Bricanyl

1. Mitä Bricanyl Turbuhaler on ja mihin sitä käytetään

Bricanyl Turbuhaler laajentaa keuhkoputkia ja vähentää hengitysvaikeuksia. Sisäänhengitettäessä lääkeannos kulkeutuu vaikutusalueelle keuhkoihin.

Bricanyl Turbuhaler lievittää ja estää hengästymistä sekä muita oireita, joita on astmaatikoilla tai muita vastaavia sairauksia sairastavilla potilailla.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bricanyl Turbuhaleria

Älä käytä Bricanyl Turbuhaleria

 • jos olet allerginen terbutaliinisulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bricanyl Turbuhaleria.

 • Kerro lääkärille kaikista epätavallisista oireista, joita terbutaliini tai muut lääkkeet ovat aiheuttaneet.
 • Joissakin tapauksissa Bricanyl Turbuhaleria tulee käyttää varoen. Kerro lääkärille kaikista terveyteesi liittyvistä ongelmista, erityisesti jos sinulla on jokin sydänsairaus, epäsäännöllinen pulssi, angina, diabetes tai kilpirauhasen liikatoimintaa (hypertyreoosi).
 • Kerro lääkärille kaikki käyttämäsi lääkkeet, myös ilman reseptiä saatavat (ks. myös kohta "Muut lääkevalmisteet ja Bricanyl Turbuhaler").

Muut lääkevalmisteet ja Bricanyl Turbuhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Samanaikaisesti käytettynä ns. beetasalpaajat (jotkut verenpainelääkkeet, sydämen toimintaan vaikuttavat lääkkeet ja silmätipat) saattavat heikentää tai estää Bricanyl Turbuhalerin vaikutuksen. Bricanyl Turbuhaler käytettynä samanaikaisesti eräiden muiden valmisteiden kanssa saattaa vaikuttaa veren suolatasapainoon (matala kaliumpitoisuus). Tavallisesti tällä ei ole merkitystä, mutta joskus sillä on vaikutusta sydämen rytmiin.

Jos olet menossa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen, kerro nukutuslääkärille, että käytät Bricanyl Turbuhaleria.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Bricanyl Turbuhalerilla ei ole todettu haitallisia vaikutuksia sikiöön raskauden eikä vastasyntyneeseen lapseen imetyksen aikana. Jos tulet raskaaksi Bricanyl Turbuhaler -hoidon aikana ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bricanyl Turbuhaler ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Bricanyl Turbuhaler sisältää laktoosia

Bricanyl Turbuhaler sisältää laktoosia, joka on eräs sokeri. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä. Tämä määrä laktoosia ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

Laktoosi saattaa sisältää pieniä määriä maitoproteiinin jäämiä. Maitoproteiineille yliherkille potilaille tällainen pieni määrä saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Bricanyl Turbuhalerin käytön yhteydessä haittavaikutukset ovat harvinaisia. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, ne häviävät tavallisesti itsestään 1-2 viikon hoidon jälkeen. Ota yhteys lääkäriin, jos haittavaikutuksia esiintyy ja ne jatkuvat.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

 • Vapina.
 • Päänsärky.

Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä):

 • Sydämentykytys.
 • Lihaskouristukset.
 • Veren matala kaliumpitoisuus.

Yleisyys tuntematon*:

 • Epäsäännöllinen sydämen syke.
 • Sydänlihaksen hapenpuute.
 • Pahoinvointi.
 • Uni- ja käytöshäiriöt, kuten kiihtyminen, yliaktiivisuus ja rauhattomuus.
 • Bronkospasmi (keuhkoputkien äkillinen supistuminen, joka aiheuttaa vinkumista).**
 • Nokkosihottuma.
 • Rokkoihottuma.

* Haittavaikutukset havaittu markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa ja siksi esiintymistiheys tuntematon.

** Inhaloitavat lääkkeet saattavat aiheuttaa bronkospasmin.

Vaikka ei tarkasti tiedetä kuinka usein, saattavat jotkut potilaat silloin tällöin kokea rintakipua (sydänvaivojen, kuten angina johdosta). Kerro lääkärille jos koet tällaisia oireita Bricanyl Turbuhaler -hoidon aikana, mutta älä lopeta lääkkeen käyttöä, jos sinulle ei sanota niin.

4. Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa samaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Bricanyl Turbuhalerin säilyttäminen

Säilytä alle 30C.

Sulje huolellisesti käytön jälkeen.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bricanyl Turbuhaler sisältää

1 annos (inhalaatio) sisältää:

 • Vaikuttava aine on terbutaliinisulfaatti 0,25 mg tai 0,5 mg
 • Muu apuaine on laktoosi.

Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös