Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Melatonine

De werkzame stof van Circadin, melatonine, behoort tot een natuurlijke groep hormonen die door het lichaam worden geproduceerd.

Wat is Circadin en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Circadin wordt zonder andere middelen gebruikt voor kortdurende behandeling van patiënten van 55 jaar en ouder met primaire insomnia (aanhoudende problemen met inslapen of doorslapen, of een slechte slaapkwaliteit). 'Primair' betekent dat er geen vastgestelde oorzaak is voor de slapeloosheid, niet medisch, niet mentaal en ook niet veroorzaakt door de omgeving.

Wanneer mag u Circadin niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie".

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u een lever of nieraandoening hebt. Er is geen onderzoek verricht naar het gebruik van Circadin bij mensen met een lever- of nierziekte. Bespreek het daarom met uw arts voordat u Circadin gebruikt, omdat het gebruik van Circadin bij aanwezigheid van een lever- of nierziekte niet wordt aanbevolen;
 • Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt;
 • Als uw arts u verteld heeft dat u een autoimmuunziekte hebt (waarbij het lichaam wordt 'aangevallen' door het eigen immuunsysteem). Er is geen onderzoek verricht naar het gebruik van Circadin bij mensen met een auto-immuunziekte. Bespreek het daarom met uw arts voordat u Circadin gebruikt, omdat het gebruik van Circadin bij aanwezigheid van een autoimmuunziekte niet wordt aanbevolen;
 • Door het gebruik van Circadin kunt u zich slaperig voelen. Als dit het geval is, dan moet u voorzichtig zijn omdat uw vermogen om taken uit te voeren, zoals een voertuig besturen, hierdoor gestoord kan zijn;
 • Als u rookt, kan de werking van Circadin hierdoor afnemen, omdat bestanddelen van de tabaksrook de afbraak van melatonine door de lever kunnen vergroten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, omdat het gebruik ervan in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht en het effect ervan daarom onbekend is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Circadin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Hiertoe behoren:

 • Fluvoxamine (dat wordt gebruikt voor de behandeling van een depressie en voor obsessievecompulsieve stoornis (OCS), psoraleen (dat wordt gebruikt bij de behandeling van huidaandoeningen zoals psoriasis), cimetidine (dat wordt gebruikt bij de behandeling van maagproblemen zoals maagzweren), quinolonen en rifampicine (die worden gebruikt bij de behandeling van een bacteriële infectie), oestrogenen (die worden gebruikt in anticonceptiemiddelen en in hormonale suppletietherapie) en carbamazepine (dat wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie);
 • Adrenerge agonisten/antagonisten (zoals bepaalde typen geneesmiddelen die worden gebruikt voor het reguleren van de bloeddruk door het samentrekken van de bloedvaten, nasale decongestiva, dat zijn middelen die een zwelling in de neus verminderen, en bloeddrukverlagende geneesmiddelen), opiaatagonisten/antagonisten (zoals geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van een drugsverslaving), prostaglandineremmers (zoals niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen), antidepressiva, tryptofaan en alcohol;
 • Benzodiazepines en non-benzodiazepine hypnotica (geneesmiddelen die worden gebruikt voor het opwekken van slaap, zoals zaleplon, zolpidem en zopiclon);
 • Thioridazine (voor de behandeling van schizofrenie) en imipramine (voor de behandeling van depressie).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Gebruik Circadin nadat u hebt gegeten. Gebruik geen alcohol voor, tijdens of na het gebruik van Circadin, omdat hierdoor de effectiviteit van Circadin afneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit middel niet gebruiken wanneer u zwanger bent, zwanger denkt te zijn, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Circadin kan slaperigheid veroorzaken. Als dit bij u het geval is, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen. Als u aanhoudend slaperig bent, moet u uw arts raadplegen.

Circadin bevat lactosemonohydraat

Circadin bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering is eenmaal daags een tablet Circadin van 2 mg, 1 tot 2 uur voor het naar bed gaan en na wat voedsel via de mond te gebruiken. Deze dosis mag tot maximaal dertien weken worden gehandhaafd. U moet het tablet in zijn geheel doorslikken. Circadin-tabletten mogen niet worden fijngestampt of doormidden gebroken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk te veel van uw geneesmiddel heeft gebruikt, raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts of apotheker. Door gebruik van meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis kunt u zich slaperig gaan voelen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet om een tablet te gebruiken, gebruik dit dan zodra u zich dit herinnert, voordat u gaat slapen, of wacht tot het tijd is om uw volgende dosis te gebruiken en ga dan gewoon door met die volgende dosis. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Er zijn geen bekende schadelijke effecten als de behandeling wordt onderbroken of vroegtijdig wordt beëindigd. Van het gebruik van Circadin is niet bekend dat het ontwenningsverschijnselen veroorzaakt nadat de behandeling is voltooid.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Soms: (kan optreden bij minder dan 1 op de 100 personen)

 • Pijn op de borst.

Zelden: (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 1000 personen)

 • Bewusteloosheid of flauwvallen;
 • Ernstige pijn op de borst als gevolg van angina pectoris;
 • Uw hartslag voelen;
 • Depressie;
 • Gezichtsstoornis;
 • Wazig zien;
 • Desoriëntatie;
 • Vertigo (een duizelig of draaierig gevoel);
 • Aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine;
 • Daling van het aantal witte bloedcellen in het bloed;
 • Daling van het aantal bloedplaatjes waardoor het risico van bloedingen of blauwe plekken toeneemt;
 • Psoriasis.

Andere bijwerkingen

Als u een van de volgende niet-ernstige bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw arts en/of vraag om medisch advies.

Soms: (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen)

 • Prikkelbaarheid, nervositeit, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, nachtmerries, angst;
 • Migraine, hoofdpijn, lethargie (vermoeidheid, gebrek aan energie), rusteloosheid die samenhangt met een verhoogde activiteit, duizeligheid, vermoeidheid;
 • Hoge bloeddruk;
 • Pijn in de bovenbuik, indigestie;
 • Mondzweren, droge mond;
 • Misselijkheid;
 • Veranderingen in de samenstelling van uw bloed, wat een geelverkleuring van uw huid of ogen kan veroorzaken, huidontsteking, nachtzweten, jeuk, huiduitslag, droge huid;
 • Pijn in de ledematen, menopauzale symptomen, gevoel van zwakte;
 • Uitscheiding van glucose in de urine, te veel eiwitten in de urine;
 • Afwijkende leverfunctiewaarden en gewichtstoename.

Zelden: (kunnen optreden bij minder dan 1 op de 1000 personen)

 • Gordelroos;
 • Hoge concentratie vetmoleculen in het bloed, lage calciumwaarden in het bloedserum, lage natriumwaarden in het bloed;
 • Stemmingswijziging, agressie, agitatie, huilen, symptomen van stress;
 • Vroeg in de ochtend ontwaken, verhoogde geslachtsdrift;
 • Depressieve stemming, geheugenstoornis, aandachtsstoornis, dromerige toestand;
 • Restless-legs-syndroom;
 • Slechte slaapkwaliteit;
 • Tintelingen;
 • Waterige ogen;
 • Duizelig bij het staan of zitten, opvliegers;
 • Zuurreflux, maagstoornis;
 • Mondzweren, tongzweren;
 • Maagklachten, braken, abnormale darmgeluiden, winderigheid;
 • Overmatige speekselproductie, slechte adem;
 • Buikklachten, maagstoornis, ontsteking van de maagwand;
 • Eczeem, huiduitslag, huidontsteking van de hand, jeukende huiduitslag;
 • Nagelafwijking, gewrichtsontsteking, spierspasmen, nekpijn, nachtelijke krampen;
 • Langere erectieduur wat pijnlijk kan zijn, ontsteking van de prostaatklier;
 • Vermoeidheid;
 • Pijn;
 • Dorst;
 • Grote hoeveelheden urine uitplassen, 's nachts moeten plassen;
 • Verhoogde leverenzymwaarden;
 • Afwijkende elektrolytenwaarden in het bloed en afwijkende laboratoriumtests.

Frequentie niet bekend: (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Overgevoeligheidsreactie;
 • Zwelling van mond of tong;
 • Zwelling van de huid;
 • Abnormale melkafscheiding.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is melatonine. Elk tablet met verlengde afgifte bevat 2 mg melatonine. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

 • Ammoniomethacrylaatcopolymeer type B;
 • Calciumwaterstoffosfaatdihydraat;
 • Lactosemonohydraat;
 • Siliciumdioxide (colloïdaal watervrij);
 • Talk;
 • Magnesiumstearaat.

Hoe ziet Circadin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Circadin 2 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar als witte tot gebroken witte, ronde biconvexe tabletten. Elke verpakking tabletten bestaat uit een doordrukstrip met 7, 20 of 21 tabletten of anders uit een verpakking met twee blisterstrips met elk 15 tabletten (verpakking met 30 tabletten). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited
One Forbury Square
The Forbury
Reading
Berkshire RG1 3EB Verenigd Koninkrijk
e-mail: [email protected]

Fabrikant:

Instellingen verantwoordelijk voor vrijgifte in de Europese Economische Ruimte:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstrasse 2
35039 Marburg Duitsland

Qualiti (Burnley) Limited
Walshaw Mill Talbot Street Briercliffe
Burnley
Lancashire BB10 2HW
Verenigd Koninkrijk

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo
Barcarena, 2745-557
Portugal

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven