Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Symbicort

 • Läkemedel för inhalation
 • Vid astma och KOL
 • Lindring vid andnöd och hosta
 • Förebygger anfall med andnöd

Om Symbicort

Symbicort är ett läkemedel för inhalation. Läkemedlet innehåller följande aktiva substanser:

 • Formoterolfumaratdihydrat: Detta läkemedel får musklerna i luftrören att slappna av, vilket gör det lättare för dig att andas. Formoterolfumaratdihydrat tillhör läkemedelsgruppen långverkande beta-2-adrenoreceptoragonister (luftrörsvidgare).
 • Budesonid: Detta läkemedel minskar och förebygger svullnad och inflammation i lungorna och tillhör gruppen kortikosteroider (binjurebarkhormoner).

Symbicort föreskrivs av läkare för behandling av symptom vid astma och KOL. Dessa tillstånd kan ge symptom som andnöd, väsande andning och hosta. Symbicort kan användas för att minska besvären vid akuta astmasymptom och/eller för att förhindra att nya anfall uppstår. Din läkare talar om för dig hur läkemedlet ska användas.

Användning

Symbicort är ett läkemedel för inhalation. Läkemedlet ska användas dagligen för att förhindra uppkomsten av astma- eller KOL-symptom, även under relativt besvärsfria perioder.

Inhalatorn kan också användas när du får ett anfall med andnöd. Men det kan också hända att din läkare föreskriver något annat läkemedel som du ska använda vid akuta anfall.

Symbicort kan tas med hjälp av olika slags inhalatorer, t.ex. Symbicort Turbohaler. I bipacksedeln kan du läsa steg för steg hur Symbicort Turbohaler ska användas. Följ anvisningarna noggrant. Allmänna riktlinjer för användning är:

 • Aktivera din Turbohaler enligt anvisningarna i bipacksedeln.
 • Skruva av skyddshylsan.
 • Håll din Turbuhaler upprätt med det röda vredet nedåt.
 • Håll inhalatorn i dess vita del (inte i munstycket). Vrid det röda vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt motsatt håll så långt det går. Du bör höra ett klickande ljud (klicket kan komma under den första eller andra vridningen). Din Symbicort Turbuhaler är nu laddad och färdig att använda. Ladda endast inhalatorn när du behöver använda den.
 • Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din inhalator.
 • Placera försiktigt munstycket mellan tänderna (utan att bita). Slut läpparna och andas in så djupt och kraftigt du kan genom munstycket.
 • Ta bort din Symbicort Turbuhaler från munnen och andas sedan ut försiktigt (inte genom munstycket).
 • Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa stegen ovan.
 • Skölj munnen noga med vatten efter varje inhalationstillfälle. Spotta ut vattnet när du sköljt munnen. Detta motverkar irritation i munhåla och svalg.
 • Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användning.

Dosering

Symbicort finns i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka du ska använda, hur många gånger per dag du ska inhalera och hur många doser du ska ta per inhalationstillfälle.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholkonsumtion och bilkörning i samband med behandling med Symbicort.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Symbicort

Ändra aldrig din dosering utan att först rådgöra med din läkare. Har du inhalerat mer läkemedel än läkaren föreskrivit? De vanligaste symptomen när för stor mängd läkemedel har använts är darrningar, huvudvärk och snabb puls.

Har du glömt att inhalera en dos Symbicort? Om det inte har gått mer än ett par timmar efter det tänkta doseringstillfället kan du ta din glömda dos utan problem. Är det däremot nästan dags att ta nästa dos? Fortsätt då enligt ditt vanliga schema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Symbicort utan att först rådgöra med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Symbicort är inte lämpligt för vem som helst. Använd inte Symbicort Turbuhaler om du är allergisk mot budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare i följande situationer:

 • Om du har diabetes
 • Om du har någon lunginfektion
 • Om du har uttalat högt blodtryck eller någonsin har haft hjärtproblem (som t.ex. ojämn hjärtrytm, väldigt snabb puls, förträngning i artärerna eller hjärtsvikt)
 • Om du har problem med sköldkörteln eller binjurarna
 • Om du har allvarliga leverproblem
 • Om du har låg kaliumhalt i blodet

Graviditet och amning

Om du är gravid eller planerar att skaffa barn ska du rådfråga läkare innan du använder Symbicort Turbuhaler. Använd detta läkemedel endast om din läkare har föreskrivit det.

Om du blir gravid under tiden du använder detta läkemedel ska du inte sluta använda Symbicort Turbuhaler, men omedelbart kontakta din läkare.

Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du börjar använda detta läkemedel.

Andra läkemedel och Symbicort Turbuhaler

Informera din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Betablockerare (såsom atenolol eller propranolol mot högt blodtryck och vissa ögondroppar såsom timolol mot grön starr)
 • Läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin)
 • Läkemedel som digoxin (mot hjärtsvikt)
 • Vätskedrivande läkemedel (t.ex. furosemid)
 • Steroider för oralt bruk (t.ex. prednisolon)
 • Xantiner (t.ex. teofyllin eller aminofyllin) som bl.a. tas för att behandla astma
 • Andra luftrörsvidgande läkemedel (t.ex. salbutamol)
 • Tricykliska antidepressiva läkemedel (t.ex. amitryptilin) och det antidepressiva läkemedlet nefazodon
 • Monoaminooxidashämmare (s.k. MAO-hämmare typ 1) såsom fenelzin
 • Fentiaziner (t.ex. klorpromazin och proklorperazin mot psykos)
 • HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir) för behandling av HIV-infektion
 • Läkemedel för behandling av infektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin och telitromycin)
 • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom (t.ex. levodopa)
 • Läkemedel mot sköldkörtelbesvär (t.ex. levotyroxin)

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller förväntas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Informera läkare eller apotekspersonal om du kommer att behöva narkos i samband med en operation eller ett tandingrepp.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Symbicort kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Hjärtklappning, darrningar eller skakningar – dessa symptom är oftast milda och brukar försvinna i takt med att du fortsätter att använda Symbicort Turbuhaler
 • Svampinfektion i munhålan (s.k. torsk) – risken för detta minskar om du sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle
 • Måttligt halsont, hosta och heshet
 • Huvudvärk

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Rastlöshet, nervositet
 • Sömnrubbningar
 • Yrsel
 • Illamående
 • Snabb hjärtrytm
 • Blåmärken på huden
 • Muskelkramp

I bipacksedeln finns en översikt över mer sällsynta biverkningar och biverkningar som kan uppstå vid långvarig användning.

Rådgör med läkare om du får besvärliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning om du får en kraftig allergisk reaktion (se bipacksedeln).

Sammanställning

De aktiva substanserna i detta läkemedel är budesonid och formoterolfumaratdihydrat. Varje inhalerad dos innehåller:

 • Symbicort 100/6: 100 mikrogram budesonid och 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat
 • Symbicort 200/6: 200 mikrogram budesonid och 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat
 • Symbicort 400/12: 400 mikrogram budesonid och 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat

Övrigt innehållsämne i detta läkemedel är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkproteiner).

Tillverkare av Symbicort är:

AstraZeneca AB Kvarnbergagatan 12
SE-151 85 Södertälje
Sverige

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183
D-22880 Wedel
Tyskland

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park
Macclesfield
Cheshire
SK10 2NA
Storbritannien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 01-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen