Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Microgynon 30

 • P-piller som innehåller 2 slags hormon
 • Ett mycket säkert preventivmedel
 • Ska inte användas av ammande kvinnor

Om Microgynon 30

Microgynon 30 är ett p-piller som innehåller två slags könshormon. Microgynon 30 används för att förhindra graviditet.

Preventivmedel som innehåller två sorters hormon brukar kallas för “kombinationspiller”. De två kvinnliga könshormon som ingår i Microgynon 30 är levonorgestrel (ett progestagent hormon) och etinylestradiol (ett östrogent hormon).

P-piller som innehåller två sorters hormon ger ett högt skydd mot graviditet. Om tabletterna tas enligt anvisningarna är risken för graviditet mycket liten.

Användning/verkan

Följ din läkares anvisningar noga vid användning av Microgynon 30. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta en tablett dagligen, ungefär samma tidpunkt. Tabletten sväljs hel, eventuellt med lite vatten. Det är viktigt att du inte glömmer eller hoppar över någon tablett. I så fall kan läkemedlets effekt mot graviditet minska.

I bipacksedeln finns information om när det är mest gynnsamt att börja ta Microgynon 30. Det kan t.ex. bero på vilken sorts preventivmedel du har använt innan du ska byta till Microgynon 30.

Dosering

Ta 1 tablett dagligen. En karta Microgynon 30 innehåller 21 tabletter. Följ pilarnas riktning på kartan tills samtliga 21 tabletter har tagits. Efter det följer 7 tablettfria dagar. Under denna pausvecka får du en lätt menstruationsliknande blödning (bortfallsblödning). Denna sätter oftast igång 2 eller 3 dagar efter det att du tog kartans sista tablet. Skyddet mot graviditet kvarstår även under den tablettfria veckan.

På 8:e dagen efter det att du tagit kartans sista tablett börjar du på en ny karta, även om bortfallsblödningen inte har stoppat. Du påbörjar alltså varje tablettkarta på en och samma veckodag och får även din blödning på ungefär samma veckodag varje månad. I bipacksedeln kan du läsa om hur startdagen vid behov kan ändras och hur du kan skjuta upp den dag du får din bortfallsblödning.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga varningar vad gäller alkoholkonsumtion eller framförande av motorfordon.

För stor mängd läkemedel/glömd tablett

Om du fått i dig för många tabletter kan du må illa, kräkas eller få blödningar i underlivet. Kontakta läkare om ett barn har råkat få i sig flera tabletter.

Har du glömt att ta Microgynon 30? Om det inte har gått längre än 12 timmar kan du ta tabletten så fort du upptäcker ditt misstag. Om det har gått mer än 12 timmar kan du läsa i bipacksedeln vilka åtgärder som ska vidtas. Om du glömmer ta en tablett kan preventivmedlets effektivitet minska. Hur mycket effektiviteten minskar beror på olika faktorer, t.ex. i vilken vecka du avvikit från schemat och hur många tabletter du glömt att ta.

Om du kräks eller får kraftig diarré inom 3-4 timmar efter det att du tagit en tablett kan det hända att de aktiva substanserna inte hunnit tas upp ordentligt i kroppen. Situationen kan jämföras med när du har glömt ta en tablett. I sådana fall ska du ta en ny tablett (från en reservkarta) inom 12 timmar efter ditt vanliga doseringstillfälle. Om det inte är möjligt, eller om det har gått mer än 12 timmar sedan doseringstillfället, ska du följa anvisningarna i bipacksedeln.

När ska läkemedlet inte användas?

Microgynon 30 ska inte användas hur som helst. Microgynon ska inte användas i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) blodpropp (ventrombos) i benen, lungorna eller någon annan kroppsdel
 • Om du har någon artärsjukdom som t.ex. lett till hjärtinfarkt eller stroke (i hjärnan)
 • Om du har kraftigt ökad risk för att drabbas av trombos – i bipacksedeln finns information om när det finns kraftigt ökad risk för trombos
 • Om du har (eller har haft) inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)
 • Om du har (eller har haft) någon allvarlig leversjukdom eller gulsot
 • Om du har (eller har haft) levertumör
 • Om du har (eller har haft) bröstcancer eller cancer i underlivet
 • Om du fått blödningar i underlivet utan känd orsak
 • Om du är överkänslig mot en av de ämnen som ingår i Microgynon 30

Om ett av ovanstående tillstånd uppstår medan du använder Microgynon 30 ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

När man tar p-piller kan det i vissa fall vara nödvändigt att göra extra hälsokontroller. Det gäller bl.a. i följande situationer:

 • Om du är rökare
 • Om du är diabetiker
 • Om du är överviktig
 • Om du har högt blodtryck
 • Om du har någon hjärt eller blodkärlssjukdom
 • Om du har en viss blodsjukdom
 • Om du har epilepsi, migrän eller en viss form av cancer
 • Om du har någon lever eller gallblåssjukdom

Fler varningar vad gäller användning av Microgynon 30 beskrivs i bipacksedeln. Rådgör med läkare om någon av ovanstående situationer gäller dig.

Graviditet och amning

Om du är (eller kan tänkas vara) gravid ska du inte ta Microgynon 30.

Användning av Microgynon 30 rekommenderas oftast inte till ammande kvinnor. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du först rådgöra med din läkare.

Andra läkemedel och Microgynon 30

Vissa läkemedel kan försämra p-pillers skyddande effekt mot graviditet. Det gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat och felbamat)
 • Läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin och rifabutin)
 • Läkemedel mot HIVinfektion (t.ex. ritonavir och nevirapin)
 • Viss antibiotika (t.ex. ampicillin, tetracyklin och griseofulvin)
 • Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) – effekten som orsakas av johannesört kan vara i minst 2 veckor efter avslutad behandling

Microgynon 30 kan minska effekten hos andra läkemedel, t.ex. ciklosporin och lamotrigin (ett läkemedel mot epilepsi). Nedsatt effekt hos lamogritin kan leda till ökat antal epileptiska anfall.

Informera alltid din läkare om vilka läkemedel du tar. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Biverkningar

Microgynon 30 kan oftast tas utan problem, men läkemedlet kan orsaka biverkningar.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 kvinnor):

 • Depression eller andra humörsvängningar
 • Huvudvärk
 • Illamående, magsmärtor
 • Smärta eller ömhet i brösten
 • Viktökning

Mindre vanliga biverkningar (hos upp till 1 av 100 kvinnor):

 • Minskad sexlust
 • Hudutslag, ibland med klåda och knutor
 • Kräkningar, diarré
 • Svullnad i brösten
 • Vätskeansamling (ödem)

I bipacksedeln finns en översikt över mer sällsynta biverkningar samt information om sambandet mellan använding av p-piller och en (något) ökad risk för allvarliga tillstånd, som t.ex. vissa cancerformer och trombos.

Sammanställning

De aktiva substanserna är levonorgestrel och etinylestradiol. Varje tablett Microgynon 30 innehåller 0,030 mg etinylestradiol och 0,150 mg levonorgestrel.
Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon 25 (E1201),
magnesiumstearat (E470B), sackaros, povidon 700000, polyetylenglykol 6000,
kalciumkarbonat (E170), talk (E553b), montana-glykolvax (E192), titandioxid (E171), glycerol
85% (E442) och gul järnoxid (E172).

Tillverkare av Microgynon 30 är:

Bayer Schering Pharma AG Berlin, Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 08-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen