Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Terbinafin (Lamisil)

 • Läkemedel mot svamp
 • Mot svampinfektioner i hud och/eller naglar
 • Tablett för oralt bruk
 • Kuren ska fullföljas

Om Terbinafin

Terbinafin är ett läkemedel mot svamp. Detta läkemedel används för behandling av olika svampinfektioner i hud och naglar.

Användning

Ta alltid Terbinafin enligt läkarens anvisningar.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tabletterna kan tas oberoende av måltider.

Din läkare avgör hur länge du ska använda Terbinafin.

 • Vid allmänna svampinfektioner i huden varar behandlingen vanligtvis i 4 veckor.
 • Vid behandling avhudinfektioner i ljumsken eller på kroppen varar behandlingen vanligtvis i 2 till 4 veckor.
 • Vid behandling av infektioner i huden på fötterna kan behandlingen ta 2 till 6 veckor.
 • Vid nagelinfektioner kan behandlingen ta mellan 6 veckor och 3 månader, men behandling av infektioner i tånaglarna kan ta 6 månader eller längre.

Ibland kan det dröja fram till några veckor efter behandlingens slut innan samtliga symptom är borta och infektionen är helt läkt.

Dosering

Dosen beror på vilken kroppsdel som är infekterad och hur allvarlig infektionen är. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 250 mg Terbinafin dagligen

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholintag. Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Terbinafin

Har du fått i dig för många tabletter? Kontakta genast läkare, apotekspersonal eller akutmottagning. Ta med läkemedlets officiella bipacksedel eller ett antal tabletter så att läkaren ser vilket läkemedel det gäller.

Har du glömt att ta en dos Terbinafin? Ta tabletten/tabletterna så snart du kan, utom om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Terbinafin utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Terbinafin är inte lämpligt för var och en. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i Terbinafin (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du har allvarliga problem med njurarna
 • Om du har allvarliga problem med levern

Varningar och försiktighet

I vissa situationer krävs det extra försiktighet vad gäller användning av Terbinafin. Rådgör med läkare innan du tar Terbinafin i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) problem med levern eller har (eller har haft) någon sjukdom som kan orsaka skador på levern
 • Om du har (eller har haft) psoriasis
 • Om du har (eller har haft) problem med njurarna

Graviditet och amning

Rådgör med läkare angående användning av Terbinafin om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Terbinafin

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel – detta gäller även receptfria läkemedel.

Terbinafin interagerar med följande läkemedel:

 • Rifampicin (ett antibiotikum) som sänker terbinafinhalten i blodet
 • Cimetidin (mot magsår och sura uppstötningar) som höjer terbinafinhalten i blodet
 • Vissa antidepressiva läkemedel såsom klomipramin, lofepramin och paroxetin
 • Vissa läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (t.ex. monoaminoxidashämmare såsom selegilin)
 • Vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtåkommor (t.ex. betablockerare som atenolol och karvedilol)
 • P-piller – besvär kan uppstå såsom oregelbunden menstruation eller blödningar mellan menstruationerna
 • Flekainid och propafenon (läkemedel mot rytmstörningar i hjärtat)

Om du tar något av ovanstående läkemedel ska du fråga din läkare om det kan användas i kombination med Terbinafin.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Terbinafin kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

 • Ledsmärta (artralgi) och muskelsmärta (myalgi), eventuellt i kombination med allergiska hudutslag
 • Hudutslag, rodnad i huden med klåda och nässelfeber (urtikaria) – om hudutslagen förvärras ska behandlingen avbrytas

Vanliga (kan påverka fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Nedsatt aptit
 • Magsmärta, uppblåsthet, diarré, matsmältningsbesvär (dyspepsi), illamående
 • Förhöjd koncentration av leverenzymer i blodet

Mindre vanliga (kan påverka fler än 1 av 1 000 men färre än 1 av 100 användare):

 • Smakförlust eller smakstörningar – dessa försvinner vanligtvis efter avslutad behandling. Sällsynta fall har rapporterats av långvariga smakstörningar som orsakat minskad aptit och uttalad viktnedgång.

Sällsynta (kan påverka fler än 1 av 10 000 men färre än 1 av 1 000 användare):

 • Allergiska reaktioner (inklusive anafylaxi)
 • Myrkrypningar (parestesier), domningar i huden (hypestesi) och yrsel
 • Leverfunktionsstörningar såsom leverinflammation (hepatit) och gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)
 • Trötthet och allmän sjukdomskänsla

En översikt över mer sällsamma biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Rådgör med läkare om du får besvärliga biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Sök omedelbart akut läkarhjälp om du får allvarliga biverkningar, t.ex. någon kraftig allergisk reaktion (anafylaxi) eller leverfunktionsstörningar.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är terbinafin.

 • Varje tablett Terbinafin Pfizer 125 mg innehåller 125 mg terbinafin (som terbinafinhydroklorid).
 • Varje tablett Terbinafin Pfizer 250 mg innehåller 250 mg terbinafin (som terbinafinhydroklorid).

Övriga innehållsämnen i Terbinafin Pfizer är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos och magnesiumstearat.

Tillverkare av Terbinafin Pfizer är:

Pfizer Italia s.r.l. Località Marino Del Tronto
63100 - Ascoli Piceno (AP)
Italien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 04-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen