Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Wegovy

 • Bantningsläkemedel
 • Verkar aptitnedsättande
 • Förfylld injektionspenna
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Varje FlexTouch-penna innehåller fyra doser. Varje förpackning med Wegovy i önskad styrka innehåller 1 förfylld injektionspenna och 4 NovoFine Plus-kanyler för engångsbruk (1 injektionspenna = 4 doser).

Om Wegovy

Wegovy är ett läkemedel för viktminskning och viktkontroll. Den aktiva substansen semaglutid verkar aptitnedsättande. Läkemedlet injiceras under huden med hjälp av en förfylld injektionspenna. Wegovy ska användas som ett komplement till en ändrad livsstil med minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet.

Detta läkemedel är lämpligt att använda för behandling av vuxna med följande BMI-värden:

 • Ett BMI på 30 kg/m² eller mer (fetma)
 • Ett BMI på minst 27 kg/m², men under 30 kg/m² (övervikt) i kombination med hälsotillstånd relaterade till övervikt (t.ex. diabetes, högt blodtryck, onormala fettnivåer i blodet, obstruktiv sömnapné eller tidigare hjärtattack, stroke eller blodkärlsproblem)

Wegovy används i kombination med minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för behandling av barn och ungdomar (12 år och uppåt) där följande har konstaterats:

 • Fetma
 • En kroppsvikt på 60 kg eller mer

Patienter mellan 12 och 18 år får endast (efter läkarkonsultation) fortsätta att använda Wegovy om BMI-värdet har minskat med minst 5% efter 12 veckors behandling med en dos på 2,4 mg eller maximal tolererad dos.

Användning

Wegovy injiceras under huden. Läkemedlet ska inte injiceras intravenöst eller intramuskulärt. Lämpliga ställen att injicera på är överarmen, låret eller buken. Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer att visa dig hur injektionspennan ska användas.

I bipacksedeln finns också instruktioner som visar steg för steg hur injektionspennan ska användas. Följ anvisningarna noggrant.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren. Rekommenderad dos vid användning av Wegovy är:

Vuxna Rekommenderad underhållsdos är 2,4 mg en gång i veckan (på en fast veckodag). Behandlingen påbörjas med en låg startdos, och därefter trappas dosen upp successivt under en period av 16 veckor.

 • När du börjar använda Wegovy är startdosen 0,25 mg en gång i veckan.
 • Din läkare kommer att instruera dig att öka dosen successivt var 4:e vecka tills den rekommenderade veckodosen på 2,4 mg har uppnåtts.
 • Efter det att den rekommenderade underhållsdosen på 2,4 mg har uppnåtts, får dosen inte höjas ytterligare.
 • Om du drabbas av illamående eller kräkningar, tala med din läkare. Du kan behöva vänta med att öka dosen eller sänka dosen tills besvären klingat av.

Dosupptrappningen sker vanligtvis enligt följande schema:

 • Vecka 1–4: 0,25 mg en gång i veckan
 • Vecka 5–8: 0,5 mg en gång i veckan
 • Vecka 9–12: 1 mg en gång i veckan
 • Vecka 13–16: 1,7 mg en gång i veckan
 • Från och med vecka 17: 2,4 mg en gång i veckan

Samma dosupptrappningsschema ska tillämpas för barn och ungdomar mellan 12 och 18 år. Dosen ska ökas upp till 2,4 mg (underhållsdos) eller till dess att maximal tolererad dos har uppnåtts. Veckodoser högre än 2,4 mg rekommenderas inte.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga varningar gällande alkoholkonsumtion.

Wegovy förväntas inte påverka reaktionsförmågan. Om du får biverkningar som t.ex. yrsel eller lågt blodsocker (särskilt vid samtidig användning av diabetesläkemedel), ska du undvika framförande av motorfordon och användning av maskiner.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta att använda Wegovy

Har du använt större mängd Wegovy än vad läkaren ordinerat? Kontakta omedelbart läkare. Du kan få biverkningar som t.ex. illamående, kräkningar eller diarré, vilka i sin tur kan leda till uttorkning (vätskeförlust).

Om du glömt att injicera en dos Wegovy och kommer på det...

 • ...när det har gått högst 5 dagar sedan dosen skulle ha injicerats, kan den glömda dosen injiceras direkt – följande dos injiceras enligt ditt vanliga schema.
 • ...när det har gått mer än 5 dagar sedan dosen skulle ha injicerats, ska du hoppa över den glömda dosen – sedan fortsätter du injicera Wegovy enligt dit vanliga schema.

Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte att använda Wegovy utan att först tala med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Wegovy är inte alltid lämpligt att använda. Använd inte Wegovy om du är allergisk mot semaglutid eller något annat av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken “Innehållsdeklaration”).

Varningar och försiktighet

Användning av Wegovy rekommenderas inte i följande situationer:

 • Tillsammans med andra typer av bantningsläkemedel
 • Om du har typ 1diabetes
 • Om du har nedsatt njurfunktion
 • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion
 • Om du har svår hjärtsvikt
 • Om du har ögonsjukdomen retinopati p.g.a. diabetes

Säkerhet och effekt för Wegovy har inte undersökts hos följande patientgrupper:

 • Patienter på 75 år och uppåt
 • Patienter med leversjukdom
 • Patienter med svåra mag eller tarmproblem, vilka kan leda till fördröjd magsäckstömning eller inflammatorisk tarmsjukdom

I bipacksedeln hittar du fler varningar som gäller vid användning av Wegovy. Tala med läkare om någon av varningarna gäller dig.

Graviditet och amning

Wegovy ska inte användas av kvinnor som är gravida eller ammar.

Vill du vara säker på att du inte är gravid när du börjar använda Wegovy, bör du göra ett graviditetstest.

För att undvika graviditet bör du använda minst en pålitlig preventivmetod.

Om du vill bli gravid, måste du sluta att använda detta läkemedel minst två månader i förväg. Sluta genast att använda Wegovy om du visar dig ha blivit gravid under behandlingens gång, samt rådfråga din läkare.

Andra läkemedel och Wegovy

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel. Var särskilt noga med att informera läkaren om du tar blodförtunnande medel. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Wegovy orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar som kan uppstå vid användning av Wegovy är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Komplikationer i samband med ögonsjukdom orsakad av diabetes (diabetesretinopati) – informera din läkare om din synförmåga påverkas under behandling med Wegovy

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Inflammation i bukspottkörteln (symptom på detta tillstånd hittar du i bipacksedeln) – kontakta omedelbart din läkare om du får symptom på detta tillstånd

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk chock eller angioödem – se bipacksedeln för symptom) – uppsök närmaste akutmottagning om detta drabbar dig

Andra biverkningar som kan orsakas av Wegovy är bl.a:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Buksmärta
 • Svaghets eller trötthetskänsla
  Biverkningarna ovan förekommer vanligtvis under det att dosen Wegovy trappas upp och försvinner oftast så småningom.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Yrsel
 • Magbesvär eller matsmältningsproblem (se bipacksedeln för mer information)
 • Gallsten
 • Håravfall
 • Hudreaktioner där läkemedlet injicerats
 • Lågt blodsocker hos patienter med typ 2diabetes (se bipacksedeln för mer information)

En översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är semaglutid.

 • Wegovy 0,25 mg injektionsvätska: varje förfylld injektionspenna innehåller 0,25 mg semaglutid i 0,5 ml lösning (0,5 mg/ml).
 • Wegovy 0,5 mg injektionsvätska: varje förfylld injektionspenna innehåller 0,5 mg semaglutid i 0,5 ml lösning (1 mg/ml).
 • Wegovy 1 mg injektionsvätska: varje förfylld injektionspenna innehåller 1,0 mg semaglutid i 0,5 ml lösning (2 mg/ml).
 • Wegovy 1,7 mg injektionsvätska: varje förfylld injektionspenna innehåller 1,7 mg semaglutid i 0,75 ml lösning (2,27 mg/ml).
 • Wegovy 2,4 mg injektionsvätska: varje förfylld injektionspenna innehåller 2,4 mg semaglutid i 0,75 ml lösning (3,2 mg/ml).

Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyra (för pH‑justering) och vatten för injektionsvätskor.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 22-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen