Catapres

Catapresan alentaa verenpainetta vaikuttamalla aivojen verenpainetta säätelevien keskusten toimintaan, minkä seurauksena verenkierron ääreisvastus pienenee. Catapresan laskee myös sydämen lyöntitiheyttä vaikuttamatta kuitenkaan sydämen aikayksikössä pumppaamaan verimäärään.

1. Mitä Catapresan on ja mihin sitä käytetään

Catapresan alentaa verenpainetta vaikuttamalla aivojen verenpainetta säätelevien keskusten toimintaan, minkä seurauksena verenkierron ääreisvastus pienenee. Catapresan laskee myös sydämen lyöntitiheyttä vaikuttamatta kuitenkaan sydämen aikayksikössä pumppaamaan verimäärään.

Catapresan-injektionestettä käytetään verenpainekriisin hoitoon (silloin kun verenpaine on kohonnut nopeasti vaarallisen korkeaksi).

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Catapresan-injektionestettä

Älä käytä Catapresan-injektionestettä

 • jos olet allerginen klonidiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on rytmihäiriöistä tai johtumishäiriöistä johtuvaa sydämen harvalyöntisyyttä

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Catapresaninjektionestettä:

 • jos sinulla on sydämen harvalyöntisyyttä
 • jos sinulla on huonontunut verenkierto aivoissa, käsivarsissa ja jaloissa
 • jos sinulla on masentuneisuutta
 • jos sinulla on laajaalainen ääreishermoston toimintahäiriö (polyneuropatia)
 • jos sinulla on ummetusta
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea sepelvaltimotauti

Piilolinssejä käyttävien on hyvä tietää, että Catapresan-injektioneste voi vähentää kyynelnesteen erittymistä.

Lapset ja nuoret

Valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille ei ole riittävää näyttöä.

Catapresan-injektionestettä ei suositella käytettäväksi yhdessä lasten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön ADHD:n hoitoon käytettävän metyylifenidaatin kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja Catapresan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Klonidiinia voidaan antaa samanaikaisesti muiden verenpainelääkkeiden kuten esim. nesteenpoistolääkkeiden, verisuonia laajentavien lääkkeiden, beeta-salpaajien, kalsiumestäjien ja ACEestäjien kanssa, jolloin klonidiinin verenpainetta alentava vaikutus voimistuu.

Aineet, jotka nostavat verenpainetta tai aiheuttavat suolan ja veden kertymistä elimistöön, saattavat vähentää klonidiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Keskushermostoon vaikuttavat aineet kuten alkoholi, tietyn tyyppiset masennuslääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet saattavat pienentää klonidiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta, aiheuttaa pystyasentoon liittyviä verenkiertohäiriöitä, kuten huimausta ylösnoustessa, tai voimistaa keskushermostoon kohdistuvaa rauhoittavaa vaikutusta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Klonidiini läpäisee istukan ja saattaa alentaa sikiön sydämen lyöntitiheyttä. Raskauden aikana Catapresan-injektionesteen antoa tulisi välttää.

Valmisteen käyttöä imetyksen aikana ei suositella.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Catapresan-injektionesteellä voi jossain määrin olla vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska injektioneste saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena huimausta, väsymystä ja silmäoireita (silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa olla väliaikaisesti huonontunut). Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Catapresan-injektionestettä sisältää natriumia

Laimentamattomana tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ampulli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Jos lääkevalmiste laimennetaan infuusiota varten 10 ml:aan 0,9 % NaCl-liuosta, sisältää laimennettu liuos 31,8 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 10 ml. Tämä vastaa 1,6 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten Catapresan-injektionestettä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Catapresan-injektioneste annostellaan yksilöllisesti lääkärin ohjeen mukaan.

Jos lopetat Catapresan-injektionesteen käytön

Catapresan-lääkityksen lopettaminen tulee tehdä ainoastaan lääkärin ohjeiden mukaan annosta asteittain vähentäen. Tämä on erityisen tärkeää pitkäaikaista suuriannoksista Catapresan-hoitoa lopetettaessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille ei ole riittävää näyttöä.

Jos käytät enemmän Catapresan-injektionestettä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla kymmenestä) ovat esimerkiksi: väsymys, huimaus, pystyasennossa ilmenevä verenpaineen lasku, suun kuivuminen.

Yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla sadasta) ovat esimerkiksi: unihäiriöt, masennus, päänsärky, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, sylkirauhaskipu, erektiohäiriö, uupumus.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (alle 1 potilaalla sadasta) ovat esimerkiksi: hallusinaatiot, havaintokyvyn häiriöt, painajaisunet, raajojen tuntohäiriöt, sydämen harvalyöntisyys, valkoiset, kylmät kädet ja jalat (Raynaud’n oireyhtymä), erilaiset ihoreaktiot (ihottuma, nokkosihottuma, kutina), huonovointisuus.

Harvinaisia haittavaikutuksia (alle 1 potilaalla tuhannesta) ovat esimerkiksi: miehen maitorauhasten suureneminen, vähentynyt kyynelnesteen eritys, sydämen eteis-kammiokatkos, nenän kuivuminen, paksusuolitukos, hiustenlähtö, verensokerin nousu.

Lisäksi Catapresan-valmisteiden markkinoille tulon jälkeen on raportoitu sekavuutta, sukuvietin vähentymistä, akkommodaatiohäiriöitä (silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin huononee) ja rytmihäiriöitä. Näiden haittavaikutusten esiintyvyyttä ei tunneta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Catapresan-injektionesteen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Catapresan-injektioneste sisältää

 • Vaikuttava aine on klonidiinihydrokloridi.
 • Muut apuaineet ovat natriumkloridi, laimea kloorivetyhappo (happamuudensäätöaine, pH 4) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.
Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös