Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Gyno Daktarin

Gyno Daktarin bevat miconazolnitraat (1200 mg per Gyno Daktarin capsule). Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Gyno-Daktarin. Het doodt schimmels in de vagina. Gyno-Daktarin wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina. U heeft Gyno-Daktarin gekregen omdat u last heeft van zo’n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding.

Wat is Gyno Daktarin 1200 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gyno Daktarin bevat miconazolnitraat (1200 mg per Gyno Daktarin capsule). Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Gyno-Daktarin. Het doodt schimmels in de vagina.

Gyno Daktarin wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina. U heeft Gyno Daktarin gekregen omdat u last heeft van zo’n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Gyno daktarin niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor andere gelijkaardige antischimmel geneesmiddelen. Allergie kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Gyno Daktarin en raadpleeg uw arts.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overgevoeligheid
Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Gyno Daktarin.


De overgang
Bent u in de overgang? Dan kan het zijn – als bij u de vaginawand ontstoken is – dat de werkzame stof uit Gyno Daktarin meer in het bloed terechtkomt dan anders het geval zou zijn.


Irritatie
Bij ernstige infecties kan door het inbrengen van de Gyno Daktarin capsule enige irritatie ontstaan. Heeft u veel last van irritatie, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.


Besmetting van de partner
Als uw seksuele partner ook besmet is, moet deze ook met een antischimmelmiddel worden behandeld. Raadpleeg bij twijfel uw arts.


Condoom of pessarium
Gyno Daktarin mag niet gelijktijdig met een latex condoom of latex diafragma (pessarium; rubberen kapje in de vagina) gebruikt worden omdat Gyno Daktarin de latex producten kan beschadigen en hun goede werking kan verhinderen. Als u ter bescherming een condoom of pessarium gebruikt, kunt u daarom beter tijdens de behandelperiode tot 3 dagen na het inbrengen van de Gyno Daktarin capsule geen gemeenschap hebben. Wilt u wel een condoom of pessarium gebruiken, meld dit dan aan uw arts. Deze kan dan in plaats van de Gyno-Daktarin misschien een ander geneesmiddel voorschrijven.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.


Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt u naast Gyno Daktarin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
 • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Gyno Daktarin een van deze middelen gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap.

Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Gyno Daktarin voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.

Borstvoeding.

Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Gyno Daktarin voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Vruchtbaarheid.

Dit geneesmiddel heeft geen effecten op de vruchtbaarheid aangetoond.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines


U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Gyno Daktarin het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

Gyno Daktarin bevat natriumethylparahydroxybenzoaat (E 215) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E 217). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Gyno Daktarin is een 1-daagse kuur van 1 capsule. Breng deze diep in de vagina in. Als het nodig is, kan de behandeling worden herhaald.

U kunt de Gyno Daktarin capsule het gemakkelijkste inbrengen als u op uw rug ligt met gespreide benen en opgetrokken knieën (zie tekening). Als u dat doet vlak voordat u gaat slapen, blijft de Gyno Daktarin capsule het beste op haar plaats. Het is handig om een inlegkruisje te gebruiken; de Gyno Daktarin capsule kan misschien vlekken geven. Soms lost het gelatine-omhulsel van de Gyno Daktarin capsule niet helemaal op en komt het leeg weer tevoorschijn. Dat geeft niets; de inhoud heeft zijn werk wel gedaan.


Hygiënische maatregelen

Houd de toiletspullen die met de schimmelinfectie in aanraking komen (handdoek, washandje) alleen voor eigen gebruik, om te voorkomen dat u anderen besmet. Verder kunt u zich wassen zoals gewoonlijk. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen.Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het is niet bekend of dit geneesmiddel gebruikt kan worden in deze leeftijdsgroep.


Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mocht iemand per ongeluk Gyno Daktarin hebben ingeslikt, waarschuw dan een arts. Doe dit zeker wanneer deze persoon ook geneesmiddelen tegen epilepsie, suikerziekte of trombose gebruikt. Wanneer Gyno Daktarin wordt ingeslikt, kunnen braken en diarree voorkomen.Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u bent vergeten de Gyno Daktarin capsule in te brengen, doe dit dan bij de volgende gelegenheid (voordat u gaat slapen). Het is natuurlijk beter om niet te vergeten uw Gyno Daktarin capsule in te brengen.Als u stopt met het gebruik van dit middel.

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Gyno Daktarin kunnen de klachten weer terugkeren. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Gyno-Daktarin.


Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.


De volgende bijwerkingen worden het meest gemeld: hoofdpijn, vaginale irritatie, jeuk en branderig gevoel.


Van Gyno-Daktarin zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

 • vaak (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten)
 • soms (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten)
 • zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)


De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor:

 • jeuk, vervelend en branderig gevoel aan de vagina.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

 • hoofdpijn;
 • buikpijn, maagpijn, misselijkheid;
 • pijn bij het plassen;
 • huiduitslag;
 • urineweginfectie;
 • pijnlijke soms onregelmatige menstruatie, vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan de vagina.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:

 • bepaalde huidaandoening in het gezicht (rosacea), gezwollen gezicht, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen, maar hoe vaak is niet bekend:

 • jeuk;
 • reactie op de plaats waar de Gyno Daktarin capsule is ingebracht;
 • allergische reactie of overgevoeligheidsreactie.

In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Een andere mogelijke overgevoeligheidsreactie gaat gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van
Lyell).

Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, raadpleeg uw arts;

 • krampen van het bekken
 • irritatie in de vagina

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30 °C.Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is miconazolnitraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn paraffine, witte vaseline, gelatine (E 485), glycerine (E 422), titaandioxide (E 171), natriumethylparahydroxybenzoaat (E 215), natriumpropylparahydroxybenzoaat (E 217) en soja-lecithine (E 322).

Hoe ziet Gyno Daktarin eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Gyno Daktarin is een crèmekleurige capsule verpakt in een strip met 1 capsule.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning:
Janssen-Cilag B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
e-mail: [email protected]

Fabrikant: Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Frankrijk.

Wat is Gyno Daktarin 400 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gyno Daktarin 400 mg bevat miconazolnitraat (400 mg per Gyno Daktarin capsule).
Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Gyno Daktarin.
Het doodt schimmels in de vagina.Gyno Daktarin 400 mg wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina.
U heeft Gyno Daktarin 400 mg gekregen omdat u last heeft van zo’n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Gyno Daktarin 400 mg en raadpleeg uw arts.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Bij overgevoeligheid. Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Gyno Daktarin 400 mg.
 • In de overgang. Bent u in de overgang? Dan kan het zijn – als bij u de vaginawand ontstoken is – dat de werkzame stof uit Gyno Daktarin 400 mg meer in het bloed terechtkomt dan anders het geval zou zijn.
 • Irritatie. Bij ernstige infecties kan door het inbrengen van de Gyno Daktarin capsule enige irritatie ontstaan.
  Heeft u veel last van irritatie, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.
 • Besmetting van de partner. Als uw seksuele partner ook besmet is, moet deze ook met een antischimmelmiddel worden behandeld.
  Raadpleeg bij twijfel uw arts.
 • Condoom of pessarium. De hulpstoffen van de Gyno Daktarin capsules kunnen het rubber van rubberen voorbehoedmiddelen aantasten, waardoor de bescherming tegen zwangerschap of seksueel overdraagbare ziekten verloren kan gaan. Als u ter bescherming een condoom of pessarium (rubberen kapje in de vagina) gebruikt, kunt u daarom beter tijdens de behandelperiode tot 3 dagen na het inbrengen van de Gyno Daktarin capsule geen gemeenschap hebben. Wilt u wel een condoom of pessarium gebruiken, meld dit dan aan uw arts. Deze kan dan in plaats van de Gyno-Daktarin 400 mg misschien een ander geneesmiddel voorschrijven.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.Gebruik met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Gyno Daktarin 400 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
 • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Gyno Daktarin 400 mg een van deze middelen gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Zwangerschap. Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Gyno Daktarin 400 mg voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.
 • Borstvoeding. Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Gyno Daktarin 400 mg voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Gyno Daktarin 400 mg het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

Gyno Daktarin 400 mg bevat natriumethylparahydroxybenzoaat (E 215) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E 217). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Gyno Daktarin 400 mg is een 3-daagse kuur. Hierbij brengt u op 3 achtereenvolgende avonden 1 Gyno Daktarin capsule diep in de vagina in. Maak de kuur in elk geval af. Als het nodig is, kunt u nogmaals een kuur van 3 capsules Gyno Daktarin 400 mg krijgen.

U kunt de Gyno Daktarin capsule het gemakkelijkste inbrengen als u op uw rug ligt met gespreide benen en opgetrokken knieën (zie tekening). Als u dat doet vlak voordat u gaat slapen, blijft de Gyno Daktarin capsule het beste op haar plaats. Het is handig om een inlegkruisje te gebruiken; de Gyno Daktarin capsule kan misschien vlekken geven.


Soms lost het gelatine-omhulsel van de Gyno Daktarin capsule niet helemaal op en komt het leeg weer tevoorschijn. Dat geeft niets; de inhoud heeft zijn werk wel gedaan.

Hygiënische maatregelen

Houd de toiletspullen die met de schimmelinfectie in aanraking komen (handdoek, washandje) alleen voor eigen gebruik, om te voorkomen dat u anderen besmet. Verder kunt u zich wassen zoals gewoonlijk. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen.


Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mocht iemand per ongeluk Gyno Daktarin 400 mg hebben ingeslikt, waarschuw dan een arts. Doe dit zeker wanneer deze persoon ook geneesmiddelen tegen epilepsie, suikerziekte of trombose gebruikt. Wanneer Gyno Daktarin 400 mg wordt ingeslikt, kunnen braken en diarree voorkomen.


Bent u vergete dit middel te gebruiken?

Wanneer u bent vergeten de Gyno Daktarin capsule in te brengen, doe dit dan bij de volgende gelegenheid (voordat u gaat slapen). Breng niet meer dan 1 Gyno Daktarin capsule per keer in; dus haal de vergeten Gyno Daktarin capsule niet in, maar verzet uw schema een dag. Het is natuurlijk beter om niet te vergeten uw Gyno Daktarin capsule in te brengen.


Als u stopt met het gebruik van dit middel.

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Gyno Daktarin 400 mg kunnen de klachten weer terugkeren. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Gyno Daktarin 400 mg.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen worden het meest gemeld: hoofdpijn, vaginale irritatie, jeuk en branderig gevoel.

Van Gyno Daktarin 400 mg zijn de onderstaande bijwerkingen bekend.
Deze zijn als volgt onderverdeeld:

 • vaak (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten)
 • soms (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten)
 • zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)


De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor:

 • Borsten en geslachtsorganen: jeuk, vervelend en branderig gevoel aan de vagina.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

 • Zenuwstelsel: hoofdpijn.
 • Maag en darmen: buikpijn, maagpijn, misselijkheid.
 • Nieren en urinewegen: pijn bij het plassen.
 • Huid: huiduitslag.
 • Infecties: urineweginfectie.
 • Borsten en geslachtsorganen: pijnlijke soms onregelmatige menstruatie, vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan de vagina.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:

 • Huid: bepaalde huidaandoening in het gezicht (rosacea), gezwollen gezicht, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).


De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen, maar hoe vaak is niet bekend:

 • Huid: jeuk.
 • Algemeen en in/om de vagina: reactie op de plaats waar de Gyno Daktarin capsule is ingebracht.
 • Afweersysteem: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angiooedeem). Een andere mogelijke overgevoeligheidsreactie gaat gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Gyno Daktarin en raadpleeg uw arts.
 • Borsten en geslachtsorganen: krampen van het bekken, irritatie in de vagina.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze Gyno daktarin bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “EXP.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame stof in dit middel is miconazolnitraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn vloeibare paraffine, vaseline, gelatine (E 485), glycerol (E 422), titaandioxide (E 171), natriumethylparahydroxybenzoaat (E 215) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E 217).

Hoe ziet Gyno Daktarin 400 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gyno Daktarin 400 mg is een crèmekleurige capsule verpakt in een strip met 3 capsules.

Fabrikant
• Catalent France Beinheim S.A., Beinheim, Frankrijk
• Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Frankrijk

Registratiehouder / ompakker
Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

Wat is Gyno-Daktarin crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gyno-Daktarin crème voor vaginaal gebruik bevat miconazolnitraat (20 mg per gram crème). Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Gyno-Daktarin vaginale crème. Het doodt schimmels in de vagina.

Gyno-Daktarin vahinale crème wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de huid rond de vagina. U heeft Gyno-Daktarin vaginale crème gekregen omdat u last heeft van zo’n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor andere gelijkaardige antischimmel geneesmiddelen. Allergie kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Gyno-Daktarin en raadpleeg uw arts.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overgevoeligheid
Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Gyno-Daktarin vaginale crème.


De overgang
Bent u in de overgang? Dan kan het zijn – als bij u de vaginawand ontstoken is – dat de werkzame stof uit Gyno-Daktarin vaginale crème meer in het bloed terechtkomt dan anders het geval zou zijn.


Irritatie
Bij ernstige infecties kan door het inbrengen van de vaginale crème enige irritatie ontstaan. Heeft u veel last van irritatie, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.


Besmetting van de partner
Als uw seksuele partner ook besmet is, moet deze ook met een antischimmelmiddel worden behandeld. Raadpleeg bij twijfel uw arts.


Condoom of pessarium
Gyno-Daktarin vaginale crème mag niet gelijktijdig met een latex condoom of latex diafragma (pessarium; rubberen kapje in de vagina) gebruikt worden omdat Gyno-Daktarin vaginale crème gebruik de latex producten kan beschadigen en hun goede werking kan verhinderen. Als u ter bescherming een condoom of pessarium gebruikt, kunt u daarom beter tijdens de behandelperiode tot 3 dagen na het inbrengen van de laatste vaginale crème geen gemeenschap hebben. Wilt u wel een condoom of pessarium gebruiken, meld dit dan aan uw arts. Deze kan dan in plaats van de Gyno-Daktarin vaginale crème misschien een ander geneesmiddel voorschrijven.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.


Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Gyno-Daktarin nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.
 • De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Gyno-Daktarin een van deze middelen gebruikt.


Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Zwangerschap. Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Gyno-Daktarin vaginale crème voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken.
 • Borstvoeding. Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u GynoDaktarin vaginale crème voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.
 • Vruchtbaarheid. Dit geneesmiddel heeft geen effecten op de vruchtbaarheid aangetoond.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Gyno-Daktarin vaginale crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

Gyno-Daktarin vaginale crème bevat benzoëzuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Breng Gyno-Daktarin vaginale crème 1 keer per dag aan. De kuur duurt meestal 14 dagen. Meestal verdwijnt de jeuk binnen 3 dagen. Het is echter uiterst belangrijk om de voorgeschreven kuur helemaal af te maken (dus 14 dagen door te gaan met de behandeling). Doet u dit niet, dan kunnen de klachten weer terugkomen. Als het nodig is, kan uw arts u nog een kuur voorschrijven.
Ga ook door tijdens de menstruatie.


Het is het beste om Gyno-Daktarin vaginale crème aan te brengen vlak voordat u gaat slapen. De vaginale crème blijft dan het beste op zijn plaats.
Het is handig om inlegkruisjes te gebruiken; de vaginale crème kan misschien vlekken geven.Hygiënische maatregelen

Houd de toiletspullen die met de schimmelinfectie in aanraking komen (handdoek, washandje) alleen voor eigen gebruik, om te voorkomen dat u anderen besmet. Verder kunt u zich wassen zoals gewoonlijk. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen.

Nieuwe tube openmaken

Draai de dop los, keer hem om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.


Gebruik van de wegwerp-inbrenghulzen

Gebruik de bijgeleverde inbrenghulzen (‘applicatoren’) om de vaginale crème goed diep in de vagina in te brengen. U gebruikt de inbrenghulzen als volgt.

 1. Draai de dop van de tube en schroef een van de wegwerp-inbrenghulzen, met het uiteinde waar het groene streepje staat, op de tube. Let erop dat u de inbrenghuls niet op de tube schuift; de inbrenghuls beschadigt dan.
 2. Knijp nu voorzichtig in de tube, zodat de vaginale crème in de inbrenghuls komt. Het binnenste deel van de huls (de zuiger) schuift nu naar buiten. Stop met knijpen als de streep verschijnt waarbij ‘STOP’ staat.
 3. Schroef de gevulde inbrenghuls nu van de tube en schroef direct weer de dop op de tube. U kunt de vaginale crème het beste inbrengen als u op uw rug ligt met gespreide benen en opgetrokken knieën. Breng dan de inbrenghuls zo diep mogelijk in de vagina. Druk de zuiger helemaal in: de crème komt nu in de vagina. Verwijder daarna de inbrenghuls en gooi hem weg.
 4. Neem iedere avond een nieuwe inbrenghuls (er zitten 2 reservehulzen in de verpakking).

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar


Het is niet bekend of dit geneesmiddel gebruikt kan worden in deze leeftijdsgroep.


Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mocht iemand per ongeluk Gyno-Daktarin vaginale crème voor vaginaal gebruik hebben ingeslikt, waarschuw dan een arts. Doe dit zeker wanneer deze persoon ook geneesmiddelen tegen epilepsie, suikerziekte of trombose gebruikt. Wanneer Gyno-Daktarin vaginale crème voor vaginaal gebruik wordt ingeslikt, kunnen braken en diarree voorkomen.Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng geen dubbele dosis aan of in om een vergeten dosis in te halen, maar verzet uw schema een dag. Wanneer u bent vergeten de vaginale crème in of aan te brengen, doe dit dan bij de volgende gelegenheid (voordat u gaat slapen). Het is natuurlijk beter om niet te vergeten de vaginale crème aan of in te brengen.Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Gyno-Daktarin vaginale crème kunnen de klachten weer terugkeren. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Gyno-Daktarin vaginale crème.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen worden het meest gemeld: hoofdpijn, vaginale irritatie, jeuk en branderig gevoel.

Van Gyno-Daktarin zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

 • vaak (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten)
 • soms (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten)
 • zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)


De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor:

 • hoofdpijn;
 • jeuk, vervelend
 • branderig gevoel aan de vagina.


De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

 • buikpijn,
 • maagpijn,
 • misselijkheid;
 • pijnlijke soms onregelmatige menstruatie.


De volgende bijwerkingen komen soms voor:

 • – pijn bij het plassen;
 • – huiduitslag eventueel met jeuk;
 • – urineweginfectie;
 • – vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan de vagina.


De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen, maar hoe vaak is niet bekend:

 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk;
 • reactie op de plaats waar de vaginale crème is aangebracht;
 • allergische reactie of overgevoeligheidsreactie.

In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Een andere mogelijke overgevoeligheidsreactie gaat

gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van
Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van GynoDaktarin en raadpleeg uw arts;

 • krampen van het bekken,
 • irritatie in de vagina.

5. Hoe bewaart u dit middel?

De juiste bewaarwijze is:
• in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
• samen met deze gebruiksaanwijzing;
• niet boven 25 °C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is miconazolnitraat.
 • De andere bestanddelen zijn macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl macrogolglycerides, vloeibare paraffine, benzoëzuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E 320; 0,052 mg/g) en water.


Hoe ziet Gyno-Daktarin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gyno-Daktarin vaginale crème is een witte crème verpakt in een tube met een inhoud van 78 gram met 16 wegwerp-inbrenghulzen.Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:
Janssen-Cilag B.V.
Graaf Engelbertlaan 75 4837 DS Breda
e-mail: [email protected]

Fabrikant: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven