Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Spedra

  • För behandling av erektil dysfunktion
  • Börjar verka efter ungefär en halvtimme
  • Fungerar endast i kombination med sexuell stimulering
  • Var försiktig med alkohol och grapefruktjuice

Om Spedra

Spedra används för behandling av erektil dysfunktion. Den aktiva substansen avanafil (en fosfodiesteras typ 5-hämmare) får blodkärlen i penis att slappna av. Detta ökar blodflödet till penis och hjälper den att förbli hård och erigerad när du blir sexuellt stimulerad. Spedra botar inte ditt tillstånd.

Detta erektionsmedel fungerar endast om du är sexuellt stimulerad. Du och din partner behöver fortfarande använda förspel för att bli redo för sex – precis som om du inte tog något läkemedel som hjälp.

Spedra hjälper inte om du inte har erektil dysfunktion.

Användning

Ta Spedra omkring 30 minuter innan du har sexuellt umgänge. Kom ihåg att Spedra endast har effekt i kombination med sexuell stimulering. Läkemedlets effekt varar i några timmar.

Tabletten kan tas oberoende av måltider. När tabletten tas i samband med måltid, kan det dröja längre innan effekten uppträder. Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas minst 24 timmar före intag av Spedra. Grapefrukt/-juice kan öka intensiteten hos eventuella biverkningar.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna är:

  • 1 tablett à 100 mg. Ta inte mer än 1 tablett om dagen.

Om effekten av behandling med Spedra inte är tillräcklig eller för kraftig ska du rådgöra med läkare. Spedra ska inte ges till pojkar under 18 år.

Alkohol/körförmåga

Observera att alkohol kan öka intensiteten hos eventuella biverkningar. Dessutom verkar alkohol hämmande på erektionsförmågan.

Spedra kan orsaka besvär såsom yrsel och dimsyn. Undvik att köra bil och använda tunga maskiner om du får liknande besvär.

För stor mängd läkemedel

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

När ska läkemedlet inte användas?

Spedra är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Spedra om något av följande gäller dig:

  • Om du är allergisk mot avanafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel – samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
  • Om du tar nitratläkemedel mot bröstsmärta (angina pectoris), t.ex. amylnitrit eller glyceryltrinitrat
  • Om du tar läkemedel mot hiv eller AIDS, t.ex. ritonavir, indinavir, sakvinavir, nelfinavir eller atazanavir
  • Om du tar läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol, eller vissa antibiotika mot bakterieinfektioner, t.ex. klaritromycin eller telitromycin
  • Om du har allvarliga hjärtbesvär
  • Om du haft stroke eller hjärtattack de senaste 6 månaderna
  • Om du har oregelbunden hjärtrytm (arytmi) eller något ärftligt hjärttillstånd som kan påvisas genom EKG
  • Om du har lågt blodtryck, eller högt blodtryck som inte kontrolleras med läkemedel
  • Om du har bröstsmärtor (angina pectoris) eller får bröstsmärta vid sexuellt umgänge
  • Om du har allvarliga lever- eller njurproblem
  • Om du har förlorat synen på ena ögat p.g.a. otillräcklig blodtillförsel till ögat (icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati)
  • Om vissa allvarliga ögonproblem ligger i släkten, t.ex. retinitis pigmentosa

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Spedra om något av följande gäller dig:

  • Om du har hjärtproblem – det kan vara riskfyllt för dig att ha sexuellt umgänge
  • Om du har priapism (ihållande erektioner som varar i 4 timmar eller mer) – detta tillstånd kan drabba män med sicklecellsjukdom, multipelt myelom eller leukemi
  • Om du har ett fysiskt tillstånd som påverkar formen på penis (t.ex. vinkling, Peyronies sjukdom eller kavernös fibros)
  • Om du har någon form av koagulationsrubbning eller aktivt magsår (ulcus pepticum)

Graviditet och amning

Detta läkemedel är inte avsett att användas av kvinnor.

Andra läkemedel och Spedra

Vissa läkemedel interagerar kraftigt med andra. Under rubriken ”När ska läkemedlet inte användas?” kan du läsa vilka läkemedel som inte bör användas i kombination med Spedra. Du bör heller inte använda Spedra tillsammans med andra läkemedel mot erektil dysfunktion, såsom sildenafil, tadalafil eller vardenafil.

Men även andra läkemedel interagerar med Spedra. Detta gäller bl.a:

  • Alfablockerare (läkemedel som bl.a. används för behandling av prostataproblem eller mot högt blodtryck)
  • Läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmi), t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol
  • Vissa antibiotika, såsom erytromycin
  • Fenobarbital eller primidon (mot epilepsi)
  • Karbamazepin (läkemedel mot epilepsi, humörsvängningar eller vissa typer av smärta)
  • Vissa läkemedel som kan hämma nedbrytningen av Spedra i kroppen, såsom amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir och verapamil

Tala med läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta något av ovanstående eller andra läkemedel. Detta gäller även (växtbaserade) naturläkemedel och receptfria läkemedel. Läkaren vet vilka läkemedel som kan användas tillsammans med Spedra. I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Spedra orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar är allvarliga. Sök omedelbart läkarhjälp om du drabbas av något av följande tillstånd:

  • En erektion som varar i mer än 4 timmar – detta tillstånd måste behandlas så snart som möjligt eftersom det annars kan uppstå bestående skador på penis (t.ex. oförmåga att få erektion)
  • Dimsyn
  • Plötslig försämrad eller förlorad syn på ett öga eller båda ögonen
  • Plötslig försämrad eller förlorad hörsel (ibland kan du också känna dig yr eller tycka att det ringer i öronen)

Andra biverkningar som kan uppstå vid behandling med Spedra är bl.a:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Huvudvärk
  • Hudrodnad
  • Nästäppa

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Yrsel
  • Trötthets- eller utmattningskänsla
  • Tilltäppta bihålor
  • Ryggsmärta
  • Vallningar
  • Andnöd vid ansträngning
  • Förändringar av hjärtslagen som syns på EKG: ökade hjärtslag eller hjärtklappning
  • Matsmältningsbesvär, illamående/kräkningar
  • Dimsyn
  • Förhöjda leverenzymer

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Influensa eller influensasymptom
  • Hösnuveliknande besvär
  • Rinnande näsa/nästäppa
  • Gikt
  • Sömnsvårigheter
  • För tidig ejakulation, spontan erektion utan sexuell stimulering
  • (Allvarliga) bröstsmärtor
  • Muntorrhet
  • Högt blodtryck
  • Gastointenstinala besvär
  • Muskelvärk eller muskelsmärta
  • Smärta i ländryggen eller på sidan av bröstkorgens nedre del
  • Svaghetskänsla

En fullständig översikt över samtliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta läkare om du får biverkningar. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är avanafil. En tablett innehåller 200 mg avanafil. Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är mannitol, fumarsyra, hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, kalciumkarbonat, magnesiumstearat och gul järnoxid (E172).

Tillverkare av Spedra är:

Menarini - Von Heyden GmbH
Leipziger Straβe 7-13
01097 Dresden
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 06-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen