Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Mirvaso

 • För behandling av rosacea
 • Minskar hudrodnad
 • Gel som appliceras på huden
 • Ska inte användas under graviditet/amning

Om Mirvaso

Mirvaso gel innehåller brimonidin, ett läkemedel som får blodkärlen att dra ihop sig. Läkare ordinerar Mirvaso gel för behandling av hudsjukdomen rosacea. Symptomen vid rosacea är:

 • Rodnad i ansiktet, särskilt på kinderna, hakan, pannan och nästippen
 • Akne (finnar)
 • Symptomen blossar upp och försvinner från och till (skov)
 • Förekommer framför allt hos kvinnor över 30 år

Mirvaso kan inte bota rosacea, men läkemedlet får rodnaden att minska eftersom blodflödet avtar när blodkärlen i ansiktet drar ihop sig.

Användning

En liten mängd gel (en ärtstor klick) appliceras tunt och fördelas noggrant över pannan, kinderna, näsan och hakan. Undvik att få gel i ögonen, och på ögonlocken, läpparna, munnen och insidan av näsan. Om gelen hamnar på något av dessa områden ska du omedelbart tvätta bort den med rikligt med vatten.

Gelen ska endast användas på ansiktshuden. Den får inte appliceras på andra delar av kroppen och särskilt inte på slemhinnor.

Applicera inte några andra hudläkemedel eller kosmetikaprodukter omedelbart före den dagliga appliceringen av Mirvaso gel. Sådana produkter bör endast användas efter det att den applicerade gelen har torkat.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: en liten mängd gel appliceras på huden en gång dagligen

Detta läkemedel ska inte användas för behandling av barn.

Alkohol/körförmåga

Tala om för din läkare om du dricker alkohol regelbundet, eftersom detta kan påverka behandlingen med detta läkemedel.

Mirvaso påverkar inte körförmågan nämnvärt och inte heller förmågan att använda maskiner.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta att använda Mirvaso

Har du applicerat mer gel under en period av 24 timmar än vad läkaren ordinerat? Rådgör med din läkare. Om du eller någon annan person (t.ex. ett barn) råkar svälja Mirvaso gel: sök omedelbart läkarhjälp om något av följande symptom uppträder: yrsel till följd av lågt blodtryck, kräkningar, trötthet eller dåsighet, försvagade eller oregelbundna hjärtslag, förminskade pupiller (pupillsammandragning), svårigheter att andas eller långsam andning, slapphet, nedsatt kroppstemperatur och kramper (konvulsioner). Ta med läkemedelsförpackningen så att läkaren tydligt kan se vad personen har svalt.

Har du glömt att använda en dos gel? Mirvaso verkar på daglig basis, med början den första behandlingsdagen. Om du missar en daglig dos kommer rodnaden därför inte att minska den dagen. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Mirvaso gel utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Mirvaso gel är inte alltid lämpligt att använda. Använd inte Mirvaso gel i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot brimonidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken “Innehållsdeklaration”)
 • Till barn under 2 år, då de kan löpa större risk för biverkningar från läkemedel som absorberas via huden
 • Om du tar vissa läkemedel som används vid depression eller Parkinsons sjukdom, inklusive s.k. monoaminoxidashämmare (eller MAOhämmare, som t.ex. selegilin eller moklobemid), tricykliska antidepressiva medel (som t.ex. imipramin) eller tetracykliska antidepressiva medel (som t.ex. maprotilin, mianserin eller mirtazapin) – användning av Mirvaso gel medan du tar något av läkemedlen ovan kan leda till att blodtrycket sänks

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Mirvaso gel, i synnerhet i följande situationer:

 • Om din ansiktshud är irriterad eller har öppna sår
 • Om du har problem med hjärtat eller blodcirkulationen
 • Om har depression, nedsatt blodflöde till hjärnan, blodtryckssänkning när du reser dig upp till stående, nedsatt blodflöde i händer, fötter eller hud, eller Sjögrens syndrom (en kronisk sjukdom där kroppens naturliga försvar – immunförsvaret – angriper de körtlar som producerar fukt)
 • Om du har (eller har haft) problem med njurarna eller levern

Om någon av ovanstående varningar gäller dig ska du kontakta din läkare, eftersom det kan vara olämpligt för dig att använda Mirvaso gel.

Graviditet och amning

Användning av Mirvaso gel rekommenderas inte under graviditet eftersom dess effekter på ditt ofödda barn är okända.

Du ska inte använda detta läkemedel under amning, eftersom det inte är känt om Mirvaso passerar över i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Mirvaso

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas behöva använda andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Använd inte Mirvaso gel i kombination med selegilin, moklobemid, imipramin, mianserin eller maprotilin (läkemedel som kan användas vid depression eller Parkinsons sjukdom) eftersom detta kan leda till förändringar i Mirvasos verkningsgrad eller öka riskerna för biverkningar såsom blodtrycksfall.

Tala även om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • Läkemedel som används för att behandla smärta, sömnstörningar eller ångeststörningar
 • Läkemedel s om används för att behandla psykiska störningar (klorpromazin), hyperaktivitet (metylfenidat) eller högt blodtryck (reserpin)
 • Läkemedel som verkar på samma sätt i kroppen som Mirvaso (andra alfaagonister som t.ex. klonidin, s.k. alfa-blockerare eller alfa-antagonister som t.ex. prazosin och isoprenalin, vilka oftast används för att behandla högt blodtryck, långsam hjärtrytm eller astma)
 • Hjärtglykosider (t.ex. digoxin) som används för att behandla hjärtproblem
 • Blodtryckssänkande läkemedel, som t.ex. betablockerare eller kalciumkanalblockerare (t.ex. propranolol, amlodipin)

Tala med din läkare om du tar något av läkemedlen ovan eller om du är osäker.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får svår irritation eller kontaktallergi (t.ex. en allergisk reaktion eller hudutslag) eller mindre vanliga biverkningar, ska du avbryta behandlingen med Mirvaso gel och uppsöka läkare omedelbart.

Mirvaso kan även orsaka följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Rodnad i huden, brännande känsla i huden eller klåda
 • utttalad rodnad i huden

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Förvärrade rosaceabesvär
 • Hudutslag, hudsmärta, obehaglig känsla i huden, hudirritation, hudinfektion, torr hud, värmekänsla i huden, myrkrypningar eller stickningar i huden
 • Akne
 • Svullna ögonlock
 • Värmekänsla
 • Känsla av kyla i händer och fötter
 • Huvudvärk
 • Muntorrhet
 • Nästäppa

Tala med läkare om du får biverkningar. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i detta läkemedel är brimonidin. 1 gram gel innehåller 3,3 mg brimonidin, motsvarande 5 mg brimonidintartrat.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Mirvaso kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 09-10-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen