Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Relpax

Dit middel bevat het werkzame bestanddeel eletriptan. Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen die serotoninereceptoragonisten worden genoemd. Serotonine is een natuurlijke stof die in de hersenen wordt aangetroffen en helpt om de bloedvaten te vernauwen.

Wat is Relpax (eletriptan) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel kan door volwassenen worden gebruikt voor het behandelen van migrainehoofdpijn met of zonder aura. Een migraineaanval kan worden voorafgegaan door een ‘aurafase’, waarbij sprake kan zijn van visuele stoornissen, gevoelloosheid en spraakstoornissen.

Wanneer mag u Relpax (eletriptan) niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • Als u een ernstige lever- of nieraandoening heeft;
 • Als u last heeft van een matig tot ernstig verhoogde bloeddruk of onbehandelde licht verhoogde bloeddruk;
 • Als u ooit hartproblemen heeft gehad [zoals een hartaanval, angina pectoris, hartfalen of een ernstig afwijkend hartritme (aritmie), tijdelijke, plotselinge vernauwing van een van de kransslagaders];
 • Als u last heeft van een slechte doorbloeding (perifere vaatziekte);
 • Als u ooit een beroerte heeft gehad (zelfs als het om een lichte beroerte ging die slechts een paar minuten of een paar uur duurde);
 • Als u binnen 24 uur voor of na inname van dit middel ergotamine of geneesmiddelen zoals ergotamine (waaronder methysergide) heeft ingenomen;
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die eindigen op ‘triptan’ (bijvoorbeeld sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan of frovatriptan).

Raadpleeg uw arts en gebruik dit middel niet als het bovenstaande nu op u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Relpax (eletriptan)?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Vertel uw arts als:

 • U diabetes heeft;
 • U rookt of nicotinevervangende middelen gebruikt;
 • U een man bent en ouder dan 40 jaar;
 • U een vrouw bent en post-menopauzaal;
 • U of iemand in uw familie kransslagaderziekte heeft;
 • U ooit is verteld dat u mogelijk een verhoogd risico op hartziekte heeft, bespreek dit met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Herhaald gebruik van migrainemedicatie

Als u gedurende verschillende dagen of weken herhaaldelijk dit middel of andere geneesmiddelen voor de behandeling van migraine gebruikt, kan dit dagelijks langdurige hoofdpijn veroorzaken. Vertel het aan uw arts als u hier last van krijgt. Het kan namelijk zijn dat u dan de behandeling moet stopzetten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen dan Relpax?

Gebruikt u naast Relpax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. In combinatie met sommige geneesmiddelen kan het gebruik van dit middel ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Gebruik dit middel niet als:

 • U binnen 24 uur voor of na inname van dit middel ergotamine of geneesmiddelen zoals ergotamine (waaronder methysergide) heeft gebruikt;
 • U andere geneesmiddelen gebruikt die eindigen op ‘triptan’ (bijvoorbeeld sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan of frovatriptan).

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van dit middel beïnvloeden of dit middel zelf kan de werkzaamheid van andere geneesmiddelen verminderen die tegelijkertijd worden gebruikt. Het betreft:

 • Geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties (bijvoorbeeld ketoconazol en itraconazol);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van bacteriële infecties (bijvoorbeeld erytromycine, claritromycine en josamycine);
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van aids en hiv (bijvoorbeeld ritonavir, indinavir en nelfinavir).

Het kruidenpreparaat sint-janskruid (Hypericum perforatum) dient niet tegelijk met dit geneesmiddel te worden gebruikt. Als u reeds sint-janskruid gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u hiermee stopt.

Voordat u aan de behandeling met eletriptan begint, dient u uw arts in te lichten als u bepaalde geneesmiddelen (vaak SSRI’s* of SNRI’s** genoemd) gebruikt tegen depressie en andere psychische aandoeningen. Deze geneesmiddelen kunnen het risico op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen tijdens gecombineerd gebruik met bepaalde migrainemedicatie. Zie in de rubriek“Mogelijke bijwerkingen” voor meer informatie over de symptomen van het serotoninesyndroom.

*SSRI’s - selectieve serotonineheropnameremmers
**SNRI’s - serotonine-norepinefrineheropnameremmers

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dit middel kan voor en na eten en drinken worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het wordt aanbevolen om gedurende 24 uur na inname van dit geneesmiddel geen borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel of de migraine zelf kan u slaperig maken. Dit geneesmiddel kan u ook duizelig maken. Bestuur daarom geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap tijdens de migraineaanval of nadat u het middel heeft ingenomen.

Relpax bevat lactose en de kleurstof Sunset Yellow aluminiumlak (E 110)

Lactose is een suikersoort. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken. De kleurstof Sunset Yellow aluminiumlak (E 110) kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Relpax voor Volwassenen

Het geneesmiddel kan op elk moment na het begin van de migrainehoofdpijn worden ingenomen, maar u kunt dit het beste zo snel mogelijk doen. U dient dit middel echter alleen tijdens de hoofdpijnfase van de migraine in te nemen.
U dient dit geneesmiddel niet in te nemen om een migraineaanval te voorkomen.

 • De gebruikelijke begindosering is één tablet van 40 mg.
 • Slik elke tablet in zijn geheel door met een slok water.
 • Als de eerste tablet uw migraine niet verlicht, neem dan geen tweede tablet voor dezelfde aanval.
 • Als na een eerste tablet uw migraine is verlicht en daarna terugkomt, kunt u een tweede tablet innemen. Na het innemen van de eerste tablet moet u echter ten minste 2 uur wachten voordat u de tweede tablet inneemt.
 • U dient per 24 uur niet meer dan 80 mg (2 tabletten van 40 mg) in te nemen.
 • Als u vindt dat een dosis van één 40 mg tablet uw migraine niet verlicht, informeer dan uw arts. Hij of zij kan dan besluiten om de dosis voor toekomstige aanvallen te verhogen naar twee 40 mg tabletten.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Tabletten van dit middel worden niet aanbevolen voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar.

Ouderen

Tabletten van dit middel worden niet aanbevolen voor patiënten ouder dan 65 jaar.

Nieraandoeningen

Dit geneesmiddel kan worden gebruikt door patiënten met lichte of matige nierproblemen. Bij deze patiënten wordt een begindosering van 20 mg aanbevolen en de totale dagelijkse dosis dient niet meer dan 40 mg te zijn. Uw arts zal u vertellen welke dosis u moet innemen.

Leveraandoening

Dit geneesmiddel kan worden gebruikt door patiënten met lichte of matige leverproblemen. Bij lichte of matige leverinsufficiëntie hoeft de dosis niet te worden aangepast.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel van dit middel inneemt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van een ziekenhuis. Breng altijd de van een etiket voorziene geneesmiddelenverpakking mee, ongeacht of er nog geneesmiddel in zit of niet. Tot de bijwerkingen van het innemen van teveel van dit middel behoren hoge bloeddruk en hartproblemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk wanneer u het zich herinnert, behalve als het al tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen Relpax (eletriptan)

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel één van de volgende symptomen waarneemt:

 • Plotselinge piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van oogleden, gezicht of lippen, huiduitslag of jeuk (met name over het hele lichaam) aangezien dit een teken kan zijn van een overgevoeligheidsreactie.
 • Pijnlijk of beklemmend gevoel op de borst, dat hevig kan zijn en kan uitstralen naar de keel. Dit kunnen symptomen zijn van problemen met de bloedcirculatie in het hart (ischemische hartziekte).
 • Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom zoals rusteloosheid, hallucinaties, verminderde coördinatie, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk en overactieve reflexen.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 personen):

 • Pijnlijk of beklemmend gevoel/druk op de borst, hartkloppingen, verhoogde hartfrequentie;
 • Duizeligheid, draaierig gevoel (vertigo), hoofdpijn, slaperigheid, verminderde tastzin of pijngevoeligheid;
 • Keelpijn, dichtgeknepen keel of een droge mond;
 • Buik- en maagpijn, indigestie (maagklachten), misselijkheid (onaangenaam gevoel in maag of buik met aandrang om over te geven);
 • Stijfheid (verhoogde spierspanning), spierzwakte, rugpijn of spierpijn;
 • Algeheel gevoel van zwakte, warm gevoel, koude rillingen, loopneus, zweten, tintelingen of abnormaal gevoel, roodheid in gezicht of hals of pijn.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen)

 • Ademhalingsmoeilijkheden, gapen;
 • Zwelling van gezicht of handen en voeten, ontsteking of infectie van de tong, huiduitslag of jeuk;
 • Verhoogde tastzin of pijngevoeligheid (hyperesthesie), verminderde coördinatie, langzame of verminderde beweging, trillen of onduidelijke spraak;
 • Gevoel niet zichzelf te zijn (depersonalisatie), depressie, vreemde gedachten, opgewonden gevoel, verwardheid, stemmingswisselingen (euforie), periodes van reactieloosheid (stupor), algemeen gevoel van onwelzijn (malaise) of slapeloosheid (insomnie);
 • Verminderde eetlust en gewichtsverlies (anorexie), smaakstoornis of dorst;
 • Aantasting van de gewrichten (artrose), botpijn of gewrichtspijn;
 • Toegenomen behoefte om te plassen (urineren), problemen met urineren, grotere hoeveelheid dan normaal urineren of diarree;
 • Afwijkend gezichtsvermogen, oogpijn, overgevoeligheid voor licht, droge of waterige ogen;
 • Oorpijn of tuitende oren (tinnitus);
 • Slechte bloedcirculatie (perifere vaatstoornis).

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 personen)

 • Shock;
 • Astma;
 • Netelroos (urticaria);
 • Huidaandoeningen;
 • Opgezwollen tong;
 • Keel- of borstinfectie;
 • opgezwollen lymfeklieren;
 • Langzame hartfrequentie;
 • Emotionele overgevoeligheid (stemmingswisselingen);
 • Aantasting van de gewrichten (artritis);
 • Spieraandoeningen of spiertrekkingen;
 • Verstopping, ontstoken slokdarm of boeren;
 • Pijn in de borsten;
 • Hevige of langdurige menstruatie;
 • Ooginfectie (conjunctivitis);
 • Veranderingen in de stem.

Andere gemelde bijwerkingen omvatten:

 • Flauwvallen;
 • Hoge bloeddruk;
 • Ontsteking van de dikke darm;
 • Overgeven;
 • Hersenen en bloedvaten gerelateerde aanvallen;
 • Onvoldoende bloedstroom door het hart;
 • Hartaanval;
 • Warmte spier/slagader gerelateerde kramp.

Uw arts kan ook regelmatig bloedmonsters nemen om te testen op een verhoogde concentratie leverenzymen of eventuele bloedproblemen.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking of de fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Blisterverpakkingen van PVC/Aclar/aluminium:
  • Er zijn geen speciale bewaarcondities.
 • HDPE-flacons:
  • Bewaar de tabletten in hun oorspronkelijke verpakking. De container zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is eletriptan (als eletriptanhydrobromide). Elke Relpax 20, filmomhulde tablet bevat 20 mg eletriptan (als eletriptanhydrobromide). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Microkristallijne cellulose;
 • Lactosemonohydraat;
 • Croscarmellosenatrium;
 • Magnesiumstearaat;
 • Titaandioxide (E 171);
 • Hypromellose;
 • Glyceroltriacetaat;
 • Sunset Yellow FCF aluminiumlak (E 110).

Hoe ziet Relpax eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Relpax filmomhulde tabletten zijn oranje, ronde tabletten. Relpax 20 mg filmomhulde tabletten zijn aan een zijde gemerkt met PFIZER en aan de andere zijde met REP 20.

Relpax is verkrijgbaar in ondoorzichtige blisterverpakkingen van PVC/Aclar/aluminium die 2, 3, 4, 6, 10, 18, 30 en 100 tabletten bevatten of in HDPE-flacons met HDPE/PPsluitingen die 30 en 100 tabletten bevatten.

Niet alle genoemde verpakkingen en verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142,
2909 LD
Capelle aan den IJssel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte binnen de EU

R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35
89257 Illertissen
Duitsland of

Pfizer Italia S.r.l.,
Località Marino del Tronto,
63100 Ascoli Piceno,
Italië

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven