Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Vardenafil

 • Medel vid erektil dysfunktion
 • Börjar verka efter ungefär en halvtimme
 • Verkar endast i samband med sexuell stimulering
 • Undvik alkohol och grapefrukt

Om Vardenafil

Vardenafil är ett erektionsmedel som används för behandling av erektil dysfunktion. Vardenafil kan inte bota detta tillstånd, men tillfälligt förbättra erektionsförmågan. Den aktiva substansen minskar effekten av de ämnen i kroppen som får en erektion att avta. Vardenafil gör det möjligt för erektionen att kvarstå tillräckligt länge för du ska kunna genomföra ett samlag.

Vardenafil verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Detta läkemedel verkar inte om du inte har erektil dysfunktion. Vardenafil är inte avsett att användas av pojkar under 18 år.

Användning

Ta tabletten 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet. Tabletten sväljs hel med lite vatten. När tabletten tas i samband med måltid, kan det dröja längre innan effekten uppträder. Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas i kombination med Vardenafil eftersom dessa livsmedel ökar risken för biverkningar.

Efter ungefär 25 minuter kan du få erektion, förutsatt att du är sexuellt stimulerad. Läkemedlet verkar i 4-5 timmar.

Dosering

Rekommenderad dos är 10 mg per doseringstillfälle. Vardenafil ska inte tas oftare än en gång under ett dygn.

Alkohol/körförmåga

Observera att alkohol kan öka intensiteten hos eventuella biverkningar. Dessutom verkar alkohol hämmande på erektionsförmågan.

Vardenafil kan påverka reaktionsförmågan och ge biverkningar såsom yrsel eller dimsyn. Undvik att köra bil och använda tunga maskiner om du får liknande besvär.

För stor mängd läkemedel

Har du fått i dig större mängd läkemedel än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

När ska läkemedlet inte användas?

Vardenafil är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Vardenafil i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du tar läkemedel som innehåller nitrat (t.ex. glyceroltrinitrat mot angina pectoris) eller läkemedel som utsöndrar kvävemonoxid (t.ex. amylnitrit)
 • Om du tar ritonavir eller indinavir – läkemedel för behandling av hiv-infektion
 • Om du är äldre än 75 år och behandlas med ketokonazol eller itrakonazol (mot svampinfektioner)
 • Om du har allvarliga hjärt- eller leverbesvär
 • Om du går på njurdialys
 • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtattack
 • Om du har (eller har haft) lågt blodtryck
 • Om du har vissa medfödda, allvarliga ögonproblem såsom retinitis pigmentosa
 • Om du har förlorat synen på ena ögat p.g.a. otillräcklig blodtillförsel till ögat (icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati)
 • Om du tar riociguat – ett läkemedel som används för behandling av pulmonell arteriell hypertension (högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar)

Varningar och försiktighet

Var extra försiktig med detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du har problem med hjärtat – det kan vara riskfyllt för dig att ha sexuellt umgänge
 • Om du har oregelbunden hjärtrytm eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG)
 • Om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på formen på penis, såsom vinkling, Peyronies sjukdom eller bindvävssjukdom i svällkropparna
 • Om du har priapism (ihållande erektioner som varar i 4 timmar eller mer) – detta tillstånd kan drabba män med sicklecellsjukdom, multipelt myelom eller leukemi
 • Om du har magsår
 • Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili)
 • Om du använder några andra läkemedel mot erektil dysfunktion, inklusive vardenafil munsönderfallande tabletter (se rubriken ”Andra läkemedel och Vardenafil”)
 • Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust – sluta ta Vardenafil och kontakta omedelbart din läkare

Graviditet och amning

Detta läkemedel är inte avsett för kvinnor.

Andra läkemedel och Vardenafil

Tala med läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även (växtbaserade) naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Vardenafil interagerar med ett antal andra läkemedel, bl.a:

 • Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”) – samtidig användning med Vardenafil kan påverka blodtrycket allvarligt. Rådgör med läkare innan du tar Vardenafil.
 • Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol
 • Ritonavir och indinavir (läkemedel mot hiv) – rådgör med läkare innan du tar Vardenafil
 • Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)
 • Erytromycin, klaritromycin och makrolidantibiotika (mot vissa bakterieinfektioner)
 • Alfareceptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring
 • Riociguat

Använd inte Vardenafil filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive vardenafil munsönderfallande tabletter. I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vardenafil orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vardenafil kan ge följande allvarliga biverkningar:

 • Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen – inträffar detta ska du sluta ta Vardenafil och omedelbart kontakta läkare
 • Plötslig hörselnedsättning och dövhet har rapporterats

Andra (mindre allvarliga) biverkningar som kan uppträda vid användning av Vardanafil är bl.a:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Yrsel
 • Blodvallning
 • Nästäppa eller rinnande näsa
 • Magbesvär

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Svullnad av hud och slemhinnor, inklusive svullnad i ansikte, läppar och svalg
 • Sömnbesvär, sömnighet
 • Domningar och minskad känslighet vid beröring
 • Synpåverkan såsom röda ögon, förändrat färgseende, ögonsmärta/-obehag och ljuskänslighet
 • Ringning i öronen, svindel (vertigo)
 • Ökad hjärtfrekvens och hjärtklappning
 • Andnöd
 • Sura uppstötningar, magkatarr, magont, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet
 • Förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet
 • Hudutslag, hudrodnad
 • Rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet
 • Muskelstelhet
 • Förlängd erektion
 • Sjukdomskänsla

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Inflammation i ögat (konjunktivit)
 • Allergisk reaktion
 • Ångest
 • Svimning
 • Minnesförlust
 • Svimning med kramper (konvulsioner)
 • Ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde
 • Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Näsblod
 • Påverkan på resultaten av blodprover vid kontroll av leverfunktionen
 • Överkänslighet i huden för solljus
 • Smärta vid erektion
 • Bröstsmärta

En fullständig översikt över samtliga möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare om du får biverkningar. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är vardenafil.

 • En tablett på 5 mg innehåller 5 mg vardenafil (som hydroklorid)
 • En tablett på 10 mg innehåller 10 mg vardenafil (som hydroklorid)
 • En tablett på 20 mg innehåller 20 mg vardenafil (som hydroklorid)

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och vattenfri kolloidal kiseldioxid
 • Filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), talk (E553b), makrogol/PEG 3350 (E1521), metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1, typ A), gul järnoxid (E172), natriumbikarbonat (E500 ii) och röd järnoxid (E172)

Tillverkare av Vardenafil är:

Actavis Ltd.
BLB015-016, Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000, Zejtun
Malta

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen