Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Almogran

Almogran is een antimigrainemiddel dat behoort tot een klasse die selectieve serotoninereceptoragonisten worden genoemd. Men denkt dat Almogran de ontstekingsreactie vermindert bij migraine door zich te binden aan de serotoninereceptoren in de bloedvaten van de hersenen zodat die nauwer worden. Almogran wordt gebruikt om hoofdpijn bij migraineaanvallen met of zonder aura te verlichten.

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Almogran is een antimigrainemiddel dat behoort tot een klasse die selectieve serotoninereceptoragonisten worden genoemd. Men denkt dat Almogran de ontstekingsreactie vermindert bij migraine door zich te binden aan de serotoninereceptoren in de bloedvaten van de hersenen zodat die nauwer worden.

Almogran wordt gebruikt om hoofdpijn bij migraineaanvallen met of zonder aura te verlichten.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- als u een ziekte hebt of ooit gehad hebt waarbij de bloedtoevoer naar het hart vermindert, zoals:
- hartinfarct
- pijn of ongemak in de borstkas die/dat normaal optreedt bij activiteit of stress - hartproblemen zonder pijn
- pijn in de borstkas die optreedt als u rust - ernstige hypertensie (sterk verhoogde bloeddruk) - ongecontroleerde lichte of matige hoge bloeddruk.
- als u een beroerte hebt gehad of een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen
- als u een obstructie van de grote slagaders van armen of benen hebt gehad (perifeer arterieel lijden)
- als u andere geneesmiddelen inneemt die worden gebruikt om migraine te behandelen, zoals ergotamine, dihydro-ergotamine en methysergide of andere serotonineagonisten (bv. sumatriptan)
- als u een ernstige leverziekte hebt

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

- als niet werd vastgesteld welk type migraine u hebt
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor antibacteriële middelen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de behandeling van urineweginfecties (sulfonamiden)
- als uw hoofdpijnsymptomen anders zijn dan uw normale aanvallen, d.w.z. u hoort een geluid in uw oren of u bent duizelig, u vertoont een korte verlamming van een kant van het lichaam of een verlamming van de spieren die de oogbewegingen controleren, of als u nieuwe symptomen krijgt
- als u een risico loopt op een hartziekte, bijvoorbeeld een ongecontroleerde hoge bloeddruk, hoge cholesterol, zwaarlijvigheid, diabetes, roken, duidelijke familiale voorgeschiedenis van hartlijden, postmenopauzale vrouwen of mannen ouder dan 40 jaar
- als u een lichte tot matige leverziekte hebt
- als u een ernstige nierziekte hebt
- als u ouder bent dan 65 jaar (omdat dan de kans op stijging van de bloeddruk hoger is)
- als u antidepressiva gebruikt; SSRIs (selectieve serotonine heropname remmers) of SNRIs (selectieve noradrenaline heropname remmers). Zie ook Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? hieronder.

Er werd gesuggereerd dat overdreven gebruik van een antimigraine geneesmiddel kan leiden tot dagelijkse chronische hoofdpijn.

Kinderen een jongeren tot 18 jaar Kinderen onder de 18 jaar mogen geen Almogran nemen.

Ouderen (ouder dan 65 jaar) Als u ouder bent dan 65 jaar, moet u met uw arts spreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Almogran nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Licht uw arts in
- als u geneesmiddelen inneemt die worden gebruikt om een depressie te behandelen, zoals monoaminooxidaseremmers (bv. moclobemide), selectieve serotonineheropnameremmers (bv. fluoxetine) of serotonine noradrenaline heropname remmers (bv. venlafaxine), omdat die een serotoninesyndroom kunnen veroorzaken, een mogelijk levensbedreigende medicamenteuze reactie. Mogelijke symptomen van het serotoninesyndroom zijn: verwardheid, rusteloosheid, koorts, zweten, ongecoördineerde bewegingen van de ledematen of de ogen, oncontroleerbare spierschokken of diarree
- als u sint-janskruid (Hypericum perforatum) inneemt, omdat dat de kans op bijwerkingen kan verhogen.

Almotriptan mag niet gelijktijdig ingenomen worden met geneesmiddelen die ergotamine bevatten, welke ook gebruikt worden voor de behandeling van migraine. Nochtans mogen die geneesmiddelen na elkaar worden ingenomen: op voorwaarde dat er voldoende tijd tussen de inname van elk geneesmiddel ligt.
- na inname van almotriptan, is het aangeraden om ten minste 6 uur te wachten vooraleer ergotamine in te nemen
- na inname van ergotamine, is het aangeraden om ten minste 24 uur te wachten vooraleer almotripan in te nemen

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn maar zeer weinig gegevens over almotriptan bij zwangere patiënten. Almogran mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt op voorschrift van uw arts en alleen nadat hij/zij de voordelen zorgvuldig heeft afgewogen tegen de risico's.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de periode van borstvoeding. De eerste 24 uur na inname van het geneesmiddel mag u geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Almogran kan sufheid veroorzaken. Als dat bij u het geval is, mag u niet rijden of toestellen of machines gebruiken.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Almogran mag alleen worden gebruikt om een migraineaanval te behandelen en niet om migraineaanvallen of hoofdpijn te voorkomen.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen (18-65 jaar) De aanbevolen dosering is een tablet van 12,5 mg die zo snel als mogelijk moet worden ingenomen na het begin van de migraineaanval. Als uw migraineaanval niet overgaat, mag u toch niet meer dan een tablet innemen voor dezelfde aanval.

Als u binnen 24 uur een tweede migraineaanval krijgt, mag een tweede tablet van 12,5 mg worden ingenomen, maar u moet minstens twee uur wachten tussen de eerste en de tweede tablet.

De maximale dagdosering is twee tabletten van 12,5 mg in 24 uur.

De tablet(ten) moet(en) worden ingeslikt met een vloeistof (bv. water) en kan/kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

U neemt Almogran best in zo snel als mogelijk na aanvang van de migraine, alhoewel het nog altijd doeltreffend is wanneer ingenomen in een later stadium van de migraine-aanval.

Ernstige nierziekte Als u een ernstige nierziekte hebt, mag u niet meer dan een tablet van 12,5 mg per 24 uur innemen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Als u per ongeluk te veel tabletten hebt ingenomen of als iemand anders of een kind dit geneesmiddel inneemt, moet u meteen contact opnemen met een arts of een apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Probeer Almogran in te nemen zoals u werd voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die vaak optreden (kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen):
• duizeligheid
• slaperigheid (somnolentie)
• misselijkheid
• braken
• vermoeidheid

Bijwerkingen die soms optreden (kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen):
• gevoel van tintelingen, prikkelingen of een verdoofd gevoel van de huid (paresthesie)
• hoofdpijn
• rinkelend, schreeuwend of klikkend geluid in de oren (oorsuizen - tinnitus)
• hartbonzen (hartkloppingen)
• beklemming in de keel
• diarree
• ongemak bij de vertering van voedsel (dyspepsie)
• droge mond
• spierpijn (myalgie)
• botpijn
• pijn in de borstkas
• zwaktegevoel (asthenie)

Bijwerkingen die zeer zelden optreden (kan voorkomen bij 1 op de 10.000 mensen):
• spasme van de bloedvaten van het hart (coronaire vasospasme)
• hartinfarct
• verhoogde hartslag (tachycardie)

Frequentie niet bekend (de frequentie van optreden kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens):
• allergische reacties (overgevoeligheidsreacties), inclusief mond-, keel- of hand-oedeem (angiooedeem)
• ernstige allergische reacties (anafylactische reacties)
• convulsies (toevallen)
• afname van het gezichtsvermogen,wazig zien. (Gezichtsstoornissen kunnen ook optreden tijdens een migraineaanval zelf)
• vaatvernauwing van het darmkanaal als gevolg van vaatkrampen. Dit kan resulteren in darmbeschadiging (intestinale ischemie). U kan last krijgen van buikpijn en bloederige diarree

Tijdens behandeling met Almogran moet u uw arts meteen inlichten:
- als u pijn in de borstkas, een beklemming in de borstkas of de keel krijgt, of andere symptomen die lijken op een hartinfarct. Neem meteen contact op met uw arts en neem geen Almogran tabletten meer in.

5. Hoe bewaart u dit middel

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na Exp.. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is almotriptan 12,5 mg (als almotriptan-D,L-waterstofmalaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern van de tablet: mannitol (E-421), microkristallijne cellulose, povidon, natriumzetmeelglycolaat, natriumstearylfumaraat
Materiaal van het omhulsel: hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide (E-171), polyethyleenglycol 400, carnaubawas

Hoe ziet Almogran eruit en hoeveel zit er in een verpakking Almogran is verkrijgbaar als een witte, ronde, biconvexe filmomhulde tablet met een A aan een kant gegraveerd.

Almogran is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 of 18 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
Barcelona, Spanje

Voor distributie en inlichtingen (Nederland):
Almirall BV
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
Telefoonnummer: 030 7991155

Fabrikant Industrias Farmacéuticas Almirall S.A., Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca -
Barcelona, Spanje

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven