Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Valaciclovir

 • Ett antiviralt läkemedel
 • Hämmar tillväxten av herpesvirus
 • För behandling av bältros och genital herpes
 • För behandling av munsår
 • Behandlingskuren ska fullföljas

Om Valaciclovir

Valaciclovir är ett antiviralt läkemedel. Läkemedlet verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av herpesvirustyperna herpes simplex (HSV) och herpes varicella-zoster (VZV) samt cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir kan användas i följande syfte:

 • För behandling av bältros (hos vuxna)
 • För behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes (hos vuxna och ungdomar över 12 år) samt till att förhindra att dessa infektioner kommer tillbaka
 • För behandling av munsår (hos vuxna och ungdomar över 12 år)
 • För att förebygga CMV-infektion efter organtransplantation (hos vuxna och ungdomar över 12 år)
 • För att behandla och förebygga HSV-ögoninfektioner som fortsätter att komma tillbaka

Användning

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Ta Valaciclovir vid samma tid varje dag. Det är viktigt att kuren fullföljs.

För personer äldre än 65 år och personer med njurproblem är det mycket viktigt att dricka vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet.

Tar du Valaciclovir mot en genital herpesinfektion? Vidta åtgärder för att inte smitta andra med viruset. Använd preventivmedel (t.ex. kondom) och undvik sexuell kontakt helt om du har sår eller blåsor.

Dosering

Vilken dos du ska ta beror på dina besvär och fastställs av läkare. Rekommenderad dos är:

Behandling av bältros:

Den vanliga dosen är 1 000 mg (två tabletter på 500 mg) tre gånger dagligen. Valaciclovir ska tas 7 dagar i sträck.

Behandling av munsår:

Den vanliga dosen är 2 000 mg (fyra tabletter på 500 mg) två gånger dagligen. Den andra dosen ska tas 12 timmar (inte tidigare än 6 timmar) efter första dosen. Valaciclovir ska i detta fall tas som endagskur (två doser).

Behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes:

Den vanliga dosen är 500 mg (en tablett på 500 mg eller två tabletter på 250 mg) två gånger dagligen. Vid förstagångsinfektion ska du ta Valaciclovir i 5 dagar, eller upp till 10 dagar, om din läkare ordinerat detta. Vid återkommande infektion är behandlingstiden normalt sett 3-5 dagar.

Som hjälp för att förhindra att HSV-infektioner kommer tillbaka efter det att du haft dem:

Den vanliga dosen är 1 tablett på 500 mg en gång dagligen. Vissa patienter med ofta återkommande infektioner kan ha nytta av att ta en tablett på 250 mg två gånger dagligen. Du ska fortsätta ta Valaciclovir tills din läkare ordinerar dig att sluta.

Information om rekommenderad dos vid andra tillstånd och hos andra patientgrupper hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Om du märker att detta läkemedel påverkar reaktionsförmågan, ska du vänta med att köra bil tills denna biverkning har försvunnit.

Inga särskilda varningar gäller för alkoholintag i samband med behandling med Valaciclovir.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Om du fått i dig fler tabletter än vad läkaren ordinerat ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Valaciclovir? Ta dosen så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Då hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Ta inte Valaciclovir om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Viss försiktighet gäller för användning av detta läkemedel, t.ex. i följande situationer:

 • Om du har problem med njurarna
 • On du har problem med levern
 • Om du är äldre än 65 år
 • Om du har nedsatt immunförsvar

Rådgör med läkare om något av ovanstående gäller dig eller om du känner dig osäker vad gäller användning av Valaciclovir.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du är gravid eller ammar. Din läkare avgör om det är lämpligt för dig att använda Valaciclovir.

Andra läkemedel och Valaciclovir

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel – detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Exempel på sådana läkemedel är:

 • Aminoglykosider
 • Organiska platinumföreningar
 • Jodbehandlade kontrastmedel
 • Metotrexat
 • Pentamidin
 • Foskarnet
 • Ciklosporin
 • Takrolimus
 • Cimetidin
 • Probenecid

Mer information om detta ämne hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

En allvarlig biverkning som kräver akut läkarhjälp:

 • Svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos användare av Valaciclovir. Symptomen utvecklas snabbt i form av t.ex: uttalad rodnad, kliande hudutslag och svullnad i läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem). Ett annat symptom är blodtrycksfall som kan leda till svimning.

Andra biverkningar som kan uppstå vid behandling med Valaciclovir är bl.a:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Illamående
 • Yrsel
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Hudreaktioner efter exponering av solljus (fotosensitivitet)
 • Hudutslag

Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Förvirring
 • Hallucinationer (se eller höra något som inte finns)
 • Dåsighet
 • Tremor (darrning)
 • Känsla av upprördhet

Dessa biverkningar från nervsystemet förekommer vanligtvis hos personer med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser Valaciclovir, d.v.s. 8 gram eller mer dagligen. Besvären försvinner vanligtvis efter avslutad behandling med Valaciclovir eller när dosen sänkts.

Andra mindre vanliga biverkningar:

 • Andfåddhet (dyspné)
 • Magbesvär
 • Hudutslag (ibland med klåda), nässelutslag (urtikaria)
 • Ländryggssmärta (njursmärta)
 • Blod i urinen (hematuri)

Fler biverkningar hittar du i översikten i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Valaciclovir Sandoz 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter är valaciklovir.

 • Varje Valaciclovir Sandoz 250 mg filmdragerad tablett innehåller 278,1375 mg valaciklovirhydroklorid, motsvarande 250 mg valaciklovir.
 • Varje Valaciclovir Sandoz 500 mg filmdragerad tablett innehåller 556,275 mg valaciklovirhydroklorid, motsvarande 500 mg valaciklovir.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: krospovidon, mikrokristallin cellulosa, povidon och magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400 och polysorbat 80.

Tillverkare av Valaciclovir är:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Tyskland

LEK S.A. ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
Polen

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovenien

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovenien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 30-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen