Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Maxalt

Maxalt behoort tot een klasse geneesmiddelen die selectieve 5-HT1B/1D-receptoragonisten worden genoemd.

Wat is Maxalt en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Maxalt wordt gebruikt voor de behandeling van de hoofdpijnfase van een migraineaanval bij volwassenen.

Behandeling met Maxalt

Vermindert zwelling van de bloedvaten rondom de hersenen. De hoofdpijn van een migraineaanval ontstaat door deze zwelling.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft een matig-ernstig of ernstig verhoogde bloeddruk of licht verhoogde bloeddruk die niet met geneesmiddelen onder controle kan worden gebracht;
 • U heeft een hartaandoening of heeft dit ooit gehad, zoals een hartaanval of pijn op de borst (angina pectoris) of u heeft verschijnselen gehad die verband houden met een hartaandoening;
 • U heeft ernstige lever- of nierproblemen;
 • U heeft een beroerte (CVA) gehad of u heeft voorbijgaand zuurstofgebrek in de hersenen (TIA) gehad;
 • U heeft problemen met verstoppingen in uw slagaders (perifere vaatziekte);
 • U gebruikt momenteel monoamineoxidase (MAO)-remmers zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine of pargyline (middelen tegen depressie), linezolid (een antibioticum) of wanneer het minder dan twee weken geleden is dat u gestopt bent met het gebruik van een MAO-remmer;
 • U gebruikt momenteel ergotaminepreparaten, zoals ergotamine of dihydro-ergotamine voor de behandeling van uw migraine of methysergide om een migraineaanval te voorkomen;
 • U gebruikt andere geneesmiddelen uit dezelfde klasse, zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan om uw migraine te behandelen (zie Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).

Twijfelt u of één of meerdere van bovenstaande punten op u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u MAXALT gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • Als u een van de volgende risicofactoren voor een hartaandoening heeft, zoals hoge bloeddruk of diabetes (suikerziekte), u rookt of nicotinevervangers gebruikt, in uw familie hartaandoeningen voorkomen, u een man bent van boven de 40 jaar, u een vrouw in de overgang bent;
 • Als u nier- of leverproblemen heeft;
 • Als u een hartritmestoornis heeft (bundeltakblok);
 • Als u allergieën heeft of heeft gehad;
 • Als uw hoofdpijn gepaard gaat met duizeligheid, moeite met lopen, gebrek aan coördinatie of slapte in arm en been;
 • Als u kruidenpreparaten gebruikt die sint-janskruid bevatten;
 • Als u allergische reacties heeft gehad, zoals zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel, die ademhalingsproblemen en/of problemen met slikken kunnen veroorzaken (angio-oedeem);
 • Als u selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), zoals sertraline, escitalopramoxalaat en fluoxetine, of serotonine-noradrenaline-heropnameremmers (SNRI’s), zoals venlafaxine en duloxetine, gebruikt tegen depressie;
 • Als u kortdurende verschijnselen heeft gehad, waaronder pijn op de borst en benauwdheid.

Bij overmatig gebruik van Maxalt is chronische dagelijkse hoofdpijn/verergering van de hoofdpijn gemeld. Neem in zulke gevallen contact op met uw arts, want stopzetting van het geneesmiddel kan noodzakelijk zijn.

Vertel uw arts of apotheker over uw verschijnselen. Uw arts zal bepalen of u migraine heeft. U mag Maxalt alleen voor een migraineaanval gebruiken. Maxalt mag niet worden gebruikt voor de behandeling van hoofdpijnen die door andere, mogelijk ernstigere aandoeningen worden veroorzaakt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Maxalt nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook als u kruidengeneesmiddelen gebruikt of geneesmiddelen die u normaal gebruikt tegen migraine. De reden hiervoor is dat Maxalt de werking van sommige andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen andere geneesmiddelen invloed hebben op de werking van Maxalt.

Neem Maxalt niet in:

 • Als u al een 5-HT1B/1D-agonist (soms aangeduid als 'triptanen') gebruikt, zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan;
 • Als u een monoamineoxidase (MAO)-remmer gebruikt, zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine, linezolid of pargyline, of wanneer het minder dan twee weken geleden is dat u gestopt bent met het gebruik van een MAO-remmer;
 • Als u ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine gebruikt voor de behandeling van uw migraine;
 • Als u methysergide gebruikt ter voorkoming van een migraineaanval.

Wanneer bovengenoemde geneesmiddelen in combinatie met Maxalt worden ingenomen, bestaat er een grotere kans op bijwerkingen. Wacht na gebruik van Maxalt minstens 6 uur alvorens ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine of methysergide te gebruiken.Wacht na gebruik van ergotaminepreparaten minstens 24 uur alvorens Maxalt te gebruiken.

Vraag uw arts naar instructies voor en de risico’s van gebruik van Maxalt:

 • Als u propranolol gebruikt (zie rubriek 3: Hoe gebruikt u dit middel?);
 • Als u SSRI’s zoals sertraline, escitalopramoxalaat en fluoxetine, of SNRI’s zoals venlafaxine en duloxetine gebruikt, tegen depressie.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Als Maxalt met voedsel wordt ingenomen, kan het langer duren voordat Maxalt gaat werken. Hoewel het beter is om Maxalt in te nemen op de lege maag, kan het ook worden ingenomen als u al gegeten heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet bekend of Maxalt schadelijk is voor een ongeboren baby als het door een zwangere vrouw wordt gebruikt. Vermijd het geven van borstvoeding in de 24 uur nadat u een tablet heeft ingenomen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Maxalt tabletten bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Patiënten ouder dan 65 jaar

Er zijn geen volledige studies verricht om de veiligheid en werkzaamheid van Maxalt bij patiënten ouder dan 65 jaar vast te stellen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of ander gereedschap, omdat u zich na gebruik van Maxalt slaperig of duizelig kunt voelen.

Maxalt bevat lactosemonohydraat Maxalt 5 mg tabletten

 • De 5-mg tablet bevat 30,25 mg lactosemonohydraat. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt;
 • De 10-mg Maxalt tabletten bevaten 60,50 mg lactosemonohydraat. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Maxalt wordt gebruikt voor de behandeling van migraineaanvallen. Neem Maxalt zo snel mogelijk na het begin van uw migrainehoofdpijn in. Gebruik het niet ter voorkoming van een migraineaanval. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering is 10 mg. Gebruik de 5 mg dosis Maxalt als u momenteel propranolol gebruikt of als u nier- of leverproblemen heeft. Wacht minstens 2 uur na de inname van propranolol met het innemen van Maxalt en neem niet meer dan 2 doses per periode van 24 uur. Maxalt (rizatriptanbenzoaat) tabletten zijn voor oraal gebruik (inname via de mond) en moeten in hun geheel en met vloeistof doorgeslikt worden. Maxalt is ook verkrijgbaar als een in de mond oplosbare smelttablet (ook wel oraal lyofilisaat genoemd) van 5 mg of 10 mg. De smelttablet kan gebruikt worden wanneer u geen vloeistof tot uw beschikking heeft, of om misselijkheid en braken te voorkomen die kunnen volgen op de inname van tabletten met vloeistof.

Als de migraine binnen 24 uur terugkomt

Bij sommige patiënten kunnen de migraineverschijnselen binnen 24 uur terugkomen. Als de migraine bij u terugkomt, kunt u nog een dosis Maxalt innemen. Wel moet u tussen de doses minstens 2 uur wachten. Als u na 2 uur nog steeds migraine heeft Als u bij een migraineaanval niet op Maxalt reageert, neem dan niet nog een tablet in voor de behandeling van diezelfde aanval. Als u tijdens een migraineaanval niet gereageerd heeft op Maxalt, is er een kans dat u bij een volgende aanval wel weer op Maxalt reageert.

Neem niet meer dan 2 doses Maxalt per periode van 24 uur (neem bijvoorbeeld niet meer dan twee tabletten of smelttabletten van 10 mg of 5 mg per periode van 24 uur). Wacht altijd minstens 2 uur tussen de doses. Als uw migraine erger wordt, neem dan contact op met uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Tekenen van overdosering kunnen onder andere zijn:

 • Duizeligheid;
 • Sufheid;
 • Braken;
 • Flauwvallen;
 • Trage hartslag.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van dit geneesmiddel.

In onderzoek bij volwassenen waren de meest gemelde bijwerkingen:

 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid;
 • Vermoeidheid.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Tintelend gevoel (paresthesie), hoofdpijn, verminderde gevoeligheid van de huid (hypo-esthesie), verminderde scherpheid van geest, slapeloosheid;
 • Hartkloppingen (palpitaties);
 • Overmatig blozen (kortdurende roodheid van het gezicht);
 • Keelklachten;
 • Zich ziek voelen (misselijkheid), droge mond, braken, diarree, stoornis in de spijsvertering (dyspepsie);
 • Plaatselijk gevoel van zwaarte, nekpijn, stijfheid;
 • Buikpijn, pijn op de borst.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Vieze smaak in de mond;
 • Gevoel van uit evenwicht zijn bij het lopen (ataxie), duizeligheid (vertigo), wazig zien, beven, flauwvallen (syncope);
 • Verwardheid, zenuwachtigheid;
 • Hoge bloeddruk (hypertensie), dorst, opvliegers, zweten;
 • Uitslag, jeuk, netelroos, zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel wat moeilijk ademen en/of slikken kan veroorzaken (angio-oedeem), kortademigheid (dyspneu);
 • Plaatselijk gevoel van beklemming, spierzwakte;
 • Veranderingen in het ritme of de snelheid van de hartslag (aritmie), afwijkingen van het elektrocardiogram (een onderzoek dat de elektrische activiteit van uw hart meet), versnelde hartslag (tachycardie);
 • Aangezichtspijn, spierpijn.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Piepende ademhaling;
 • Allergische reactie (overgevoeligheid); plotselinge levensbedreigende allergische reactie (anafylaxie);
 • Beroerte (dit komt vooral voor bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten [hoge bloeddruk, diabetes (suikerziekte), roken, gebruik van nicotinevervangers, hartziekte of beroerte in de familie, hartritmestoornis (bundeltakblok), of wanneer u een man ouder dan 40 jaar bent of een vrouw in de overgang]);
 • Langzame hartslag (bradycardie).

Niet bekend (op basis van de beschikbare gegevens kan de frequentie niet worden bepaald):

 • Hartaanval, samentrekking van de bloedvaten van het hart, (dit komt vooral voor bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten [hoge bloeddruk, diabetes, roken, gebruik van nicotinevervangers, hartziekte of beroerte in de familie, hartritmestoornis (bundeltakblok), of wanneer u een man ouder dan 40 jaar bent of een vrouw in de overgang]);
 • Een syndroom dat ‘serotoninesyndroom’ wordt genoemd en dat bijwerkingen als coma, bloeddrukschommelingen, extreem hoge lichaamstemperatuur, gebrek aan spiercoördinatie, opwinding en hallucinaties kan veroorzaken;
 • Ernstige blaren op de huid/vervelling van de huid met of zonder koorts (toxische epidermale necrolyse);
 • Toevallen (stuipen/convulsies);
 • Samentrekking van bloedvaten in handen en voeten, met koudheid en gevoelloosheid;
 • Samentrekking van de bloedvaten in de dikke darm, wat buikpijn kan veroorzaken.

Als u verschijnselen van een allergische reactie, het serotoninesyndroom, een hartaanval of beroerte krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Ook als u na inname van Maxalt verschijnselen krijgt die op een allergische reactie zouden kunnen wijzen (bijvoorbeeld uitslag of jeuk), moet u direct contact opnemen met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje/de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren beneden 30 °C;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is rizatriptan. Een tablet bevat 5 of 10 mg rizatriptan als 7,265 mg of 14,53 mg rizatriptanbenzoaat. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Lactosemonohydraat;
 • Microkristallijne cellulose (E460a);
 • Gepregelatineerd zetmeel;
 • Rood ijzeroxide (E172);
 • Magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Maxalt eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Maxalt 5 mg tabletten Maxalt tabletten 5 mg zijn lichtroze, capsulevormig, met aan één kant ingeslagen de code ‘266’ en aan de andere kant ‘MSD’.
 • Maxalt 10 mg tabletten Maxalt tabletten 10 mg zijn lichtroze, capsulevormig, met aan één kant ingeslagen de code ‘MSD 267’ en aan de andere kant ‘Maxalt’.

Verpakkingsgrootten: verpakkingen van 2, 3, 6, 12 of 18 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Tel.: 0800 9999000
E-mail: [email protected]

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven