Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Tadalafil

 • Långverkande erektionstablett
 • Återställer erektionsförmågan
 • Tabletten börjar verka efter ungefär en halvtimme
 • Effekten varar i upp till 36 timmar
 • Alkohol hämmar effekten och kan förstärka eventuella biverkningar

Om Tadalafil

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen tadalafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Tabletter med 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil används för behandling av vuxna män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård och erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

Tadalafil har visat sig signifikant förbättra erektionsförmågan. Taladafil verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion.

Tadalafil har ingen effekt hos män utan erektil dysfunktion. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet inte heller har någon effekt om du inte är sexuellt stimulerad.

Tadalafil används även för behandling av andra tillstånd (som t.ex. godartad prostataförstoring och högt blodtryck i blodkärlen runt lungorna). Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda läkemedlet.

Svälj tabletten hel med lite vatten. Tadalafil -tabletter på 20 mg kan delas i lika stora doser. Tabletten kan tas oberoende av måltid.

För behandling av erektil dysfunktion ∙ Flexibel dosering, vid behov:
Rekommenderad startdos är en tablett på 10 mg före sexuellt umgänge. Om effekten av denna dos är för svag kan läkaren öka dosen till 20 mg.
Du kan ta Tadalafil-tabletten ända fram till 30 minuter före sexuellt umgänge. Effekten av läkemedlet kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. Tadalafil-tabletten på 10 mg eller 20 mg är avsedd att användas före förväntat sexuellt umgänge och rekommenderas inte för kontinuerlig användning varje dag.

∙ Daglig dosering:
När du tar Tadalafil en gång om dagen kan du få erektion vid vilken tidpunkt som helst under dygnets 24 timmar, i samband med att du blir sexuellt stimulerad. Daglig dosering av Tadalafil kan vara lämplig för män som förväntas ha sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka.
Rekommenderad dos är en tablett på 5 mgen gång om dagen. Tabletten bör tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Läkaren kan justera dosen till 2,5 mg beroende på hur du reagerar på läkemedlet.

Ta inte Tadalafil mer än en gång per dag. Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion.

Har du fått i dig för stor eller för liten mängd av detta erektionsbefrämjande läkemedel? Läs isåfall bipacksedeln noga och/eller rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

För rekommenderad dos vid andra tillstånd (som t.ex. godartad prostataförstoring och högt blodtryck i blodkärlen runt lungorna) se bipacksedeln.

När ska läkemedlet inte användas?

Ta inte Tadalafil om:

 • Du är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Namnen på samtliga ämnen hittar du under rubriken “Sammanställning”.
 • Du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxiddonatorer (som t.ex. amylnitrit). Dessa läkemedel (”nitrater”) används för behandling av vissa former av bröstsmärta. Tadalafil har visat sig öka effekten av sådana läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, tala med din läkare.
 • Du har en allvarlig hjärtsjukdom eller har drabbats av en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.
 • Du nyligen har haft slaganfall inom de senaste 6 månaderna.
 • Du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.
 • Du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), ett tillstånd som beskrivs som “stroke i ögat”.
 • Du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla vissa former av högt blodtryck i lungorna. PDE5-hämmare, såsom Tadalafil , har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

När bör du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

Innan du börjar ta Tadalafil, tala om för din läkare om du har:

 • sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar)
 • multipelt myelom (cancer i benmärgen)
 • leukemi (blodcellscancer)
 • deformerad penis, eller oönskad eller ihållande erektion som varar i mer än 4 timmar
 • allvarlig leversjukdom
 • allvarlig njursjukdom
 • någon ärftlig ögonsjukdom
 • andra hjärtproblem utöver ditt höga blodtryck i lungorna
 • problem med ditt blodtryck

Detta läkemedel ska inte användas av kvinnor och personer under 18 år.

Använder du andra mediciner? Ibland kan problem uppstå när vissa läkemedel tas samtidigt med Tadalafil. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan använder:

 • alfablockerare (används för behandling av högt blodtryck eller urinvägssymptom relaterade till benign prostatahyperplasi)
 • andra läkemedel för behandling av högt blodtryck
 • nitrater (för behandling av bröstsmärta)
 • riociguat
 • en 5-alfareduktashämmare (används för behandling av benign prostatahyperplasi)
 • proteashämmare för behandling av aids eller HIV-infektion (ritonavir)
 • fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)
 • rifampicin, erytromycin eller klaritromycin (för behandling av bakteriella infektioner)
 • läkemedel såsom ketokonazol eller itrakonazol (för behandling av svampinfektioner)
 • bosentan (ett annat läkemedel för behandling av högt blodtryck i lungorna)
 • andra läkemedel för behandling av erektil dysfunktion (PDE5-hämmare)

Fler varnande upplysningar vad gäller användning av Tadalafil finns att läsa om i bipacksedeln.

Biverkningar

Tadalafil kan ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

 • allergiska reaktioner med utslag
 • bröstsmärta – använd inte nitrater, utan uppsök läkare omedelbart
 • förlängd och eventuellt även smärtsam erektion. Om erektionen kvarstår i över 4 timmar ska du omedelbart kontakta läkare.
 • plötslig synförlust

De mest vanligt förekommande biverkningarna vid behandling med Tadalafil är bl.a:

 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • smärta i armar och ben
 • ansiktsrodnad
 • nästäppa
 • matsmältningsbesvär
 • yrsel (kan förstärkas av alkoholintag)

En fullständig översikt över samtliga möjliga biverkningar finns i bipacksedeln. Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte finns med i bipacksedelns information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är tadalafil. En filmdragerad tablett kan innehålla 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, povidon K-12, krospovidon (typ B), natriumstearylfumarat.
 • Filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), makrogol 3350 (E1521), titandioxid (E171), talk, gul järnoxid (E172).

Tillverkare av Tadalafil är:

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovenien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen