finns tillgängligt i olika styrkor. Din läkare avgör vilken styrka du ska använda, hur ofta du ska inhalera och hur många doser du ska ta vid varje inhalationstillfälle.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar som gäller alkoholkonsumtion och bilkörning i samband med användning av Seretide.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Seretide

Har du tagit fler inhalationsdoser än vad läkaren ordinerat? Detta kan ge besvär som darrningar, huvudvärk eller snabb puls. Rådgör med läkare om du har använt för stor mängd Seretide under lång tid.

Har du glömt att inhalera en dos? Fortsätt enligt ditt vanliga behandlingsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte plötsligt att ta Seretide eftersom detta kan ge biverkningar. Rådgör alltid först med din läkare om hur du successivt trappar ner behandlingen med detta läkemedel.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Seretide om du är allergisk (överkänslig) mot salmeterol, flutikasonpropionat eller något av läkemedlets övriga innehållsämnen (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Ibland kan extra hälsokontroller krävas medan du tar Seretide, t.ex. i följande situationer:

 • Om du har en hjärt-kärlsjukdom inklusive snabb och oregelbunden puls
 • Om du har ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)
 • Om du har högt blodtryck
 • Om du är diabetiker (Seretide kan öka blodsockret)
 • Om du har minskad kaliumhalt i blodet
 • Om du har (eller har haft) tuberkulos (tbc)

Rådgör med läkare innan du tar Seretide om du har (eller har haft) något av ovanstående tillstånd.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om användning av Seretide om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Seretide

Ett antal läkemedel interagerar med Seretide. Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Betablockerare (t.ex. atenolol, propranolol och sotalol). Betablockerare används oftast för att behandla högt blodtryck och andra hjärtåkommor.
 • Läkemedel som används för att behandla virus- och svampinfektioner (t.ex. ritonavir, ketokonazol och itrakonazol). Vissa av dessa läkemedel kan öka mängden av flutikasonpropionat eller salmeterol i kroppen. Detta kan öka risken för biverkningar med Seretide eller förvärra biverkningarna.
 • Kortison (som tabletter eller injektion). Om du nyligen blivit behandlad med dessa läkemedel kan det öka risken för påverkan av binjurarnas funktion.

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Seretide kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk – som ofta är övergående och brukar försvinna efter några dagars användning
 • Fler förkylningsperioder (övre luftvägsinfektioner) har rapporterats hos patienter med KOL

Vanliga (kan påverka färre än 1 av 10 användare):

 • Svampinfektion i munhåla och svalg (s.k. torsk), irritation på tungan och heshet – risken för svampinfektion minskar om man omedelbart efter varje inhalationstillfälle sköljer munnen med vatten som sedan spottas ut
 • Värkande, svullna leder och muskelvärk

Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom):

 • Lunginfektioner – kontakta läkare om du får följande symptom: ökad slemproduktion, färgförändring av slemmet, feber, frossa, ökande hosta eller tilltagande andningssvårigheter
 • Blåmärken och benbrott
 • Bihåleinflammation (en känsla av tryck eller täthet i näsan, kinderna eller bakom ögonen, ibland med dunkande värk)
 • Minskad kaliumhalt i blodet (vilket kan ge oregelbundna hjärtslag, muskelsvaghet och/eller kramp)

Mindre vanliga (kan påverka färre än 1 av 100 användare)

 • Allergiska reaktioner (se bipacksedeln) – kontakta omedelbart läkare om du får en kraftig allergisk reaktion
 • Mycket snabba hjärtslag
 • Känsla av skakighet (tremor) och snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer) – dessa biverkningar är ofta harmlösa och försvinner efter en viss tids användning
 • Muskelkramper
 • Känsla av oro (främst hos barn)
 • Halsirritation – besvären minskar om man sköljer munnen med vatten och spottar ut omedelbart efter varje inhalationstillfälle

En översikt över mer sällsynta biverkningar och biverkningar som kan uppstå vid långvarig behandling med höga doser läkemedel finns i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du får kraftiga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

De aktiva substanserna är:

 • Seretide Inhalator: 25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 50, 125 eller 250 mikrogram flutikasonpropionat. Övrigt innehållsämne är norfluran (HFA 134a).
 • Seretide Diskus: salmeterol (som salmeterolxinafoat) (50 mikrogram) och flutikasonpropionat (100, 250 eller 500 mikrogram). Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein).

Tillverkare av Seretide Inhalator är:

Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Frankrike

Tillverkare av Seretide Diskus är:

Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Frankrike

Glaxo Wellcome GmbH & Co Industriestrasse 32-36
D-23843
Bad Oldesloe
Tyskland

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations) Priory Street
Ware, Hertfordshire
SG12 0DJ
Storbritannien

Bipacksedel

Lär igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen