Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Ventolin

 • Hjälper mot andnöd vid astma
 • Förebyggande mot astmaattacker
 • Verkar direkt och effekten kvarstår i 4-6 timmar
 • Kan användas av barn

Om Ventoline

Den aktiva substansen i Ventoline är salbutamol: ett kortverkande luftvägsvidgande ämne. Läkemedlet får musklerna i luftvägarna att slappna av. Det blir då lättare att andas och symptom som andnöd och väsande andning lindras. Effekten hos Ventoline varar i 4-6 timmar.

Ventoline används vid:

 • Astma och liknande sjukdomar (t.ex. KOL)

Läkemedlet lindrar och förebygger också astmasymptom som kan uppstå genom fysisk aktivitet (ansträngningsastma) och andra faktorer såsom damm, pollen, katter, hundar och cigarrettrök.

Ventoline är ett läkemedel för inhalation. Det finns tillgängligt i två varianter: Ventoline 100 Inhalator och Ventoline Diskus 200. Din läkare avgör vilken variant som passar bäst i ditt fall.

Användning

Läkare eller apotekspersonal visar hur du ska använda Ventoline. Allmänna riktlinjer för användning är:

Ventoline 100 Inhalator

 • Aktivera Ventoline 100 Inhalator enligt anvisningarna i bipacksedeln.
 • Andas ut helt (dock inte genom munstycket).
 • Sätt munstycket mellan tänderna, slut läpparna om det och börja andas lugnt genom munnen.
 • Tryck på spaken samtidigt som du påbörjar en inandning – då friges en dos salbutamol.
 • Andas in så långsamt och djupt som möjligt för att få i dig så mycket som möjligt av dosen läkemedel.
 • Håll andan medan du tar ur munstycket ur munnen – fortsätt sedan att hålla andan i några sekunder (eller så länge det känns bekvämt) och andas till sist ut långsamt.
 • Om du ska ta flera doser upprepar du ovanstående steg.
 • Förslut inhalatorn enligt anvisningarna i bipacksedeln.

Ventoline Diskus 200

 • Aktivera Ventoline Diskus 200 enligt anvisningarna i bipacksedeln.
 • Andas ut så djupt du kan (dock inte i eller i närheten av Ventoline Diskus 200).
 • Sätt munstycket mellan tänderna, slut läpparna om det och andas in djupt genom munnen (inte genom näsan) så att den frigivna dosen läkemedel når luftvägarna.
 • Lägg Ventoline Diskus 200 åt sidan.
 • Håll andan i ungefär 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.
 • Andas ut långsamt.
 • Förslut Ventoline Diskus 200 enligt anvisningarna i bipacksedeln.

Dosering

Läkaren avgör hur stor dos du ska ta eftersom detta beror på vilka besvär du har. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Ventoline 100 Inhalator:

 • Vuxna och ungdomar (från 12 år och uppåt):

För lindring vid akut astmaattackrekommenderad startdos är 1 till 2 inhalationer (100-200 mikrogram) en gång dagligen.

För att förebygga astmaattackrekommenderad startdos är 2 inhalationer (200 mikrogram) 10 till 15 minuter före fysisk aktivitet eller innan exponering för andra astmautlösande faktorer.

 • Barn i åldern 4 till 12 år: (vid behov kan en andningsbehållare tillsammans med inhalatorn användas):

För lindring vid akut astmaattack rekommenderad startdos är 1 inhalation (100 mikrogram) en gång dagligen. Doseringen kan eventuellt ökas till 2 inhalationer (200 mikrogram) vid behov.

För att förebygga astmaattackrekommenderad startdos är 1 inhalation (100 mikrogram) 10 till 15 minuter före fysisk aktivitet eller innan exponering för andra astmautlösande faktorer.

För regelbunden användningrekommenderad startdos är 2 inhalationer (200 mikrogram) upp till 4 gånger dagligen.

Maxdos för vuxna och barn i åldern 4 till 12 år är 8 inhalationer (800 mikrogram) per dygn. Rådgör med läkare om effekten minskar eller varar kortare än vanligt.

 • Spädbarn och barn under 4 år:

Rekommenderad startdos är 1 inhalation med Ventoline 100 Inhalator tillsammans med en s.k. Babyhaler (en särskild andningsbehållare försedd med mask som placeras över munnen). Efter 5 minuter kan ytterligare 1 inhalation ges vid behov.

Ventolin Diskus 200:

 • Vuxna och ungdomar (från 12 år och uppåt):

För lindring vid akut astmaattack – rekommenderad startdos är 1 inhalation (200 mikrogram) en gång dagligen vid behov. Maximal dagsdos: 800 mikrogram (4 inhalationer).

För att förebygga astmaattackrekommenderad startdos är 1 inhalation (200 mikrogram) 10 till 15 minuter före fysisk aktivitet eller innan exponering för andra astmautlösande faktorer.

 • Barn (mellan 4 till 12 år):

För lindring vid akut astmaattack rekommenderad startdos är 1 inhalation (200 mikrogram) en gång dagligen vid behov.

För att förebygga astmaattackrekommenderad startdos är 1 inhalation (200 mikrogram) 10 till 15 minuter före fysisk aktivitet eller innan exponering för andra astmautlösande faktorer.

För regelbunden användningrekommenderad startdos är 1 inhalation (200 mikrogram) fyra gånger dagligen.

Mer information vad gäller dosering av Ventoline hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Inga särskilda varningar gäller för alkoholkonsumtion eller bilkörning i samband med användning av Ventoline.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Ventoline

Har du fått i dig större mängd Ventoline än vad läkaren ordinerat? Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du får besvär (se bipacksedeln).

Har du glömt att inhalera en dos Ventoline? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppa istället över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema.

Sluta inte använda Ventoline utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Ventoline är inte lämpligt för vem som helst. Använd inte Ventoline i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i Ventoline (se rubriken ”Sammanställning”).

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare angående användning av Ventoline i följande situationer:

 • Om effekten av Ventoline försämras – detta kan tyda på en försämring av ditt sjukdomstillstånd
 • Om du har (eller har haft) någon hjärt-kärlsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller kärlkramp (bröstsmärtor)
 • Om du har ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos) eller försvagad hjärtmuskulatur
 • Om du tar läkemedlet digoxin

Fall av tandskador (karies) har rapporterats i samband med användning av salbutamol. Se till att hålla god munhygien (detta gäller särskilt barn) och gå regelbundet till tandläkaren på kontroll.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare angående användning av Ventoline om du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Ventoline

Vissa läkemedel interagerar med Ventoline (se bipacksedeln för mer information om detta).

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel. Din läkare avgör huruvida – och isåfall på vilket sätt – du kan kombinera andra läkemedel med Ventoline.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Ventoline kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga

 • Darrningar/skakningar
 • Huvudvärk
 • Ökad hjärtfrekvens

Mindre vanliga:

 • Hjärtklappning
 • Muskelkramp
 • Irritation i munhåla och svalg

En fullständig översikt över samtliga möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta läkare om du får besvärliga eller allvarliga biverkningar, samt om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Ventoline 100 Inhalator:

 • Den aktiva substansen är salbutamol (100 mikrogram per frigiven dos) i form av salbutamolsulfat motsvarande 100 mikrogram salbutamol
 • Övrigt innehållsämne är tetrafluoretan (HFA 134A)

Ventoline Diskus 200:

 • Den aktiva substansen är salbutamol (200 mikrogram per frigiven dos)
 • Övrigt innehållsämne är laktos (innehåller mjölkproteiner)

Tillverkare av Ventoline 100 Inhalator är:

Glaxo Wellcome, SA Avda Extremadura 3
Poligono Industrial Allendeduero
09400 Aranda de Duero
Spanien

Tillverkare av Ventoline Diskus 200 är:

Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2
23 Rue Lavoisier, la madeleine
27000 Evreux
Frankrike

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 12-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen