Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Cerazette

 • Preventivmedel
 • Gestagent p-piller: innehåller endast 1 sorts hormon
 • Ger ett gott skydd mot graviditet
 • Kan användas under amning

Om Cerazette

Cerazette används för att förhindra graviditet. Cerazette innehåller endast ett kvinnligt könshormon: gestagenet desogestrel. Cerazette brukar därför kallas för ett gestagent p-piller. I motsats till kombinerade p-piller innehåller gestagena p-piller inte östrogen som komplement till gestagenet. Gestagena p-piller kan därför även användas av kvinnor som ammar.

De flesta gestagena p-piller fungerar framför allt genom att förhindra spermierna från att nå livmodern. De hindrar inte alltid äggceller från att mogna, vilken är den huvudsakliga effekten av kombinerade p-piller. Cerazette skiljer sig från de flesta andra gestagena p-piller eftersom det innehåller tillräckligt hög dos för att i de allra flesta fall förhindra äggceller från att mogna. Därför ger Cerazette ett gott skydd mot graviditet.

Användning

Cerazette tas dagligen. Tabletten kan tas oberoende av måltid.

Varje karta innehåller 28 tabletter. Ta en tablett dagligen och observera att varje tablett motsvaras av en veckodag. Följ veckodagarna (som anges på baksidan av varje tablett) och pilarna mellan tabletterna på kartans framsida. På så sätt undviker du att du glömmer ta tabletterna.

När en karta är slut ska du fortsätta med en ny karta nästa dag, alltså utan något tablettuppehåll. Observera att du kan få oregelbundna blödningar, men det kan också hända att blödningar uteblir helt. Om du får blödningar eller ej innebär dock inte minskat skydd mot graviditet.

Det är viktigt att ta Cerazette vid ungefär samma tidpunkt varje dag. På så sätt uppnås största möjliga skydd mot graviditet.

I bipacksedeln finns information om när det är lämpligt att börja ta Cerazette, t.ex. efter användning av något annat preventivmedel eller efter graviditet.

För stor mängd läkemedel / glömt att ta tablett / sluta ta Cerazette

Har du fått i dig för många tabletter? Kontakta genast läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta din dagliga dos?

 • Om du är mindre än 12 timmar försenad med din tablett, är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta den missade tabletten så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan ta tabletterna vid den vanliga tiden.
 • Om du är mer än 12 timmar försenad med din tablett, kan skyddet mot graviditet vara försämrat. Ju fler tabletter du har glömt i följd, desto mer försämras skyddet. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan ta tabletterna vid den vanliga tiden. Använd dessutom extra skydd (t.ex. kondom) under de följande 7 dagarna. Om du har glömt en eller flera tabletter under den allra första behandlingsveckan och hade samlag veckan innan du glömde tabletterna, finns det risk för att du har blivit gravid. Rådgör med din läkare.
 • Om du har magbesvär (t.ex. kräkningar eller kraftig diarré):Följ samma råd som vid glömd tablett. Om du kräks, tar koltabletter eller får kraftig diarré inom 3-4 timmar efter det att du tagit din Cerazette-tablett, kan det hända att den aktiva substansen inte har tagits upp helt av kroppen.

Du kan sluta ta Cerazette när du vill. Från den dag du slutar är du inte längre skyddad mot graviditet.

När ska läkemedlet inte användas?

Cerazette får inte tas hur som helst. Använd inte Cerazette i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot desogestrel eller något annat innehållsämne i läkemedlet (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du är eller kan tänkas vara gravid
 • Om du har en pågående trombossjukdom (t.ex. blodpropp i benen eller lungorna)
 • Om du har (eller har haft) gulsot eller någon allvarlig leversjukdom och dina levervärden inte återgått till det normala
 • Om du har (eller misstänks ha) någon cancerform som förvärras av könshormoner (t.ex. bröstcancer)
 • Om du har underlivsblödningar utan känd orsak

I ovanstående situationer kan det hända att din läkare rekommenderar en preventivmetod som inte innehåller hormoner.

Kontakta genast läkare om du använder Cerazette och något av ovanstående tillstånd skulle uppträda för första gången.

Varningar och försiktighet

När Cerazette används under vissa förhållanden kan man behöva gå på extra kontroller. Rådgör med din läkare om något av detta gäller dig:

 • Om du har (eller har haft) bröstcancer
 • Om du har levercancer
 • Om du har någon trombossjukdom
 • Om du är diabetiker
 • Om du har epilepsi
 • Om du har tuberkulos
 • Om du har högt blodtryck
 • Om du har (eller har haft) kloasma (gulbruna pigmentfläckar på huden, framför allt i ansiktet) – i så fall ska du undvika alltför mycket solljus och ultraviolett strålning

Graviditet och amning

Graviditet

Använd inte Cerazette om du är (eller tror att du är) gravid.

Amning

Rådgör med din läkare. Cerazette kan användas av ammande kvinnor och verkar varken påverka produktionen av eller kvaliteten på bröstmjölk.

Enstaka rapporter har beskrivit övergång av små mängder Cerazette i bröstmjölken, men inga negativa effekter på barnets tillväxt och utveckling upptäcktes. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Cerazette

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller växtbaserade naturläkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel.

Vissa läkemedel kan försämra effektiviteten hos Cerazette. Det gäller bl.a. för läkemedel mot:

 • Epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamat och fenobarbital)
 • Tuberkulos (t.ex. rifampicin)
 • HIV-infektion (t.ex. ritonavir) eller andra infektionssjukdomar (t.ex. griseofulvin)
 • Mag-tarmbesvär (t.ex. aktivt kol/koltabletter)
 • Mild depression (t.ex. naturläkemedel som innehåller johannesört)

Om du tar något av ovanstående läkemedel bedömer din läkare om och i så fall hur länge du behöver använda ett annat preventivmedel som komplement till Cerazette.

Cerazette kan interagera med andra läkemedel. Effekten hos dessa läkemedel kan då öka (detta gäller t.ex. läkemedel som innehåller ciklosporin) eller minska.

Biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kvinnor som tagit Cerazette har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga:

 • Humörsvängningar
 • Minskad sexlust
 • Illamående
 • Akne
 • Ömhet i brösten
 • Oregelbunden eller utebliven menstruation
 • Viktökning

Mindre vanliga:

 • Svampinfektion i underlivet
 • Problem med att bära kontaktlinser
 • Kräkningar
 • Håravfall
 • Smärtsam menstruation
 • Cystor på äggstockarna
 • Trötthet

I bipacksedeln finns en översikt över mer sällsynta biverkningar. Där finns även information om allvarliga biverkningar såsom trombos och olika cancerformer. Kontakta din läkare om du får kraftiga eller allvarliga biverkningar, även om biverkningarna inte finns med i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Cerazette är desogestrel (75 mikrogram).

Övriga innehållsämnen är: vattenfri kolloidal kiseldioxid, all-rac-alfa-tokoferol, majsstärkelse, povidon, stearinsyra, hypromellos, makrogol 400, talk, titandioxid (E171) och laktosmonohydrat.

Tillverkare av Cerazette är:

N.V. Organon Postbus 20
5340 BH Oss
Nederländerna

Eller:

Organon (Ireland) Limited Drynam Road
P.O. Box 2857
Swords
Co. Dublin
Irland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 22-01-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen