Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Fluconazol

Fluconazol behoort tot een groep geneesmiddelen die “antischimmelmiddelen” worden genoemd. De werkzame stof is fluconazol.

Wat is Fluconazol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluconazol wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt. De vaakst voorkomende oorzaak van schimmelinfecties is een gist, Candida genoemd.

Volwassenen: Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:

 • Cryptokokkenmeningitis - een schimmelinfectie in de hersenen;
 • Coccidioïdomycose - een aandoening van de longen en de luchtwegen;
 • Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan, organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen;
 • Slijmvliescandidiasis (mondspruw) - infectie van het slijmvlies van de mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers;
 • Genitale candidiasis - infectie van de vagina of penis;
 • Huidinfecties - bijv. voetschimmel, ringworm, huidschimmel van benen/liezen, nagelinfectie.

U kunt Fluconazol ook krijgen om:

 • Te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt;
 • Te voorkomen dat slijmvliescandidiasis (mondspruw) weer terugkomt;
 • De terugkeer van vaginale schimmelinfecties te verminderen;
 • Te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt).

Kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar): De arts van uw kind kan hem/haar dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:

 • Slijmvliescandidiasis (mondspruw) - infectie van het slijmvlies van de mond, keel ;
 • Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan, organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen;
 • Cryptokokkenmeningitis - een schimmelinfectie in de hersenen.

Uw kind kan Fluconazol ook krijgen om:

 • Te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt);
 • Te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent of uw kind is allergisch voor andere geneesmiddelen die u heeft genomen om schimmelinfecties te behandelen of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 'Welke stoffen zitten er in Fluconazol'. De symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk, roodheid van de huid en moeite met ademhalen;
 • U of uw kind neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica tegen allergieën);
 • U of uw kind neemt cisapride (gebruikt bij maagklachten);
 • U of uw kind neemt pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen);
 • U of uw kind neemt kinidine (gebruikt bij een onregelmatige hartslag);
 • U of uw kind neemt erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties). ​​​​​​

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Licht uw arts in de volgende gevallen in:

 • Als u of uw kind lever- of nierproblemen heeft;
 • Als u of uw kind hartaandoeningen heeft, waaronder hartritmestoornissen;
 • Als u of uw kind abnormale kalium-, calcium- of magnesiumgehaltes in uw of zijn/haar bloed heeft;
 • Als u of uw kind ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de ademhaling);
 • Als u tekenen van “bijnierinsufficiëntie” krijgt wanneer de bijnieren onvoldoende hoeveelheden produceren van bepaalde steroïde hormonen zoals cortisol (chronische of langdurige vermoeidheid, spierzwakte, verlies van eetlust, gewichtsverlies, buikpijn).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fluconazol nog andere geneesmiddelen, gaat u dat gebruiken of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Licht uw arts of de arts van uw kind onmiddellijk in als u of uw kind één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • Astemizol;
 • Terfenadine (een antihistaminicum voor de behandeling van allergieën);
 • Cisapride (gebruikt bij maagproblemen);
 • Pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen);
 • Kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen);
 • Amiodaron (gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen);
 • Erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties).

Want deze geneesmiddelen mogen niet met Fluconazol worden ingenomen (zie rubriek: “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Bij sommige geneesmiddelen kan een interactie met Fluconazol optreden. Licht uw arts of de arts van uw kind in als u of uw kind één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • Rifampicine of rifabutine (antibiotica tegen infecties);
 • Alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum);
 • Amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum);
 • Amfotericine B, voriconazol (antischimmelmiddel);
 • Bloedverdunners ter voorkoming van bloedstolsels (warfarine, indaandion of soortgelijke geneesmiddelen);
 • Benzodiazepinen (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) om u te helpen slapen of tegen angst;
 • Carbamazepine, fenytoïne (gebruikt bij toevallen);
 • Nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (bij hypertensie: hoge bloeddruk);
 • Ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (ter voorkoming van afstoting bij transplantaties);
 • Cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt bij de behandeling van kanker;
 • Halofantrine (gebruikt bij de behandeling van malaria);
 • Statinen (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt voor het verlagen van hoge cholesterolgehaltes;
 • Methadon (gebruikt bij pijnbestrijding);
 • Celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde ontstekingsremmers [NSAID]);
 • Middelen om zwangerschap te voorkomen die via de mond worden ingenomen (orale anticonceptiva);
 • Prednison (steroïd);
 • Zidovudine, ook wel AZT genoemd; saquinavir (gebruikt bij hiv-geïnfecteerde patiënten);
 • Geneesmiddelen voor diabetes, zoals chloorpropamide, glibenclamide, glipizide of tolbutamide;
 • Theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma);
 • Vitamine A (voedingssupplement);
 • Amiodaron (gebruikt voor de behandeling van ongelijke hartslagen “aritmie”);
 • Hydrochlorothiazide (een diuretica).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U kunt uw geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent om een baby te krijgen, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen of het gebruiken van machines dient er rekening mee te worden gehouden dat er duizeligheid of toevallen op kunnen treden.

Fluconazol bevate lactose

Een Fluconazol capsule bevat lactose monohydraat, een soort suiker. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

 • Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met u arts of apotheker;
 • Slik de capsule heel door met een glas water. U kunt uw capsules het beste iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen;
 • Instructies om de capsule uit de blister te drukken Het indrukken van de capsule in het middengedeelte kan vervorming en/of breuk van de capsule veroorzaken. Om deze schade te voorkomen, druk de capsule door aan de rand van de pocket.​​​​​​​

De aanbevolen doseringen voor dit geneesmiddel bij verschillende infecties staan hieronder:

Gebruik bij Volwassenen: Ter behandeling van cryptokokkenmeningitis:

 • Dosering: 400 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 6 tot 8 weken, of langer indien nodig;
 • De dosis kan soms verhoogd worden tot 800 mg.

Om te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis terugkomt:

 • Dosering: eenmaal daags 200 mg totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen.

Ter behandeling van coccidioïdomycose:

 • Dosering: eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 11 maanden tot maximaal 24 maanden of indien nodig langer. De dosis kan soms verhoogd worden tot 800 mg.

Ter behandeling van inwendige schimmelinfecties die veroorzaakt worden door Candida

 • Dosering: 800 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal daags 400 mg totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen.

Ter behandeling van slijmvliesinfecties in de mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers:

 • Dosering:200 mg tot 400 mg op de eerste dag, vervolgens 100 mg tot 200 mg totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen.

Ter behandeling van slijmvliescandidiasis:

 • (Mondspruw) - dosis hangt af van de plaats van infectie;
 • Dosering: eenmaal daags 50 tot 400 mg gedurende 7 tot 30 dagen totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen.

Om te voorkomen dat slijmvliesinfecties in de mond of keel terugkomen:

 • Dosering: eenmaal daags 100 tot 200 mg, of 3 keer per week 200 mg, zolang u risico op infectie loopt.

Ter behandeling van genitale candidiasis:

 • Dosering: 150 mg als enkelvoudige dosis.

Om de terugkeer van vaginale schimmelinfecties te verminderen:

 • Dosering: 150 mg iedere derde dag met een totaal van 3 doses (dag 1, 4 en 7) en vervolgens eenmaal per week gedurende 6 maanden zolang u risico op infectie loopt.

Ter behandeling van schimmelinfecties van de huid en nagels:

 • Dosering: afhankelijk van de plaats van de infectie eenmaal daags Fluconazol 50 mg, eenmaal per week 150 mg, eenmaal per week 300 tot 400 mg gedurende 1 tot 4 weken (tot 6 weken bij voetschimmel; bij nagelinfectie duurt de behandeling totdat de geïnfecteerde nagel vervangen is).

Om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt):

 • Dosering: eenmaal daags 200 tot 400 mg zolang u risico op infectie loopt. ​​​​​​​

Slijmvliescandidiasis (mondspruw) en keelinfecties die veroorzaakt worden door Candida

 • Dosis en duur hangen af van de ernst en plaats van infectie;
 • Dosering:3 mg/kg lichaamsgewicht (op de eerste dag kan 6 mg/kg lichaamsgewicht gegeven worden).​​​​​​​

Cryptokokkenmeningitis of inwendige schimmelinfecties die veroorzaakt worden door Candida

 • Dosering: 6 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht

Om te voorkomen dat kinderen een Candidainfectie oplopen (als hun afweersysteem niet goed werkt)

 • Dosering: 3 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht

Gebruik bij kinderen en adolescenten:

Gebruik bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar Houd de dosering aan die door uw arts is voorgeschreven (dosering voor volwassenen of dosering voor kinderen).

Gebruik bij kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar:

De maximale dosis voor kinderen bedraagt 400 mg per dag. nDe dosis zal vastgesteld worden op basis van het gewicht van het kind in kilogrammen.

​​​​​Gebruik bij kinderen van 0 tot 4 weken oud:

Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 2 dagen toegediend. De maximale dosering is 12 mg/kg lichaamsgewicht per 48 uur.

Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:

Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 3 dagen toegediend. De maximale dosering is 12 mg/kg lichaamsgewicht per 72 uur. Artsen schrijven soms andere doses dan deze voor. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij ouderen:

U moet de gebruikelijke dosis voor volwassenen krijgen, tenzij u nierproblemen heeft.

Gebruik bij patiënten met nierproblemen:

Uw arts kan uw dosis aanpassen, afhankelijk van uw nierfunctie.

Heeft u te veel Fluconazol ingenomen?

Als u te veel capsules tegelijkertijd neemt, kunt u ziek worden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.​​​​​​

De symptomen van een mogelijke overdosering kunnen zijn:

 • Dingen horen, zien, voelen en denken die er niet zijn (hallucinatie en paranoïde gedrag).

Behandeling van de symptomen die optreden (met ondersteunende maatregelen en indien nodig een maagspoeling) kan afdoende zijn. ​​​​​​

Als u stopt met het innemen van Fluconazol

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten een dosis in te nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Als het echter alweer bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de dosis die u vergeten bent niet meer in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Enkele mensen ontwikkelen allergische reacties, hoewel ernstige allergische reacties zelden voorkomen. Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u één van de volgende symptomen krijgt:

 • Plotselinge piepende ademhaling, moeite met ademhalen of druk op de borst;
 • Gezwollen oogleden, gezicht of lippen;
 • Jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende rode vlekken;
 • Huiduitslag;
 • Ernstige reacties van de huid zoals huiduitslag met blaarvorming (dit kan voorkomen in de mond en op de tong). ​​​​​​​

Fluconazol kan uw lever aantasten. De verschijnselen van leverproblemen zijn onder meer:

 • Vermoeidheid;
 • Gebrek aan eetlust;
 • Braken;
 • Geel worden van uw huid of uw oogwit (geelzucht).​​​​​​​

Als zich één van deze verschijnselen voordoet, stop dan met het innemen van Fluconazol en vertel het onmiddellijk aan uw arts.

Andere bijwerkingen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • Hoofdpijn;
 • Maagklachten, diarree, misselijkheid, braken;
 • Verhoogde waarden van bloeduitslagen bij leverfunctieonderzoek;
 • Huiduitslag. ​​​​​​​

Soms voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • Verminderde hoeveelheid rode bloedcellen, wat een bleke huid en zwakte of kortademigheid tot gevolg kan hebben;
 • Verminderde eetlust;
 • Slapeloosheid, zich slaperig voelen;
 • Toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of doof gevoel, smaakveranderingen;
 • Obstipatie, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond;
 • Spierpijn;
 • Leverschade en gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht);
 • Striemen, blaarvorming (galbulten/netelroos), jeuk, toegenomen transpiratie;
 • Moeheid, algemeen gevoel van malaise, koorts. ​​​​​​​

Zelden voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • Te laag aantal witte bloedcellen die helpen beschermen tegen infecties en te laag aantal bloedcellen die helpen bij het stoppen van bloedingen;
 • Rode of paarse verkleuring van de huid, wat veroorzaakt kan worden door een te laag aantal bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen;
 • Veranderingen in de bloedchemie (hoge cholesterol- of vetgehaltes in het bloed);
 • Te weinig kalium in het bloed;
 • Trillen;
 • Afwijkend elektrocardiogram (ECG), veranderde hartslag of ander hartritme;
 • Leverfalen;
 • Allergische reacties (soms ernstig), waaronder wijdverspreide huiduitslag met blaarvorming, vervelling van de huid, ernstige reacties van de huid, gezwollen lippen of gezicht;
 • Haaruitval. ​​​​​​​

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de strip achter “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. ​​​​​​​

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Fluconazol

De werkzame stof is fluconazol. Elke capsule bevat 50 mg, 150 mg of 200 mg fluconazol. De andere stoffen zijn;

 • Lactosemonohydraat;
 • Maïszetmeel;
 • Natriumlaurylsulfaat;
 • Colloïdaal watervrij siliciumdioxide;
 • Magnesiumstearaat.

De capsulehuls bevat:

 • Titaandioxide (E171);
 • Natriumlaurylsulfaat;
 • Gelatine.

De drukinkt bevat:

 • Schellak;
 • Propyleenglycol;
 • Geel ijzeroxide. ​​​​​​​

Hoe ziet Fluconazol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Fluconazol 50 mg, capsules Grootte ‘4' harde gelatinecapsule, gevuld met wit tot gebroken wit poeder en bedrukt met ‘E' op witte tot gebroken witte kap en ‘95' op wit tot gebroken wit lichaam met gele inkt;
 • Fluconazol 150 mg, capsules Grootte ‘1' harde gelatinecapsule, gevuld met wit tot gebroken wit poeder en bedrukt met ‘E' op witte tot gebroken witte kap en ‘97' op wit tot gebroken wit lichaam met gele inkt;
 • Fluconazol 200 mg, capsules Grootte ‘0' harde gelatinecapsule, gevuld met wit tot gebroken wit poeder en bedrukt met ‘E' op witte tot gebroken witte kap en ‘98' op wit tot gebroken wit lichaam met gele inkt.

Fluconazol capsules zijn beschikbaar in doorzichtige PVC/PVDC-Aluminium doordrukstrips.

 • Fluconazol 50 mg/150 mg/200 mg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90, 100 capsules. HDPE-Fles
 • Fluconazol 50 mg: 30 en 1000 capsules.
 • Fluconazol 200 mg: 30 en 500 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. ​​​​​​​

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited
HF 26, Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG 3000
Malta

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven