Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Domperidone

 • Lindrar illamående
 • Tablett för oralt bruk
 • Tabletten tas före en måltid
 • Kan ges till barn fr.o.m. 12 år

Om Domperidon

Den aktiva substansen domperidon lindrar illamående och kräkningar. Läkemedlet verkar bl.a. genom att det får maginnehållet att passera snabbare till tarmen. Detta minskar risken för illamående och kräkningar.

Användning

Tabletten ska tas före en måltid. Om Domperidon tas efter maten kan det dröja längre innan läkemedlet börjar verka. Tabletten sväljs hel med vatten och ska inte tuggas.

Besvären försvinner oftast inom 3-4 dagar efter påbörjad användning. Domperidon ska inte användas i mer än 7 dagar i sträck, utom om detta har ordinerats av läkare.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för Domperidon 10 mg tabletter är:

 • Vuxna och barn fr.o.m.12 år (som väger minst 35 kg): rekommenderad dos är 1 tablett upp till 3 gånger dagligen, helst före maten – ta aldrig mer än 3 tabletter per dag

Domperidon i tablettform ska inte ges till barn under 12 år eller barn över 12 år som väger mindre än 35 kg.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholkonsumtion.

Användning av Domperidon kan göra att du känner dig yr eller förvirrad och får det svårare att kontrollera dina rörelser. Om du känner av detta ska du vänta med att framföra motorfordon och använda maskiner.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal eller uppsöka närmaste akutmottagning. Detta gäller i synnerhet om ett barn råkat få i sig för stor mängd läkemedel. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Har du glömt ta en dos Domperidon? Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för följande dos. I så fall hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga schema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Domperidon har visat sig kunna öka risken för rubbningar i hjärtrytmen och hjärtstillestånd. Denna risk är högst hos personer över 60 år och personer som tar mer än 30 mg domperidon per dag. Vuxna och ungdomar/barn bör därför ta lägst möjliga effektiva dos.

Domperidon ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot ett av innehållsämnena i detta läkemedel (se rubriken ”Innehållsdeklaration”)
 • Om du har en tumör i hypofysen (prolaktinom)
 • Om du har (eller tror att du kan ha) något allvarligt magtillstånd, såsom blödning i mage eller tarm eller obstruktion (stopp), förträngning eller skada i magtarmkanalen
 • Om du har någon (allvarlig) leversjukdom
 • Om ditt EKG (elektrokardiogram) anger att du har 'långt QTsyndrom'
 • Om du har (eller har haft) problem med blodcirkulationen p.g.a. en försämring av hjärtats pumpfunktion (hjärtsvikt)
 • Om du har för låga kalium eller magnesiumvärden eller för höga kaliumvärden i blodet
 • Om du använder vissa andra läkemedel (se rubriken ”Andra läkemedel och Domperidon”)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du börjar använda detta läkemedel om följande gäller dig:

 • Om du har problem med levern (t.ex. nedsatt leverfunktion eller leversvikt – se rubriken ”När ska läkemedlet inte användas?”)
 • Om du har problem med njurarna (t.ex. nedsatt njurfunktion eller njursvikt – se bipacksedeln för mer information)

Domperidon har visat sig kunna öka risken för rubbningar i hjärtrytmen och hjärtstillestånd (se rubriken ”När ska läkemedlet inte användas?”). Risken för dessa tillstånd kan även öka när Domperidon tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel mot infektion (svampinfektioner eller bakteriella infektioner) och/eller om du har problem med hjärtat eller har AIDS/HIV (se rubriken ”Andra läkemedel och Domperidon”).

Kontakta läkare om du – under det att du använder Domperidon – får problem med hjärtrytmen (t.ex. hjärtklappning), andningssvårigheter eller medvetslöshet. I sådana fall bör behandlingen med Domperidon avbrytas.

Graviditet och amning

Graviditet Det är inte känt om Domperidon kan orsaka fosterskador. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Amning Små mängder domperidon har visat sig passera över i modersmjölken. Domperidon kan orsaka biverkningar som kan påverka hjärtat hos spädbarn som ammas. Om du ammar bör detta läkemedel endast användas om läkaren anser det vara nödvändigt. Rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

Andra läkemedel och Domperidon

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Använd inte Domperidon om du tar andra läkemedel för behandling av följande tillstånd:

 • Svampinfektioner
 • Bakteriella infektioner
 • Hjärtproblem eller högt blodtryck
 • Psykos
 • Depression
 • Matsmältningsproblem
 • Allergier
 • Malaria
 • AIDS/HIV
 • Hepatit C
 • Cancer

I bipacksedeln hittar du namnen på de läkemedel som avses ovan.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel mot infektioner, hjärtproblem, AIDS/HIV eller Parkinsons sjukdom.

Innan du börjar ta Domperidon eller Apomorfin, kommer läkaren att kontrollera om du tål bägge läkemedel utifall det blir nödvändigt att ta dem samtidigt. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Sluta ta Domperidon och uppsök omedelbart närmaste akutmottagning om du får följande allvarliga biverkning:

 • Ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, armarna eller benen, uttalade darrningar eller svår muskelstelhet/muskelkramp – denna biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000, men hos färre än 1 av 100 användare)

Fler allvarliga biverkningar (med okänd frekvens) hittar du i bipacksedeln.

Andra biverkningar som kan orsakas av Domperidon är bl.a:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100, men hos färre än 1 av 10 användare):

 • Muntorrhet

Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000, men hos färre än 1 av 100 användare):

 • Ångest
 • Rastlöshet
 • Nervositet
 • Frigiditet eller minskad sexlust
 • Huvudvärk
 • Sömnighet
 • Diarré
 • Hudutslag
 • Klåda
 • Nässelfeber
 • Smärtande eller ömma bröst
 • Vätskeutsöndring från bröstvårtorna
 • Allmän svaghetskänsla
 • Yrsel

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Detta gäller även om du får eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Domperidon 10 mg är domperidonmaleat, 10 mg per tablett.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 22-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen