Montelukast

1. Mitä Montelukast Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Mitä Montelukast Sandoz on

Montelukast Sandoz on leukotrieenireseptoriantagonisti, joka salpaa leukotrieeneiksi kutsuttujen aineiden vaikutusta.

Kuinka Montelukast Sandoz toimii

Leukotrieenit aiheuttavat keuhkoputkien supistumista ja turvotusta sekä aiheuttavat allergiaoireita. Estämällä leukotrieenien vaikutusta Montelukast Sandoz helpottaa astmaoireita, auttaa pitämään astman hallinnassa ja helpottaa kausiluonteisen allergian (kutsutaan myös heinänuhaksi tai kausiluonteiseksi allergiseksi nuhaksi) oireita.

Mihin Montelukast Sandozia käytetään

Lääkäri on määrännyt Montelukast Sandozin astman hoitoon, ehkäisemään päivällä ja yöllä esiintyviä astmaoireita.

 • Montelukast Sandozia käytetään sellaisten aikuisten ja vähintään 15-vuotiaiden nuorten hoitoon, joille käytössä olevilla lääkkeillä ei saada aikaan riittävää hoitotasapainoa ja jotka tarvitsevat lisälääkitystä.
 • Montelukast Sandoz auttaa myös ehkäisemään rasituksesta johtuvaa keuhkoputkien ahtautumista.
 • Astmapotilaat, joille Montelukast Sandoz on tarkoitettu astman hoitoon, voivat saada Montelukast Sandozilla lievitystä myös kausiluonteisen allergisen nuhan oireisiin.

Lääkäri päättää oireittesi ja astman vaikeusasteen perusteella, kuinka Montelukast Sandozia tulisi käyttää.

Montelukastia, jota Montelukast Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä astma on?

Astma on pitkäaikaissairaus.

Astmaan liittyy:

 • hengitysvaikeudet keuhkoputkien ahtautumisen vuoksi. Keuhkoputkien ahtautuminen vaihtelee riippuen erilaisista tekijöistä.
 • keuhkoputkien herkistyminen useille ärsykkeille, kuten tupakansavulle, siitepölylle, kylmälle ilmalle tai rasitukselle.
 • keuhkoputkien limakalvojen turvotus (tulehdus).

Astman oireita ovat: yskä, hengityksen vinkuminen ja painon tunne rinnassa.

Mitä kausiluonteinen allergia on?

Kausiluonteista allergiaa (kutsutaan myös heinänuhaksi tai kausiluonteiseksi allergiseksi nuhaksi) aiheuttaa yleensä ilmassa oleva puiden, heinien ja muiden kasvien siitepöly. Kausiluonteisen allergian tyypillisiä oireita ovat: nenän tukkoisuus, vuotaminen ja kutina; aivastelu; silmien vuotaminen, turvotus, punoitus ja kutina.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Montelukast Sandoz -valmistetta

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Montelukast Sandoz äidinmaitoon. Sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen kuin käytät Montelukast Sandozia, jos imetät tai aiot imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Montelukast Sandoz ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Lääkkeen vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella eri henkilöiden välillä. Tietyt haittavaikutukset (esim. huimaus ja uneliaisuus), joita on ilmoitettu esiintyneen Montelukast Sandozin käytön yhteydessä, voivat vaikuttaa joidenkin potilaiden kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Montelukast Sandoz 10 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät laktoosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Montelukast Sandoz -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Ota vain yksi tabletti Montelukast Sandozia kerran vuorokaudessa lääkärin ohjeen mukaan.
 • Tabletti otetaan myös silloin, kun sinulla ei ole oireita tai kun sinulla on akuutti astmakohtaus.

Aikuiset ja vähintään 15-vuotiaat nuoret:

Suositeltu annos on yksi 10 mg:n tabletti, joka otetaan kerran vuorokaudessa iltaisin.

Jos käytät Montelukast Sandozia, varmista, ettet käytä muita samaa vaikuttavaa ainetta, montelukastia, sisältäviä valmisteita.

Tämä on suun kautta otettava valmiste.

Montelukast Sandoz 10 mg tabletti voidaan ottaa ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Montelukast Sandoz 10 mg -valmistetta ei tule antaa alle 15-vuotiaille lapsille vaikuttavan aineen suuren määrän vuoksi.

Nuoremmille lapsille on saatavilla muita sopivan vahvuisia lääkemuotoja.

Jos otat enemmän Montelukast Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Suurimpaan osaan yliannostusraportteja ei liittynyt ilmoituksia haittavaikutuksista. Useimmin esiintyviä oireita, joita on raportoitu esiintyneen aikuisilla ja lapsilla yliannostuksen yhteydessä, olivat vatsakipu, uneliaisuus, jano, päänsärky, oksentelu ja yliaktiivisuus.

Jos unohdat ottaa Montelukast Sandoz -valmistetta

Yritä ottaa Montelukast Sandoz lääkärin määräyksen mukaisesti. Jos kuitenkin unohdat ottaa yhden annoksen, jatka hoitoa normaaliin tapaan ottamalla yksi tabletti kerran päivässä.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Montelukast Sandoz -valmisteen käytön

Montelukast Sandoz vaikuttaa astmaan vain, jos sitä käytetään jatkuvasti. On tärkeää, että Montelukast Sandoz -hoitoa jatketaan niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Se auttaa pitämään astmasi hallinnassa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa:

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • allergiset reaktiot, mukaan lukien kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia
 • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: kiihtyminen (kuten aggressiivinen käyttäytyminen tai vihamielisyys), masentuneisuus
 • kouristukset.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

 • lisääntynyt verenvuototaipumus
 • vapina
 • sydämentykytys.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia)
 • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: aistiharhat, desorientaatio (ajan ja paikan tajun heikkeneminen), itsemurha-ajatukset ja itsetuhoiset teot. Varoitusmerkkejä tästä ovat mm. itsemurhasta puhuminen, vetäytyminen sosiaalisista suhteista ja halu olla yksin, sekä ansaan jäämisen tai toivottomuuden tunne
 • maksatulehduksesta (hepatiitti) johtuva ihon ja silmien keltaisuus, epätavallinen väsymys tai kuume, virtsan tummuminen
 • keuhkojen turvotus (tulehdus)
 • useiden oireiden yhdistelmä, johon liittyy mm. seuraavia oireita: flunssan kaltainen sairaus, käsivarsien ja jalkojen pistely ja tunnottomuus, keuhko-oireiden paheneminen ja/tai ihottuma (Churg–Straussin oireyhtymä). Sinun on kerrottava heti lääkärille, jos lapsesi saa yhden tai useamman näistä oireista.
 • vaikeat ihoreaktiot (erythema multiforme), jotka voivat ilmaantua yllättäen.

Montelukastia sisältävillä, suun kautta otettavilla 4 mg:n rakeilla, 4 mg:n tai 5 mg:n purutableteilla tai 10 mg:n kalvopäällysteisillä tableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä), joiden oletettiin johtuvan montelukastista, olivat:

 • vatsakipu
 • päänsärky
 • jano
 • ripuli
 • ylivilkkaus
 • astma
 • hilseilevä ja kutiava iho
 • ihottuma.

Nämä olivat yleensä lieviä ja niitä esiintyi useammin montelukastia kuin lumelääkettä (tabletti, jossa ei ole vaikuttavaa lääkeainetta) saaneilla potilailla.

Lääkkeen ollessa markkinoilla on lisäksi ilmoitettu esiintyneen seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ylähengitystieinfektiot.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ripuli, pahoinvointi, oksentelu
 • epänormaalit maksakokeiden tulokset • ihottuma
 • kuume.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • käyttäytymis- ja mielialamuutokset (tavallisesta poikkeavat unet, mukaan lukien painajaiset, univaikeudet, unissakävely, ärtyisyys, ahdistuneisuus, levottomuus)
 • huimaus, uneliaisuus, pistely/tunnottomuus
 • nenäverenvuoto
 • suun kuivuminen, ruoansulatushäiriö
 • mustelmat, kutina, nokkosihottuma
 • nivel- tai lihaskipu, lihaskrampit
 • yökastelu lapsilla
 • väsymys, huonovointisuus, turvotus.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

 • vapina
 • tarkkaavuushäiriöt, muistin heikkeneminen
 • lihasten hallitsemattomat liikkeet.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • aristavat punaiset kohoumat ihon alla, yleisimmin säärissä (kyhmyruusu)
 • änkytys
 • pakko-oireet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Montelukast Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös