Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Gyno miconazol

Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat schimmels worden gedood.

Wat is Gyno-Miconazolnitraat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij infecties van de vagina en/of de ruimte tussen de schaamlippen, veroorzaakt door de schimmelsoort Candida.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 'Welke stoffen zitten er in dit middel?';
 • U bent allergisch voor andere gelijkaardige antischimmel geneesmiddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer uw seksuele partner ook besmet is; deze dient dan ook met een antischimmelmiddel te worden behandeld;
 • Wanneer er bij u een plaatselijke of allergische reactie optreedt; u dient met het gebruik te stoppen;
 • Gyno-Miconazolnitraat 20 mg/g mag niet gelijktijdig met een latex condoom of latex diafragma (pessarium) gebruikt worden omdat dit geneesmiddel de latex producten kan beschadigen en hun goede werking kan verhinderen.

Neem contact op met uw arts of apotheker als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Over het gebruik van miconazolnitraat tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. U kunt dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of miconazolnitraat in de moedermelk wordt uitgescheiden. U kunt dit geneesmiddel tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit middel op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gyno-Miconazolnitraat 20 mg/g bevat benzoëzuur

Dit geneesmiddel bevat benzoëzuur. Deze stof is licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Gyno-Miconazolnitraat nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze crème met:

 • Bepaalde geneesmiddelen die ervoor zorgen dat uw bloed wordt verdund, zoals acenocoumarol of warfarine; miconazol kan de bloedverdunnende werking van deze middelen versterken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Eenmaal per dag (’s avonds voor het slapen gaan) de inhoud van een applicator (± 5 g crème) diep in de vagina inbrengen.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

 • Draai de schroefdop los, keer hem om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit (afbeelding 1);
 • Draai de dop van de tube en schroef een van de wegwerp-applicatoren op de tube. Let erop dat u de applicator niet op de tube schuift; de inbrenghuls beschadigt dan (afbeelding 2);
 • Knijp nu voorzichtig in de tube zodat de crème in de applicator komt. Het binnenste deel van de applicator (de zuiger) schuift nu naar buiten (afbeelding 3);
 • Stop met knijpen wanneer de applicator volledig gevuld is en de zuiger niet verder naar buiten kan schuiven (afbeelding 4);
 • Schroef de gevulde applicator nu van de tube en sluit de tube direct weer met de dop;
 • Het is het beste op uw rug te gaan liggen met de knieën opgetrokken en gespreid. Breng dan de applicator zo diep mogelijk in de vagina. Druk de zuiger helemaal in: de crème komt nu in de vagina (afbeelding 5);
 • Verwijder daarna de applicator zonder de zuiger aan te raken;
 • De applicator na gebruik wegwerpen;
 • Voor elke toediening een nieuwe applicator gebruiken (er zitten 2 reservehulzen in de verpakking).

Het is belangrijk de behandeling 14 dagen voort te zetten, ook als de jeuk en de vaginale afscheiding al na enkele dagen verdwenen zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in;
 • Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema;
 • Breng nooit een dubbele dosis van Gyno-Miconazolnitraat 20 mg/g in om zo de vergeten dosis in te halen;
 • Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

 • Afweersysteem: Allergische reacties;
 • Huid: Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (netelroos), huiduitslag;
 • Spieren en botten: Krampen van het bekken;
 • Overig: Irritatie, jeuk en branderigheid op de plaats van aanbrengen, vooral bij het begin van de behandeling.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking;
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is miconazolnitraat, 20 mg per gram crème voor vaginaal gebruik. De andere stoffen (hulpstoffen) zijn:

 • Ethyleenglycol;
 • Polyoxyethyleenglycolpalmitostearaat;
 • Onverzadigde gepolyglycolyseerde glyceriden;
 • Paraffine;
 • Benzoëzuur (E210; 2mg/g);
 • Water.

Hoe ziet Gyno-Miconazolnitraat 20 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De crème is verpakt in een tube à 78 gram met bijbehorende wegwerp-applicatoren (16 applicatoren per tube).

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven