Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Zyban

 • Hjälper dig att sluta röka
 • Kuren varar i 9 veckor
 • Den första veckan fortsätter du att röka
 • Se upp med alkohol

Om Zyban

Zyban innehåller den aktiva substansen bupropion, som används när man vill sluta röka. Behandling med Zyban är mest effektiv om du är fullständigt övertygad om att du vill sluta röka. Du kan t.ex. delta i ett rökavvänjningsprogram eller be din läkare om tips på motiverande stöd för att kunna sluta röka.

Användning

Detta läkemedel tas i form av en behandlingskur. Tabletten ska sväljas hel med ett glas vatten. Tabletten får inte tuggas eftersom den täcks av en särskild filmdragering som gör att den aktiva substansen avges regelbundet.

Du börjar ta Zyban medan du fortfarande röker och rökstoppet bör ske under den andra behandlingsveckan. Behandlingskuren med Zyban varar vanligtvis i 9 veckor.

Dosering

Doseringen med Zyban ökas successivt. Rekommenderad dos för vuxna är:

 • Dag 1 till 6: 1 tablett på 150 mg en gång dagligen.
 • Dag 7 fram till behandlingskurens slut: 1 tablett på 150 mg två gånger dagligen med minst 8 timmar mellan doseringstillfällena. Undvik att ta den andra tabletten för sent på kvälllen eftersom det kan leda till sömnsvårigheter.

Under den första behandlingsveckan fortsätter du att röka. Under den andra veckan slutar du röka.

Om du lyckas sluta röka ska du rådgöra med läkare om hur du gradvis slutar ta Zyban.

Im du inte har lyckats sluta röka efter 7 veckor kommer din läkare att råda dig till att sluta använda Zyban.

Zyban rekommenderas inte till personer under 18 år. En läkare kan justera dosen för patienter som är extra känsliga för biverkningar. Läs igenom bipacksedeln före användning.

Alkohol/körförmåga

Din läkare kan råda dig till att inte dricka alkohol eller att dricka så lite som möjligt medan du använder Zyban. Om du vanligtvis dricker mycket alkohol ska du inte sluta plötsligt, eftersom det då kan finnas risk för att du får krampanfall.

Zyban kan ge biverkningar såsom yrsel och dåsighet. Undvik att köra bil om du får den sortens besvär.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Zyban

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren ordinerat? Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning. Det kan hända att du får allvarliga biverkningar, t.ex. krampanfall.

Har du glömt ta en dos Zyban? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppa över den glömda dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema.

Sluta inte ta Zyban utan att först tala med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Zyban är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot bupropion eller något annat av innehållsämnena i detta läkemedel – samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • Om du tar några andra läkemedel som innehåller bupropion (t.ex. Wellbutrin XL)
 • Om du har ett tillstånd som orsakar krampanfall, såsom epilepsi, eller om du tidigare haft krampanfall
 • Om du har (eller har haft) en ätstörning såsom bulimi eller anorexia nervosa
 • Om du har allvarliga leverproblem såsom levercirros
 • Om du har en hjärntumör
 • Om du vanligtvis dricker mycket alkohol och just har slutat med detta eller om du kommer att sluta samtidigt som du använder Zyban
 • Om du nyligen slutat att använda lugnande läkemedel eller läkemedel mot ångest (särskilt bensodiazepiner eller liknande läkemedel) eller om du kommer att sluta ta dem medan du använder Zyban
 • Om du har manodepressiv (bipolär) sjukdom med extrema humörsvängningar – Zyban kan utlösa en episod av denna sjukdom
 • Om du använder läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom (s.k. monoaminoxidashämmare eller MAO-hämmare) eller om du tagit sådana läkemedel inom de senaste 14 dagarna – tiden kan vara kortare för vissa typer av MAO-hämmare, så du bör rådgöra med din läkare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Zyban i följande situationer:

 • Om du regelbundet dricker mycket alkohol, om du har diabetes och behandlas med insulin eller tabletter eller om du någon gång har haft en allvarlig huvudskada. I ovanstående fall är sannolikheten att drabbas av krampanfall större – använd inte Zyban förutom om din läkare råder dig till att göra det.
 • Om du har njur- eller leverproblem
 • Om du är äldre än 65 år
 • Om du har (eller har haft) några mentala hälsoproblem
 • Om du känner dig deprimerad eller får självmordstankar – kontakta i så fall din läkare eller uppsök sjukhus så fort som möjligt
 • Om du har högt blodtryck

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid eller planerar att skaffa barn.

Rådgör med läkare angående användning av Zyban om du ammar.

Andra läkemedel och Zyban

Vissa läkemedel interagerar med varandra vilket kan resultera i ändrad effekt eller ökad risk för biverkningar. Zyban interagerar bl.a. med följande läkemedel:

 • Läkemedel för behandling av depression eller andra mentala hälsoproblem
 • Teofyllin
 • Tramadol
 • Läkemedel mot malaria
 • Stimulerare eller andra läkemedel för att kontrollera din vikt eller aptit
 • Steroider (gäller inte salvor, krämer och lotioner för ögon- och hudbesvär)
 • Kinoloner (antibiotika)
 • Vissa typer av antihistaminer (mot allergier)
 • Läkemedel för behandling av diabetes
 • Vissa läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom
 • Vissa läkemedel för behandling av cancer (såsom cyklofosfamid, ifosfamid och tamoxifen)
 • Tiklopidin och klopidogrel
 • Vissa betablockerare såsom metoprolol
 • Vissa läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm (såsom propafenon och flekainid)
 • Ritonavir och efavirenz (för behandling av HIV-infektion)

Tala med läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta något av ovanstående läkemedel. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även Zyban orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 • Ungefär 1 av 1 000 personer som använder Zyban riskerar att få ett krampanfall (kramper och vanligtvis medvetslöshet). Sannolikheten för att få ett krampanfall är större om du tar för många tabletter, om du tar andra läkemedel eller om du har en större risk än vanligt för att drabbas av ett krampanfall. Om du får ett krampanfall ska du tala om det för din läkare när du blivit bättre. Du ska också sluta ta Zyban.
 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allvarliga allergiska reaktioner med symptom såsom hudutslag, ovanligt väsande andning/andningsbesvär, svullnad av ögonlock, läppar eller tunga, muskel- eller ledsmärta, svimning eller medvetslöshet. Sök omedelbart akut läkarhjälp och sluta ta Zyban.

Andra biverkningar som kan orsakas av Zyban är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Sömnsvårigheter (ta inte Zyban nära sänggående)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Nedstämdhet
 • Oro eller upprördhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Darrningar (tremor)
 • Huvudvärk
 • Ont i magen eller andra störningar såsom förstoppning
 • Feber, yrsel, svettningar, hudutslag, klåda

I bipacksedeln hittar du en översikt över mer sällsynta biverkningar.

Tala med läkare om du får biverkningar – detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är bupropionhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat och magnesiumstearat
 • Filmdragering: hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E 171) och karnaubavax
 • Tryckfärg: hypromellos och svart järnoxid (E 172)

Tillverkare av Zyban är:

Glaxo Wellcome Operations Priory Street
Ware
Hertfordshire SG12 0DJ
Storbritannien

Glaxo Wellcome S.A. Avda. Extremadura, 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Spanien

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Zyban kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 12-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen