Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Viagra

 • för behandling av erektil dysfunktion
 • ger förbättrad erektion som varar längre
 • används 1 timme före sexuell aktivitet
 • ta inte mer än 1 dos per dygn
 • kan orsaka yrsel, så se upp med bilkörning

Om Viagra

VIAGRA tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Läkemedlet underlättar för blodkärlen i penis att vidga sig, så att mer blod kan strömma in vid sexuell stimulering. Med VIAGRA kan du endast få förbättrad erektion vid sexuell stimulering. Du ska inte använda VIAGRA om du inte har erektil dysfunktion. VIAGRA ska inte tas av kvinnor.

VIAGRA ges till vuxna män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

Användning/verkan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.

Rekommenderad startdos är 50 mg.

Du ska inte ta VIAGRA mer än en gång per dygn.

Du ska ta VIAGRA ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

VIAGRA kan tas oberoende av måltider. Du kan märka att det tar längre tid innan VIAGRA verkar om du tagit tabletten tillsammans med en kraftig måltid. Se upp med alkohol – rikligt alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. I sådana situationer har VIAGRA alltså mindre effekt.

VIAGRA ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för VIAGRA att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halvtimme och en timme. Om VIAGRA inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte varar tillräckligt länge för att genomföra ett samlag, ska du berätta det för din läkare.

Håll dig till den föreskrivna dosen. Kontakta läkare om du tagit fler tabletter än vad du borde.

När ska VIAGRA inte användas?

Ta inte VIAGRA om:

 • du tar läkemedel som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med VIAGRA kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller “bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker
 • du tar läkemedel som kallas för kväveoxiddonatorer, som t.ex. amylnitrit (“poppers”). En kombination av sådana läkemedel med VIAGRA kan leda till kraftigt blodtrycksfall
 • du är allergisk mot något av de ämnen som ingår i VIAGRA. En översikt av dessa ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • du har allvarliga hjärt- eller leverproblem
 • du nyligen haft en stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck
 • du har vissa sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (som t.ex. retinitis pigmentosa)
 • du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar VIAGRA om du:

 • har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer) eller multipelt myelom (cancer i benmärgen)
 • har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom
 • har hjärtproblem – din läkare ska noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär
 • har pågående magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)
 • plötsligt börjar se sämre eller förlorar synen – sluta i så fall omedelbart att ta VIAGRA och kontakta läkare omgående

Du ska inte använda VIAGRA samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.

VIAGRA ska inte ges till personer under 18 år.

Du ska tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem. Din läkare kan i så fall överväga att ge dig en lägre dos.

Andra läkemedel och VIAGRA

Om du planerar att använda VIAGRA måste du först tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

VIAGRA-tabletter kan påverka effekten av vissa läkemedel, särskilt sådana som används vid behandling av bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att du använder VIAGRA och när du tog det senast. Ta aldrig VIAGRA med andra läkemedel utan att först ha rådgjort med din läkare om det.

Du ska inte ta VIAGRA tillsammans med läkemedel som kallas “nitrater”, eftersom en sådan kombination av läkemedel kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller “bröstsmärtor”.

Du ska inte ta VIAGRA om du tar läkemedel som kallas för kväveoxiddonatorer, som t.ex. amylnitrit (“poppers”). En kombination av sådana läkemedel med VIAGRA kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

Om du tar s.k. proteashämmare (t.ex. för behandling av HIV) kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen VIAGRA (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symptom när de tagit VIAGRA med alfa-receptorblockerare. Besvären uppstår troligast inom 4 timmar efter det att man tagit VIAGRA. För att minska risken för dessa symptom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta VIAGRA. Din läkare kan eventuellt ordinera en lägre startdos (25 mg) VIAGRA.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan VIAGRA ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av VIAGRA är vanligen lindriga till måttliga och är relativt kortvariga. De viktigaste biverkningarna att känna till som detta erektionsbefrämjande läkemedel kan ge är:

 • huvudvärk
 • ansiktsrodnad
 • matsmältningsproblem
 • synstörningar (bl.a. förändrat färgseende, ljuskänslighet, dimsyn och minskad synskärpa)
 • nästäppa
 • yrsel
 • kräkningar
 • hudutslag
 • ögonbesvär
 • muskelsmärtor
 • hjärtklappning/oregelbundna hjärtslag
 • sömnighet
 • öronsusningar
 • bröstsmärtor

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats efter användning av VIAGRA. Om en erektion kvarstår i mer än 4 timmar bör du omedelbart kontakta din läkare.

En fullständig översikt över samtliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får en allvarlig biverkning eller en biverkning som inte nämns i bipacksedeln, rådgör med din läkare.

Sammanställning

Den aktiva substansen i VIAGRA är sildenafil.

 • En tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citratsalt).

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.
 • Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

Tillverkare av VIAGRA är Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen