Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Hydrocortison

Hydrocortison 10 mg/g bevat hydrocortisonacetaat. Hydrocortisonacetaat behoort tot de groep van corticosteroïden, werkt ontstekingsremmend en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg. Dit middel kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 'Welke stoffen zitten er in dit middel?';
 • Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden;
 • Voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid;
 • Voor wonden of geschubde huid (ichthyosis);
 • Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes;
 • Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Hydrocortison 10 mg/g wilt behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden;
 • Wanneer u Hydrocortison 10 mg/g gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk;
 • Hydrocortison 10 mg/g mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden;
 • Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is. Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Hydrocortison 10 mg/g de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Hydrocortison nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Voor zover bekend treedt er geen wisselwerking op bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met andere (genees)middelen.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Hydrocortison 10 mg/g op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Hydrocortison 10 mg/g kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast;
 • Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt;
 • Tijdens het geven van borstvoeding kan Hydrocortison 10 mg/g kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden;
 • Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Hydrocortison 10 mg/g op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Hydrocortison 10 mg/g is niet te verwachten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat sorbinezuur. Deze stof kan plaatselijke huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

 • Als uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:
  De hydrofiele crème 2-4 maal per dag (=24 uur) dun op de huid aanbrengen, na enkele dagen 2 maal per dag aanbrengen
  Na verbetering van de aandoening is 2-3 maal per week aanbrengen meestal voldoende;
 • In het algemeen niet meer dan 30-60 gram per week gebruiken;
 • Na gebruik de handen wassen, behalve wanneer de crème voor uw handen is bedoeld.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt aangebracht kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u Hydrocortison 10 mg/g een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Hydrocortison 10 mg/g zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Hydrocortison 10 mg/g aan te brengen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer de behandeling met Hydrocortison 10 mg/g voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Hydrocortison 10 mg/g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen kunnen:

zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden:

 • Overgevoeligheid.

Hormonale aandoeningen:

Zelden:

 • Remming van de bijnierschors.

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • Toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien);
 • Toepassing op grote huidoppervlakken;
 • Langdurig gebruik;
 • Toepassing bij kinderen.

Oogaandoeningen:

Zeer zelden:

 • Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract);
 • Wazig zien.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Zelden:

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Hydrocortison 10 mg/g behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over;
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose). Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’);
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Hydrocortison 10 mg/g lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband;
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Hoe bewaart u dit middel?

 • Droog bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking;
 • De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen uitdroging;
 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is hydrocortisonacetaat. Hydrocortison crème betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen.

Hoe ziet Hydrocortison 10 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hydrocortison crème betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 02-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven