Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Mercilon

 • P-piller
 • Ett mycket säkert preventivmedel
 • Ska inte tas av ammande kvinnor

Om Mercilon

Mercilon är ett p-piller som innehåller två kvinnliga könshormon: gulkroppshormonet desogestrel och östrogenet etinylestradiol. Eftersom Mercilon innehåller små mängder hormon brukar det kallas för lågdospiller.

Hormonerna i Mercilon hämmar ägglossningen och påverkar livmoderns slemhinna så att ett befruktat ägg får svårare att utvecklas. Om man tar Mercilon på ett korrekt sätt är risken för att bli gravid mycket liten.

Användning

När du tar Mercilon är det viktigt att följa anvisningarna i bipacksedeln. Här följer de viktigaste riktlinjerna som gäller för användning av detta p-piller:

 • Varje tablettkarta innehåller 21 tabletter. Ta en tablett dagligen, ungefär vid samma tid. Följ riktningen på pilarna (som finns på kartans baksida) tills alla tabletter är slut.
 • Sedan följer 7 tablettfria dagar. Under denna vecka (oftast 2-3 dagar efter den sista tabletten) börjar vanligtvis mensen (bortfallsblödningen).
 • Efter de 7 tablettfria dagarna börjar du direkt med nästa tablettkarta, även om du fortfarande blöder. Det betyder att du alltid kommer att börja på en ny karta på samma veckodag och att du får din mens på ungefär samma dag varje månad.
 • I bipacksedeln står angivet vid vilken tidpunkt du lämpligast kan börja ta Mercilon.
 • Vill du att mensen kommer vid en annan tidspunkt? Följ i så fall anvisningarna i bipacksedeln.

För stor mängd läkemedel/glömd tablett

Har du tagit för många tabletter eller har ett barn råkat få i sig Mercilon? Kontakta och rådgör med läkare.

Har du glömt att ta en tablett? Om det har gått mindre än 12 timmar ska du ta tabletten så fort du upptäcker ditt misstag. Har det gått mer än 12 timmar kan skyddet mot graviditet ha minskat. Följ anvisningarna i bipacksedeln.

Skyddet mot graviditet kan också minska om du kräks eller får kraftig diarré inom 3-4 timmar efter doseringstillfället. Följ i sådana fall anvisningarna i bipacksedeln eller kontakta din läkare.

När ska Mercilon inte användas?

Mercilon ska inte användas hur som helst. Preventivmedlet bör inte användas i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) trombos, d.v.s. en blodpropp i ett blodkärl i benen, lungorna (lungemboli), hjärtat (hjärtinfarkt) eller i någon annan kroppsdel
 • Om du har (eller har haft) stroke som orsakats av en blodpropp i eller skada på ett blodkärl i hjärnan
 • Om du har (eller har haft) kärlkramp eller bröstsmärtor, vilket kan vara ett första tecken på hjärtinfarkt eller övergående strokesymptom (TIA)
 • Om du har (eller har haft) migrän i kombination med syn- eller talsvårigheter eller ökad svaghet/domning i någon kroppsdel
 • Om du har diabetes som orsakat skador på blodkärlen
 • Om du har (eller har haft) inflammation i bukspottkörteln i kombination med en kraftig höjning av blodfettnivåerna (kolesterol eller triglycerider)
 • Om du har gulsot eller någon allvarlig leversjukdom
 • Om du har (eller har haft) cancer som påverkas av könshormoner (t.ex. bröstcancer eller cancer i underlivet)
 • Om du har (eller har haft) en godartad eller elakartad levertumör
 • Om du har underlivsblödningar utan känd orsak
 • Om du är (eller kan tänkas vara) gravid
 • Om du är överkänslig mot något av de ämnen som ingår i Mercilon

Om du har något av ovanstående tillstånd eller skulle drabbas av något av tillstånden för första gången medan du tar Mercilon, ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta din läkare. Under tiden ska du använda något preventivmedel som inte innehåller hormoner.

Varningar och försiktighet

Var extra försiktig med användning av Mercilon i följande situationer:

 • Om du är rökare, diabetiker eller överviktig
 • Om du har högt blodtryck – uppstår en höjning av blodtrycket i samband med användning av Mercilon kan det hända att din läkare råder dig att avbryta behandlingen
 • Om du har problem med hjärtat (t.ex. klaffel eller hjärtrytmrubbningar)
 • Om du har inflammation i en ven (ytlig flebit) eller åderbråck
 • Om någon nära släkting har haft trombos, hjärtinfarkt eller stroke
 • Om du har migrän
 • Om du ska genomgå en operation eller är immobil under längre tid. Då kan risken för trombos öka. Tala om för din läkare att du använder p-piller. Det kan hända att du måste sluta ta Mercilon i ett antal veckor.
 • Om du har epilepsi
 • Om du har (eller har haft) förhöjda blodfetter (kolesterol eller triglycerider) eller ärftlighet för detta tillstånd
 • Om någon nära släkting har/har haft bröstcancer
 • Om du har någon lever- eller gallblåssjukdom
 • Om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
 • Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)
 • Om du har sicklecellanemi
 • Om du har ett tillstånd som uppträdde för första gången eller förvärrades under graviditet eller tidigare användning av könshormoner (t.ex. hörselnedsättning, porfyri, herpes gestationis eller Sydenhams korea)
 • Om du har (eller har haft) kloasma (pigmentfläckar på huden, framför allt i ansiktet) – undvik i sådana fall alltför mycket solljus och ultraviolett strålning

Graviditet och amning

Mercilon ska inte användas av kvinnor som är (eller kan tänkas vara) gravida eller ammar.

Andra läkemedel och Mercilon

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du tar (eller nyligen har använt) andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel.

Vissa läkemedel kan försämra p-pillrets effektivitet mot graviditet. Detta gäller läkemedel för behandling av:

 • Epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramat och felbamat)
 • Tuberkulos (t.ex. rifampicin och rifabutin)
 • HIV-infektion (t.ex. ritonavir och nevirapin)
 • Infektionssjukdomar (antibiotika som t.ex. penicillin, tetracyklin och griseofulvin)
 • Nedstämdhet (t.ex. växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört, d.v.s. Hypericum perforatum)

Din läkare eller apotekspersonal avgör om du, i kombination med något av ovanstående läkemedel, behöver använda kompletterande preventivmedel.

Mercilon kan påverka effekten hos andra läkemedel. Om du får något annat läkemedel föreskrivet av en läkare, tandläkare eller apotekspersonal måste du tala om att du tar (eller nyligen har tagit) Mercilon.

I bipacksedeln hittar du fler varningar som gäller vid användning av Mercilon.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats hos kvinnor som tar p-piller, även om det inte bevisats att symptomen berodde på p-pillret. Biverkningarna kan uppträda under behandlingens första månader, men minskar sedan oftast i intensitet.

Vanliga/mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000 kvinnor):

 • Illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré
 • Vätskeansamling (ödem), viktökning
 • Huvudvärk, migrän
 • Minskad sexlust, depression, humörsvängningar
 • Ömhet, smärta eller svullnad i brösten
 • Hudutslag, nässelutslag

I bipacksedeln hittar du en översikt över mer sällsynta biverkningar. Vissa av dessa kan vara allvarliga, som t.ex. ökad risk för trombos och vissa cancerformer. Läs igenom informationen noga och kontakta läkare eller apotekspersonal om du har frågor.

Sammanställning

De aktiva substanserna är desogestrel (0,150 mg) och etinylestradiol (0,020 mg).

Övriga innehållsämnen är: potatisstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, povidon, stearinsyra och alfa-tokoferol.

Tillverkare av Mercilon är:

Organon (Ireland) Ltd. Drynam Road / P.O. Box 2857
Swords
Co. Dublin
Irland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen