Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 maart 2019.
 
Deze privacyverklaring beschrijft op welke manier eMedvertise N.V., handelend onder de naam Dokteronline.com, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao (Koninkrijk der Nederlanden) aan de Mahaaiweg 6 (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 108686) uw (bijzondere) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
 

Introductie 

Via Dokteronline.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dokteronline.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Ondanks dat Dokteronline.com buiten de Europese Unie is gevestigd, houden wij ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de (toepasselijke) Europese privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat:
 
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag over te dragen, ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen als ook uw recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en uw recht om minder gegevens te laten verwerken.
 
Dokteronline.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij kunnen gegevens verzamelen als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt, een opdracht plaatst, contact opneemt met de klantenservice of deelneemt aan andere (interactieve) functies op onze website. Deze verzamelde gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 
 • NAW gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuur- en/of bezorgadres 
 • Emailadres 
 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer) 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Technische gegevens zoals bijvoorbeeld een IP-adres 
 • Medische gegevens 
 

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
 • het verlenen van toegang tot (uw persoonlijke account op) de website (www.dokteronline.com);
 • het aanmaken van een account, het verlenen van diensten en het communiceren met u;
 • u desgewenst (digitaal) informeren over eHealth-issues en hieraan gerelateerde onderwerpen;
 • het organiseren, afhandelen en controleren van de opdracht die u ons heeft verstrekt;
 • het in staat stellen van de onafhankelijke artsen waar wij toegang toe hebben om u op verzoek van een online consult te voorzien;
 • het in staat stellen van de onafhankelijke apotheken waar wij toegang toe hebben om u op verzoek bepaalde medische producten te verkopen en te leveren; 
 • om eventueel een identiteitscontrole te doen;
 • het uitvoeren van analyses en onderzoeken om onze diensten en website te verbeteren;
 • het – bij een het bezoek aan of het gebruik van onze website – vaststellen van uw (surf, zoek en/of koop-) gedrag om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (‘profiling’).
 
Het voornoemde gebeurt op basis van vrije en gerichte toestemming, tenzij deze niet is vereist omdat de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van het totstandkomen en/of uitvoeren van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, ter vrijwaring van een vitaal belang van u en/of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ons.
 
De artsen en apotheken waar wij toegang toe hebben verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk van Dokteronline.com en zonder dat Dokteronline.com op enige wijze verantwoordelijk is voor de aard en/of kwaliteit van de verrichte diensten en/of geleverde producten. Ten behoeve van gevraagde online consults en/of producten verzamelt Dokteronline.com voor de artsen en/of apotheken uw (medische) persoonsgegevens. Deze gegevens bevinden zich op een beveiligd platform van Dokteronline.com. Medewerkers van Dokteronline.com hebben geen toegang tot deze medische gegevens. De betreffende persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de behandeld arts en/of apotheker, die zelfstandig verantwoordelijk is (zijn) voor de gegevensverwerking. Met de artsen en apotheken hebben wij afspraken gemaakt om uw privacy(rechten) te waarborgen.
 

Contact klantenservice

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om (telefonisch of via ander medium) vragen te stellen middels de klantenservice, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens te verstrekken om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over eHealth in brede zin en/of over onze diensten. U kunt door middel van een expliciete opt-in aangeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze nieuwsbrief kan specifiek op u gerichte informatie – bijvoorbeeld middels ‘profiling’ – bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden.
 

Servicemail

Door van onze diensten gebruik te maken wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan een lijst van geadresseerden die wij in het kader van een gesloten overeenkomst (een ‘opdracht’) per e-mail een servicebericht kunnen sturen omtrent de status van een opdracht en omtrent aanpassingen en incidenten ten aanzien van onze website of onze diensten of omtrent informatie gerelateerd aan diensten die eerder aan u zijn geleverd. U kunt zich voor deze servicemails afmelden door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden.
 

Publicatie 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 
 

Doorgifte naar landen buiten de EU 

Dokteronline.com heeft een wereldwijde technische infrastructuur. Hoewel Dokteronline.com dat zoveel mogelijk tracht te vermijden, kan het zijn dat uw (persoons-)gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Dokteronline.com zal in dergelijke gevallen echter passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
 

Verstrekking aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden (‘verwerkers’) en aan vennootschappen die aan Dokteronline.com gelieerd zijn, om rechten en verplichtingen – waaronder diensten en betalingen voortvloeiend uit de met u gesloten overeenkomst – te organiseren, te sturen en te controleren. Met voornoemde derden hebben wij overeenkomsten afgesloten, waarin wij er zorg voor dragen dat de verdere verwerking van persoonsgegevens door deze derden ook voldoet aan de toepasselijk privacywetgeving. Daarnaast verstrekt Dokteronline.com uw persoonsgegevens aan andere derden; veelal voor marketingdoeleinden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.
 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen te tonen en om na een opdracht Trusted Shops producten aan u aan te bieden.
 
Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en om veilige opdrachten mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarbij aangevraagde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/
 
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.
 
Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven wanneer u na het voltooien van een opdracht besluit om Trusted Shops producten te gebruiken of wanneer u zich eerder voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al dan niet al geregistreerd staat als Trusted Shops klant wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter; het e-mailadres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die voor Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.
 
Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardigde belangen en die van Trusted Shops in de bescherming van u met betrekking tot de specifieke opdracht en de transactiewaarderingsdiensten volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie, inclusief uw recht op bezwaar, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy hierboven gelinkt en in de Trustbadge.
 

Betaalmethode Klarna

U kunt betalen via Klarna. Klarna kan hiertoe een kredietwaardigheidbeoordeling uitvoeren waartoe (persoons)gegevens zullen worden verwerkt. De gegevens van Klarna zijn: Klarna Bank AB, registratienummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.
 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • onze (technische) leveranciers van apparatuur en infrastructuur voldoen aan geldende ISO normen, zoals ISO-27002;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen en accountverwijdering 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang uw account een actieve status heeft. Uw account – inclusief de daaraan gekoppelde persoonsgegevens – wordt door Dokteronline.com verwijderd indien gedurende 3 jaar hier niet op is ingelogd, dan wel na 3 jaar na uw laatste opdracht via Dokteronline.com. Bepaalde persoonsgegevens worden echter langer bewaard indien daartoe een wettelijke plicht bestaat (zoals de fiscale bewaarplicht van minimaal zeven jaar voor betaalgegevens en minimaal 15 jaar voor medische gegevens).
 

Uw rechten 

Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

Indien u dit wenst, kan Dokteronline.com u een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn (artikel 15 AVG). De meeste van deze gegevens zijn in te zien via uw Mijn Dokteronline account. Indien deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, zullen wij deze informatie op uw verzoek wijzigen of aanvullen (artikel 16 AVG).
 
U kunt voorts een beroep op het recht op vergetelheid doen (artikel 17 AVG). In zo’n geval worden uw account en alle daaraan gekoppelde persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – definitief verwijderd of geanonimiseerd.
 

Recht op beperking van de verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben (artikel 18 AVG). U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
 

Data portabiliteit 

U heeft recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen (artikel 20 AVG). Dokteronline.com stuurt u uw gegevens toe in XML-formaat.

Bezwaar maken 

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens – waaronder bijvoorbeeld het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens (‘profiling’) vanwege direct marketing doeleinden – kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken (artikel 21 AVG).
 

Het intrekken van eerder gegeven toestemming 

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken (artikel 13:2c AVG). U kunt voorts op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten intrekken of hier bezwaar tegen maken.
 

Recht op indienen van klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de leidende toezichthouder (artikel 77 AVG). Dit is voor Dokteronline.com de Nederlandse privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Uiteraard kunt u uw klacht altijd eerst aan ons voorleggen. Daarvoor kunt u terecht bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming.
 

Contact 

U kunt u bovenstaande rechten, en elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, uitoefenen door hiertoe een verzoek te sturen naar [email protected]. Wij zullen aan uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken gehoor geven of daar anderszins op reageren.

Uw recht op vergetelheid en uw recht op dataportabiliteit kunt u tevens uitoefenen vanuit uw Mijn Dokteronline account. 
 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming; zijn contactgegevens treft u aan in het laatste artikel van deze privacyverklaring.
 

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we hebben hier een vermoeden van, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Dokteronline.com heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.
 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Cookies 

Dokteronline.com maakt via haar website en bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In ons Cookiebeleid leest u alles over het gebruik van cookies door Dokteronline.com.
 

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Leidende toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Omdat Dokteronline.com grensoverschrijdende gegevensverwerkingen uitvoert hebben wij de Nederlandse privacytoezichthouder aangewezen als leidende toezichthouder. Dit is Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Functionaris voor Gegevensbescherming 

Dokteronline.com heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld. De FG is onafhankelijk en functioneert als interne toezichthouder. De FG controleert of Dokteronline.com de toepasselijke privacyregels toepast en naleeft. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze FG (de heer J. Stienstra) via [email protected] of via 088-235 3035. U kunt ook contact met onze FG opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring.