Januvia

Januvian vaikuttava aine on sitagliptiini, joka kuuluu D PP-4-estäjiksi (dipeptidyylipeptidaasi 4:n estäjiksi) kutsuttujen lääkkeiden ryhm ään. D PP -4-estäjät alentavat tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten potilaiden verensokeriarvoja.

1. Mitä Januvia on ja m ihin sitä käytetään

Januvian vaikuttava aine on sitagliptiini, joka kuuluu D PP-4-estäjiksi (dipeptidyylipeptidaasi 4:n estäjiksi) kutsuttujen lääkkeiden ryhm ään. D PP -4-estäjät alentavat tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten potilaiden verensokeriarvoja.

Täm ä lääke auttaa nostam aan aterianjälkeisiä insuliinipitoisuuksia ja vähentää elim istön tuottam an sokerin m äärää.

AX ääkäri on m äärännyt sinulle tätä lääkettä alentam aan verensokeriasi, joka on liian korkea tyypin 2 diabeteksen vuoksi. T ätä lääkettä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä tiettyjen m uiden verensokeria alentavien lääkkeiden (insuliinin, m etform iinin, sulfonyyliureoiden tai glitatsonien) kanssa, joita ehkä jo käytät diabeteksen hoitoon suositellun ruokavalion ja liikuntaohjelm an ohella.

ALL ikä on tyypin 2 diabetes?

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa elim istö ei tuota riittävästi insuliinia ja jossa elim istön tuottam a insuliini ei vaikuta niin hyvin kuin sen pitäisi. E lim istö voi m yös tuottaa liian paljon sokeria, jolloin sokeria (glukoosia) kertyy vereen. T äm ä voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten sydän- tai m unuaissairauksiin, sokeuteen tai am putaatioon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Januviaa

Älä ota Januviaa

 • jos olet allerginen sitagliptiinille tai täm än lääkkeen jollekin m uulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoim et

Januviaa saaneilla potilailla on raportoitu esiintyneen haim atulehdusta (pankreatiittia) (ks. kohta 4).

Jos huom aat rakkuloita iholla, ne voivat olla m erkki sairaudesta, jota kutsutaan rakkulaiseksi pem figoidiksi. L ääkäri voi pyytää sinua lopettam aan Januvian käytön.

K eskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on tai on ollut

 • haim asairaus (esim . haim atulehdus)
 • sappikiviä, alkoholiriippuvuutta tai hyvin korkeat veren triglyseridiarvot (eräs rasvan m uoto). N äm ä tilat voivat lisätä haim atulehduksen m ahdollisuutta (ks. kohta 4).
 • tyypin 1 diabetes
 • diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen kom plikaatio, johon liittyy korkea verensokeri, nopea painon lasku, pahoinvointi tai oksentelu)
 • aiem pi tai nykyinen m unuaissairaus
 • Januvian aiheuttam a allerginen reaktio (ks. kohta 4).

T äm ä lääke ei todennäköisesti aiheuta alhaista verensokeria, koska se ei tehoa silloin kun verensokeri on alhainen. Jos tätä lääkettä kuitenkin käytetään sulfonyyliureavalm isteen tai insuliinin kanssa sam anaikaisesti, alhaista verensokeria (hypoglykem iaa) saattaa esiintyä. L ääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ei pidä käyttää tätä lääkettä. Se ei ole tehokas 1017-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. T äm än lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta alle 10-vuotiailla lapsilla ei ole tietoa.

Muut lääkevalm isteet ja Januvia

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää m uita lääkkeitä.

Kerro lääkärille etenkin, jos käytät digoksiinia (lääke, jota käytetään sydäm en rytm ihäiriöiden ja m uiden sydänongelm ien hoitoon). V eren digoksiinipitoisuutta saatetaan joutua tarkistam aan, jos Januviaa käytetään sam anaikaisesti.

Raskaus ja im etys

Jos olet raskaana tai im etät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkim ista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen täm än lääkkeen käyttöä. Ä lä ota tätä lääkettä raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö täm ä lääke äidinm aitoon. Ä lä ota tätä lääkettä jos im etät tai aiot im ettää.

Ajam inen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. O n kuitenkin raportoitu heitehuim austa ja uneliaisuutta, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Täm än lääkkeen käyttäm inen yhdessä sulfonyyliureoiden tai insuliinin kanssa voi aiheuttaa hypoglykem iaa, joka voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn tai työskentelyyn epävakaalla alustalla.

Januvia sisältää natrium ia

Täm ä lääkevalm iste sisältää alle 1 m m ol natrium ia (23 m g) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan natrium iton.

3. Miten Januviaa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on m äärännyt. T arkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarm a.

T avanom ainen suositeltu annos on

yksi 100 m g:n kalvopäällysteinen tabletti - kerran vuorokaudessa - suun kautta.

Jos sinulla on m unuaisten toim intahäiriöitä, lääkäri saattaa m äärätä sinulle pienem piä annoksia (kuten 25 m g tai 50 m g).

Voit ottaa täm än lääkkeen aterian yhteydessä tai tyhjään m ahaan.

Lääkäri saattaa m äärätä sinulle tätä lääkettä yksinään tai yhdessä tiettyjen m uiden verensokeria alentavien lääkkeiden kanssa.

Ruokavalio ja liikunta voivat auttaa elim istöäsi käyttäm ään verenso keria tehokkaam m in. O n tärkeää, että sam alla kun käytät Januviaa, noudatat lääkärin suosittelem aa ruokavaliota sekä harrastat liikuntaa.

Jos otat enem m än Januviaa kuin sinun pitäisi

Jos otat tätä lääkettä enem m än kuin sinulle on m äärätty, ota heti yhteys lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Januviaa

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti m uistaessasi. Jos huom aat unohtaneesi ottaa annoksen vasta kun on aika ottaa seuraava annos, jätä uno htunut annos väliin ja palaa takaisin norm aaliin aikatauluun. Ä lä ota kaksinkertaista annosta tätä lääkettä.

Jos lopetat Januvian oton

Jatka täm än lääkkeen ottam ista niin kauan kuin lääkäri on m äärännyt, jotta verensokeriarvosi pysyvät hallinnassa. Ä lä lopeta täm än lääkkeen ottam ista keskustelem atta siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysym yksiä täm än lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, täm äkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. K aikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 1. O PE T A Januvian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:
 • voim akas ja jatkuva vatsakipu (m ahan alueella), joka saattaa ulottua selkä än ja johon voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua, koska näm ä voivat olla haim atulehduksen (pankreatiitin) oireita.

Jos saat vakavan allergisen reaktion (esiintym istiheys on tuntem aton), johon voi kuulua ihottum a, nokkosihottum a, ihorakkuloita/ihon kuoriutum ista sekä kasvojen, huulten, kielen ja nielun turvotus, jotka voivat aiheuttaa hengitys- tai nielem isvaikeuksia, lopeta täm än lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. L ääkäri voi m äärätä sinulle lääkkeen allergisen reaktion hoitoon sekä vaihtoehtoisen diabeteslääkkeen.

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun sitagliptiini on lisätty m etform iinihoitoon:

Yleinen (enintään yhdellä potilaalla 10:stä): alhainen verensokeri, pahoinvointi, ilm avaivat, oksentelu M elko harvinainen (enintään yhdellä potilaalla 100:sta): vatsakipu, ripuli, um m etus, uneliaisuus.

Joillakin potilailla on esiintynyt erityyppistä epäm ukavaa tunnetta vatsassa, kun he ovat aloittaneet sitagliptiinin käytön yhdessä m etform iinin kanssa (esiintym istiheys on yleinen).

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun sitagliptiinia on käytetty yhdessä sulfonyyliurean ja m etform iinin kanssa:

Hyvin yleinen (yli yhdellä potilaalla 10:stä): alhainen verensokeri Y leinen: um m etus

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia sitagliptiinin ja pioglitatsonin käytön aikana:

Yleinen: ilm avaivat, käsien tai jalkojen turvotus

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun sitagliptiinia on käytetty yhdessä pioglitatsonin ja m etform iinin kanssa: Y leinen: käsien tai jalkojen turvotus

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun sitagliptiinia on käytetty yhdessä insuliinin kanssa (m etform iiniin yhdistettynä tai ilm an sitä):

Yleinen: nuhakuum e

Melko harvinainen: suun kuivum inen

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia kliinisissä tutkim uksissa pelkästään sitagliptiinia käytettäessä tai täm än lääkkeen m arkkinoille tulem isen jälkeen, kun sitagliptiinia on käytetty yksin ja/tai yhdessä m uiden diabeteslääkkeiden kanssa:

Yleinen: alhainen verensokeri, päänsärky, ylähengitystieinfektio, tukkoinen tai vuotava nenä ja kurkkukipu, nivelrikko, käsivarsien ja säärten kipu M elko harvinainen: heitehuim aus, um m etus, kutina

Harvinainen: verihiutaleiden vähentynyt m äärä

Esiintym istiheys tuntem aton: m unuaisongelm at, jotka joissain tapauksissa vaativat keinom unuaishoitoa, oksentelu, nivelsärky, lihassärky, selkäsärky, interstitiaalinen keuhkosairaus, rakkulainen pem figoidi (eräänlainen rakkulam uodostum a iholla)

Haittavaikutuksista ilm oittam inen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. T äm ä koskee m yös sellaisia m ahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole m ainittu tässä pakkausselosteessa. V oit ilm oittaa haittavaikutuksista m yös suoraanliitteessä Vluetellun kansallisen ilm oitusjärjestelm än kautta. Ilm oittam alla haittavaikutuksista voit auttaa saam aan enem m än tietoa täm än lääkevalm isteen turvallisuudesta.

5. Januvian säilyttäm inen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ä lä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa m ainitun viim eisen käyttöpäiväm äärän (K äyt. viim . tai EX P) jälkeen. V iim einen käyttöpäiväm äärä tarkoittaa kuukauden viim eistä päivää.

Täm ä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viem äriin eikä hävittää talousjätteiden m ukana. K ysy käyttäm ättöm ien lääkkeiden hävittäm isestä apteekista. N äin m enetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Januvia sisältää

 • Vaikuttava aine on sitagliptiini:
  Y ksi Januvia 25 m g kalvopäällysteinen tabletti (tabletti) sisältää sitagliptiinifosfaattim onohydraattia, joka vastaa 25 m g:a sitagliptiinia.
 • Y ksi Januvia 50 m g kalvopäällysteinen tabletti (tabletti) sisältää sitagliptiinifosfaattim onohydraattia, joka vastaa 50 m g:a sitagliptiinia.
 • Y ksi Januvia 100 m g kalvopäällysteinen tabletti (tabletti) sisältää sitagliptiinifosfaattim onohydraattia, joka vastaa 100 m g:a sitagliptiinia.
 • Muut aineet ovat: o T abletin ydin: m ikrokiteinen selluloosa (E 460), vedetön kalsium vetyfosfaatti (E 341), kroskarm elloosinatrium (E 468), m agnesium stearaatti (E 470b) ja natrium stearyylifum araatti.
 • K alvopäällyste: poly(vinyylialkoholi), m akrogoli 3350, talkki (E 553b), titaanidioksidi (E 171), punainen rautaoksidi (E 172) ja keltainen rautaoksidi (E 172).
Potilastiedote/-tiedotteet
Takaisin ylös