Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Zithromax (Azithromycin)

 • vid behandling av bakteriella infektioner
 • antibiotikum
 • fullfölj din kur
 • kan orsaka yrsel

Om Zithromax

Zithromax tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika. Antibiotika används vid behandling av infektioner i kroppen som orsakats av bakterier.

Zithromax används vid behandling av infektion i:

 • andningsorganen (luftstrupe och lungor)
 • bihålor
 • hals och mandlar
 • mellanörat
 • huden och underliggande mjukvävnad (med undantag av infektioner orsakade av brännskador)
 • urinröret eller livmoderhalsen orsakad av bakterien Chlamydia trachomatis

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

 • Vuxna och barn som väger mer än 45 kg

Rekommenderad dos är vanligtvis 500 mg en gång dagligen. Oftast ges en 3-dagarskur, men din läkare kan också föreskriva en annan dos och en kortare eller längre kur.

Mot klamydiainfektioner i urinvägar och livmoderhals tas dosen som en endagskur: 1 000 mg vid ett och samma tillfälle.

Vid förebyggande av s.k. MAC-infektion (Mycobacterium Avium Complex) hos HIV-patienter ges engångsdoser på 1 200 mg med en veckas mellanrum.

 • Äldre

Läkaren föreskriver samma dos för äldre som för vuxna.

 • Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion

Tala om för din läkare om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, eftersom läkaren kan behöva ändra den normala doseringen.

 • Barn och ungdomar upp till 18 år

Barn och ungdomar som väger minst 45 kg kan ta samma dosering som vuxna.

Hos barn som är äldre än 1 år ges en viss dos per kg kroppsvikt och i dessa fall är det inte lämpligt att ge dosen i tablettform. Dosen ges istället i form av suspension vilken lätt kan mätas upp i ml.

Användningssätt

Den dagliga dosen Zithromax ska tas vid ett och samma tillfälle. Tabletterna sväljs hela med vatten (vid behov) och läkemedlet kan tas oberoende av måltider.

Det är mycket viktigt att fullfölja föreskriven kur, även om du har hunnit bli symptomfri innan kuren är avslutad.

Körförmåga

Om du ska köra bil eller arbeta med maskiner är det viktigt att veta att Zithromax ibland kan orsaka yrsel och trötthet.

För stor eller för liten mängd läkemedel/avsluta behandling med Zithromax

Om du har tagit för stor mängd Zithromax kan symptom uppstå som t.ex. kraftigt illamående, kräkningar eller diarré. Det kan också hända att du tillfälligt förlorar hörseln, men den kommer tillbaka igen efter avslutad kur.

Om du glömt att ta en dos ska du inte ta dubbel dos som kompensation. Ta istället din glömda dos så snart som möjligt och fortsätt sedan som tidigare. Tala om för din läkare om du har glömt att ta en dos.

Sluta inte ta detta läkemedel innan den föreskrivna kuren är avslutad. Slutar du ta tabletterna för tidigt finns det risk för att infektionen kommer tillbaka.

När ska läkemedlet inte användas?

Zithromax är inte lämpligt för vem som helst att ta. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i detta läkemedel – samtliga ämnen hittar du under rubriken “Sammanställning”
 • om du är allergisk mot erytromycin eller andra antibiotika av makrolid- eller ketolidtyp

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Zithromax om följande situationer gäller dig:

 • om du har en leversjukdom
 • om du har en viss hjärtåkomma (se bipacksedeln för mer information)
 • om du har myastenia gravis (muskelsvaghet)
 • om du får vissa allvarliga biverkningar under behandling med Zithromax (se bipacksedeln för mer information)

Graviditet och amning

Om du är gravid får du endast ta Zithromax efter läkares tillstånd.

Detta läkemedel går över i bröstmjölken. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats vad gäller azitromycins påverkan på spädbarn. Rådgör med din läkare innan du tar Zithromax om du ammar.

Andra läkemedel och Zithromax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Zithromax interagerar med ett antal andra läkemedel, bl.a:

 • antacida (mot matsmältningsbesvär) ska inte tas samtidigt med Zithromax. När du tagit Zithromax ska du vänta i minst två timmar innan du tar antacida.
 • ergotamin (mot migrän) och andra ergotaminläkemedel rekommenderas inte i kombination med Zithromax
 • digoxin (befrämjar hjärtats pumpfunktion)
 • ciclosporin (används vid organtransplantation)
 • kolchicin (läkemedel för behandling av t.ex. gikt)
 • blodförtunnande läkemedel som t.ex. kumarin

Din läkare bedömer om du kan kombinera dina läkemedel med behandling med Zithromax. Fler varningar angående användande av Zithromax hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • mag-tarmbesvär (som t.ex. illamående, diarré, magsmärtor och gasbildning)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • nedsatt aptit
 • yrsel
 • huvudvärk
 • sömnighet
 • smakförändringar
 • krypningar, klåda eller stickningar utan tydlig anledning
 • synstörningar
 • dövhet
 • kräkningar, rapningar och sura uppstötningar
 • hudutslag, klåda
 • ledsmärtor
 • trötthet
 • avvikande resultat vid laboratorieundersökningar (med avseende på vissa röda/vita blodkroppar och bikarbonatnivån i blodet)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • svampinfektion (candidainfektion), t.ex. i munhåla eller vagina
 • lunginflammation
 • bakterieinfektion
 • halsinfektion
 • mag-tarminfektion
 • andningsbesvär
 • inflammation i nässlemhinnan med symptom som nästäppa, nysningar och ökad snorproduktion
 • lågt antal vita blodkroppar vilket ökar infektionskänsligheten
 • plötslig svullnad i hud och slemhinnor (t.ex. hals och tunga)
 • andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag, oftast som allergisk reaktion
 • överkänslighet
 • nervositet
 • sömnlöshet
 • hörselproblem
 • yrsel
 • öronsusningar
 • hjärtklappning
 • vallningar
 • andfåddhet
 • näsblod
 • förstoppning
 • inflammation i magsäckens slemhinna
 • sväljsvårigheter
 • svullen buk
 • muntorrhet

Ytterligare biverkningar har rapporterats. En fullständig översikt över möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta din läkare om du får biverkningar, även angående sådana biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är azitromycindihydrat.

 • Zithromax 250 innehåller 250 mg vattenfritt azitromycin per tablett
 • Zithromax 500 innehåller 500 mg vattenfritt azitromycin per tablett

Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: pregelatiniserad stärkelse, vattenfritt kalciumbifosfat, natriumkroskarmellos, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat.

Filmdragering: hydroxypropylmetylcellulosa, laktos, triacetin och titandioxid (E171).

Tillverkare av Zithromax är:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Italien

Bipacksedel

Lär informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Zithromax.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 22-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen