Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Sildenafil

 • Erektionsbefrämjande tablett
 • Används vid impotens
 • Tablett tas en timme före sexuell aktivitet
 • Maximalt en tablett om dagen
 • Kan orsaka yrsel och påverkar ibland synen, så var försiktig om du ska köra bil

Om Sildenafil

Sildenafil Mylan tillhör en grupp mediciner som kallas ”fosfodiesteras typ 5-hämmare” eller ”PDE5-hämmare”. Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i penis att vidga sig så att blodet kan flöda in vid sexuell stimulering. Sildenafil Mylan underlättar endast att få erektion om du är sexuellt stimulerad.

Du ska inte ta Sildenafil Mylan om du inte har erektil dysfunktion. Du ska inte ta Sildenafil Mylan om du är kvinna.

Sildenafil Mylan är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

Användnin/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad startdos är 50 mg.

Du ska ta Sildenafil Mylan ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Läkemedlet kan tas med eller utan mat. Undvik att dricka grapefruktjuice när du använder Sildenafil Mylan eftersom det kan öka läkemedlets effekt. Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mändger alkohol innan du tar Sildenafil Mylan.

Om du känner att effekten av Sildenafil Mylan är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal. Sildenafil Mylan ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad.

Den tid det tar för Sildenafil Mylan att verka varierar från person till person, men normalt sett tar det mellan en halvtimme och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil Mylan börjar verka om du tar det tillsammans med en stadig måltid.

Om Sildenafil Mylan inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte kvarstår tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge bör du rådgöra med din läkare.

Du ska inte ta Sildenafil Mylan mer än en gång per dygn. Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger att du ska ta. Om du har tagit för stor mängd av Sildenafil Mylan ska du kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Sildenafil Mylan:

 • Om du är allergisk mot ett eller flera ämnen i läkemedlet. Ämnena hittar du under rubriken ”Sammanställning”.
 • Om du tar mediciner som kallas för ”nitrater”, eftersom de i kombination med Sildenafil Mylan kan leda till kraftigt blodtrycksfall.
 • Om du tar mediciner som kallas för ”kväveoxiddonatorer”, som t.ex. amylnitrit (“poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Mylan eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.
 • Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.
 • Om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck.
 • Om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa).
 • Om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Sildenafil Mylan:

 • Om du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer i benmärgen).
 • Om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom.
 • Om du har hjärtproblem. Din läkare ska noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär.
 • Om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili).

Du ska inte ta Sildenafil Mylan om du inte har erektil dysfunktion.

Du ska inte ta Sildenafil Mylan om du är kvinna.

Sildenafil Mylan ska inte ges till personer under 18 år.

Rådgör med din läkare om du har njur- eller leverproblem. Läkaren kan eventuellt föreskriva en lägre dos.

Andra läkemedel och Sildenafil Mylan

Tala om för din läkare eller apotektspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Sildenafil Mylan-tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner, särskilt sådana som används vid behandling av bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit Sildenafil Mylan och när du tog din senaste tablett. Ta inte Sildenafil Mylan i kombination med andra läkemedel om inte din läkare säger att du kan göra det.

Du ska inte ta Sildenafil Mylan om du tar mediciner med benämningen nitrater eller nicorandil, eftersom denna kombination kan orsaka ett potentiellt farligt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av den här sortens läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris eller ”bröstsmärtor”).

Du ska inte ta Sildenafil Mylan om du tar mediciner med benämningen kväveoxiddonatorer, såsom amylnitrit (“poppers”), eftersom även dessa i kombination kan orsaka ett potentiellt farligt blodtrycksfall.

Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen (25 mg) av Sildenafil Mylan.

Vissa läkemedel, såsom ketoconazol, itraconazol, erytromycin och cimetidin, kan öka effekten av Sildenafil Mylan medan läkemedel som rifampicin kan minska effekten.

En del patienter som tar alfareceptorblockerare kan uppleva yrsel eller svimningskänsla. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit Sildenafil Mylan. Rådgör med din läkare, som eventuellt kan ordinera en lägre dos (25 mg) Sildenafil Mylan.

Du ska inte använda Sildenafil Mylan samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion, t.ex. PDE5-hämmare såsom tadalafil.

Du ska inte använda Sildenafil Mylan samtidigt med någon behandling mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som innehåller sildenafil eller bosentan.

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte känna av dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av sildenafil är vanligen lindriga till måttliga och kortvariga. De vanligaste biverkningarna vid användning av Sildenafil Mylan är:

 • huvudvärk
 • illamående
 • ansiktsrodnad
 • värmevallningar
 • matsmältningsproblem
 • synstörningar (bl.a. förändrat färgseende, dimsyn, prickar/fläckar i synfältet)
 • nästäppa
 • yrsel
 • kräkningar
 • hudutslag
 • ögonbesvär (t.ex. ögonsmärta, blodsprängda ögon/rödögdhet, ljuskänslighet, klåda i ögonen)
 • hjärtklappning/snabba hjärtslag
 • högt eller lågt blodtryck
 • muskelsmärta
 • trötthetskänsla

Om du får biverkningar, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som ännu inte nämnts i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är sildenafil.

 • Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citrat).

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna – mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.
 • Filmdragering - hypromellos (E464), titandioxid (E171), indigotin (E132),
  triacetin (E1518).

Tillverkare av Sildenafil Mylan är:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irland

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komarom
Mylan utca 1
Ungern

Bipacksedel

Läs den fullständiga bipacksedeln innan du börjar använda Sildenafil Mylan.

Patientinformation
Informationsjournal

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 01-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen