Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Zolmitriptan

Zolmitriptan bevat zolmitriptan en behoort tot een groep geneesmiddelen die triptanen worden genoemd. Zolmitriptan wordt gebruikt voor de behandeling van migrainehoofdpijn. De symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door de verwijding van bloedvaten in het hoofd. Zolmitriptan vermindert vermoedelijk de verwijding van deze bloedvaten. Dit helpt bij het verdwijnen van de hoofdpijn en de andere symptomen van een migraineaanval, zoals misselijkheid of braken en gevoeligheid voor licht en geluid. Zolmitriptan werkt alleen als de migraineaanval is begonnen. Het kan een aanval niet verhinderen.

1. Wat is Zolmitriptan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zolmitriptan bevat zolmitriptan en behoort tot een groep geneesmiddelen die triptanen worden genoemd.

Zolmitriptan wordt gebruikt voor de behandeling van migrainehoofdpijn.

De symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door de verwijding van bloedvaten in het hoofd. Zolmitriptan vermindert vermoedelijk de verwijding van deze bloedvaten. Dit helpt bij het verdwijnen van de hoofdpijn en de andere symptomen van een migraineaanval, zoals misselijkheid of braken en gevoeligheid voor licht en geluid.

Zolmitriptan werkt alleen als de migraineaanval is begonnen. Het kan een aanval niet verhinderen.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u een hoge bloeddruk hebt.
 • Als u ooit hartproblemen hebt gehad, zoals een hartaanval, angina pectoris (pijn op de borst na lichaamsbeweging of inspanning), Prinzmetalangina (pijn op de borst die optreedt bij rust) of als u symptomen hebt gehad die met uw hart te maken hebben, zoals kortademigheid of druk op de borst.
 • Als u een beroerte hebt gehad of kortdurende symptomen die lijken op een beroerte (kortdurende ischemische aanval of TIA).
 • Als u ernstige nierproblemen hebt.
 • Als u tegelijkertijd bepaalde andere geneesmiddelen voor migraine gebruikt (bijv. ergotamine of ergotamineachtige geneesmiddelen zoals dihydro-ergotamine en methysergide) of andere triptanen voor migraine. Zie onderstaande rubriek: ‘Neemt u nog andere geneesmiddelen in?’ voor aanvullende informatie.

Als u niet zeker weet of een van deze voorwaarden op u van toepassing is, bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • Als u risico loopt op ischemische hartziekte (slechte doorbloeding in de slagaderen van het hart). Uw risico is groter als u rookt, hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel, of diabetes hebt, of als iemand in uw familie ischemische hartziekte heeft.
 • Als u het WolffParkinson-White-syndroom hebt (een soort abnormale hartslag).
 • Als u ooit leverproblemen hebt gehad.
 • Als u hoofdpijn hebt die niet lijkt op de gebruikelijke migraine.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt, voor de behandeling van depressie (zie ‘Neemt u nog andere geneesmiddelen in?’ verderop in deze rubriek).

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medisch personeel dat u Zolmitriptan gebruikt.

Zolmitriptan wordt niet aanbevolen voor personen jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar.

Zoals bij andere behandelingen van migraine kan gebruik van te veel Zolmitriptan dagelijkse hoofdpijn veroorzaken of uw migraine verergeren. Raadpleeg uw arts als u denkt dat dit bij u het geval is. Misschien is het nodig om te stoppen met Zolmitriptan om het probleem op te lossen.

Het is niet aan te raden om Zolmitriptan te nemen tijdens de aura fase (periode die aan de hoofdpijn vooraf gaat) om migraine te voorkomen. U dient uw geneesmiddel in te nemen tijdens de hoofdpijnfase van de migraine.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Zolmitriptan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Licht uw arts vooral in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

Geneesmiddelen voor migraine:

 • Als u andere triptanen dan Zolmitriptan gebruikt, wacht dan 24 uur met het innemen van Zolmitriptan.
 • Wacht 24 uur na het gebruiken van Zolmitriptan voor u andere triptanen dan Zolmitriptan inneemt.
 • Als u geneesmiddelen met ergotamine gebruikt of ergotamineachtige geneesmiddelen (zoals dihydroergotamine of methysergide), wacht dan 24 uur met het innemen van Zolmitriptan.
 • Wacht 6 uur na het gebruiken van Zolmitriptan voor u ergotamine of ergotamineachtige geneesmiddelen inneemt.

Geneesmiddelen voor depressie:

 • Moclobemide of fluvoxamine.
 • Geneesmiddelen die SSRI’s worden genoemd (selectieve serotonineheropnameremmers).
 • Geneesmiddelen die SNRI’s worden genoemd (serotoninenoradrenalineheropnameremmers) zoals venlafaxine, duloxetine.

Andere geneesmiddelen:

 • Cimetidine (voor indigestie of maagzweren).
 • Een quinolon antibioticum (zoals ciprofloxacine).

Als u kruidenmiddelen gebruikt die St. Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, bestaat er een grotere kans op bijwerkingen van Zolmitriptan.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Zolmitriptan met of zonder voedsel innemen. Dit heeft geen invloed op de manier waarop Zolmitriptan werkt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is onbekend of het gebruik van Zolmitriptan tijdens de zwangerschap schadelijk is.

Geef geen borstvoeding binnen 24 uur na inname van Zolmitriptan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens een migraineaanval kunnen uw reacties trager zijn dan gewoonlijk. Houd hier rekening mee bij het rijden, bij het gebruiken van gereedschap of het bedienen van machines.

Het is onwaarschijnlijk dat Zolmitriptan de rijvaardigheid of het gebruik van gereedschap of machines beïnvloedt. Het is echter beter om met deze activiteiten te wachten totdat u weet welke invloed Zolmitriptan op u heeft.

Zolmitriptan filmomhulde tabletten bevatten lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Zolmitriptan orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam

Zolmitriptan Jubilant orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U kunt Zolmitriptan innemen zodra er een migraineaanval begint. U kunt het middel ook innemen als de aanval al is begonnen.

Zolmitriptan filmomhulde tabletten

 • De gebruikelijke dosering is één tablet (2,5 mg of 5 mg).
 • Slik de tablet in zijn geheel door met wat water.
 • U kunt een tweede tablet innemen als de migraine na twee uur nog aanhoudt of als de migraine binnen 24 uur terugkomt.

Zolmitriptan orodispergeerbare tabletten

De gebruikelijke dosering is één tablet (2,5 mg of 5 mg).

U kunt een tweede tablet innemen als de migraine na twee uur nog aanhoudt of als de migraine binnen 24 uur terugkomt.

Gebruiksaanwijzing

 1. Trek de blisterverpakking open, druk de tablet niet door de folie.
 2. Plaats de tablet op uw tong, waar deze zal oplossen en worden ingeslikt met het speeksel. Het is niet nodig water te drinken bij het inslikken van de tablet

Vertel het uw arts als de tabletten onvoldoende hebben geholpen tegen de migraine. Uw arts kan de dosis verhogen tot 5 mg of een andere behandeling kiezen. U hebt meer kans op bijwerkingen met de hogere dosis (5 mg).

Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis.

Gebruik niet meer dan twee doses op een dag. Als de tablet van 2,5 mg aan u is voorgeschreven, is de maximale dagdosis 5 mg. Als de tablet van 5 mg aan u is voorgeschreven, is de maximale dagdosis 10 mg.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Zolmitriptan hebt ingenomen dan door uw arts is voorgeschreven, licht dan uw arts in of ga direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem het geneesmiddel Zolmitriptan mee.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Enkele van de symptomen hieronder kunnen deel uitmaken van de migraineaanval zelf.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • Abnormale gewaarwordingen zoals tintelen van de vingers en tenen of huid die bij aanraking gevoelig is.
 • Slaperig, duizelig of warm gevoel.
 • Hoofdpijn.
 • Onregelmatige hartslag.
 • Misselijkheid, braken.
 • Buikpijn.
 • Droge mond.
 • Spierzwakte of spierpijn.
 • Gevoel van zwakte.
 • Zwaarte, strak gevoel, pijn of druk in de keel, nek, armen en benen, of op de borst.
 • Moeite met slikken.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • Zeer snelle hartslag.
 • Iets verhoogde bloeddruk.
 • Toegenomen hoeveelheid urine bij het plassen, of vaker moeten plassen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Allergische/overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag met bultjes (galbulten) en zwelling van het gezicht, de lippen, mond tong en keel. Als u denkt dat Zolmitriptan een allergische reactie veroorzaakt, stop dan met het gebruik en waarschuw direct uw arts.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • Angina pectoris (pijn op de borst, die vaak ontstaat door inspanning), hartaanval of verkramping van de bloedvaten van het hart. Als u last krijgt van pijn op de borst of kortademigheid nadat u Zolmitriptan heeft ingenomen, waarschuw dan uw arts en neem geen Zolmitriptan meer in.
 • Verkramping van de bloedvaten van de darmen, wat de darmen kan beschadigen. U kunt buikpijn krijgen of bloederige diarree. Als dit gebeurt, waarschuw dan uw arts en neem geen Zolmitriptan meer in.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrips na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is zolmitriptan. Zolmitriptan filmomhulde en orodispergeerbare tabletten bevatten 2,5 mg of 5 mg zolmitriptan.
 • Zolmitriptan betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

Hoe ziet Zolmitriptan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zolmitriptan betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven