Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Yasmin

 • P-piller
 • Innehåller 2 slags kvinnliga könshormon
 • Mycket säkert
 • Ska inte användas av ammande kvinnor

Om Yasmin

Yasmin är ett p-piller som används för att förhindra graviditet. Varje tablett innehåller en liten mängd av två olika slags kvinnliga könshormon: drospirenon och etinylestradiol. P-piller som innehåller två slags hormon kallas kombinationspiller.

Användning

Ta en tablett Yasmin dagligen vid ungefär samma tidpunkt. Tabletten kan tas tillsammans med lite vatten och är oberoende av måltider.

En blisterkarta innehåller 21 dragerade tabletter. Bredvid varje tablett står angivet vilken veckodag den ska tas. Ta tabletterna i den ordning som pilarna på kartan visar tills alla 21 är tagna.

De följande 7 dagarna ska du inte ta några tabletter. Under denna ”stoppvecka” (oftast på dag 2 eller 3) bör en lätt menstruationsblödning (en s.k. bortfallsblödning) börja.

På den åttonde dagen efter det att du tog den sista Yasmin-tabletten (alltså efter stoppveckan) påbörjar du nästa blisterkarta, oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du alltid påbörjar varje ny tablettkarta på en och samma veckodag och att bortfallsblödningarna bör inträffa ungefär på samma veckodag varje månad.

Om du använder Yasmin på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 7 dagar då du inte tar någon tablett.

I bipacksedeln står angivet vid vilken tidpunkt du bör börja med den första tablettkartan. Till exempel när du har slutat använda ett annat preventivmedel eller efter en graviditet.

För stor mängd läkemedel/glömd tablett/sluta ta Yasmin

Om du har fått i dig för stor mängd Yasmin, eller om ett barn råkat få i sig tabletter, ska du omedelbart kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt ta Yasmin?

 • Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett är det preventiva skyddet inte nedsatt. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan ta tabletterna enligt ditt vanliga schema.
 • Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att bli gravid. I bipacksedeln kan du läsa vad du ska göra om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett.

Om du kräks eller får kraftig diarré:

Om du kräks inom 3-4 timmar efter det att du tagit en tablett eller om du får kraftig diarré är det risk för att de aktiva substanserna i tabletten inte tas upp fullständigt av kroppen. Då tar du så snabbt som möjligt en ny tablett från en reservtablettkarta (inom 12 timmar efter doseringstillfället). Om det inte är möjligt eller om det redan har gått 12 timmar ska du följa råden ovan som gäller när du har glömt att ta en tablett. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du kan sluta ta Yasmin när du vill. I bipacksedeln finns mer information om detta.

När ska läkemedlet inte användas?

Yasmin ska inte tas hur som helst. Använd inte detta p-piller i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos), i lungorna (lungemboli) eller i något annat organ
 • Om du har (eller har haft) hjärtinfarkt eller stroke
 • Om du har (eller har haft) tidiga tecken på hjärtinfarkt (t.ex. kärlkramp) eller stroke (t.ex. TIA)
 • Om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för blodpropp i artärerna, t.ex. diabetes med skada på blodkärlen, mycket högt blodtryck eller mycket hög nivå av fett i blodet (kolesterol eller triglycerider)
 • Om du har något tillstånd som påverkar blodets koagulering, t.ex. brist på protein C
 • Om du har (eller har haft) en typ av migrän som kallas för ”migrän med aura”
 • Om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal
 • Om dina njurar inte fungerar som de ska (njursvikt)
 • Om du har (eller har haft) en levertumör
 • Om du har (eller har haft) bröstcancer eller cancer i underlivet - eller om du misstänks ha det
 • Om du har blödningar i underlivet utan känd orsak
 • Om du är allergisk mot etinylestradiol/drospirenon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)

Varningar och försiktighet

I vissa situationer kan det vara nödvändigt med tätare hälsokontroller om du använder Yasmin eller något annat kombinationspiller. Detta gäller bl.a. om du har något av följande tillstånd:

 • Diabetes
 • Någon lever- eller gallblåsesjukdom
 • Depression
 • Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

En fullständig översikt över samtliga situationer som kräver extra försiktighet om du tar Yasmin hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du är osäker på om det är lämpligt för dig att använda Yasmin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar ska du inte ta detta p-piller.

Andra läkemedel och Yasmin

Vissa läkemedel kan minska Yasmins skyddande effekt mot graviditet eller orsaka oväntade blödningar. Detta gäller bl.a. läkemedel mot följande tillstånd:

 • Epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)
 • Tuberkulos (t.ex. rifampicin)
 • HIV-infektion (t.ex. ritonavir och nevirapin)
 • Andra infektioner (t.ex. antibiotika såsom griseofulvin, penicillin, tetracyklin)
 • Högt blodtryck i lungornas blodkärl (t.ex. bosentan)

Naturläkemedel som innehåller johannesört interagerar också med Yasmin.

Yasmin kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex. läkemedel som innehåller ciklosporin och det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin.

Informera din läkare om du tar något av ovanstående läkemedel (även receptfria sådana). Informera även andra läkare, tandläkare och apotekspersonal om att du tar Yasmin. Läkare och apotekspersonal avgör om och hur länge du eventuellt behöver använda kompletterande preventivmedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Yasmin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare):

 • Menstruationsrubbningar, mellanblödningar
 • Smärta och ömhet i brösten
 • Huvudvärk
 • Nedstämdhet
 • Migrän
 • Illamående
 • Flytningar från och svampinfektion i slidan

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare):

 • Förstorade bröst
 • Ändrad sexlust
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Kräkningar, diarré
 • Akne, hudutslag, kraftig klåda, håravfall (alopeci)
 • Infektion i slidan
 • Vätskeansamling i kroppen (ödem) och ändrad kroppsvikt

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 10 000 användare):

 • Allergiska reaktioner (överkänslighet)
 • Astma
 • Vätskeutsöndring från brösten
 • Nedsatt hörsel
 • Stopp i ett blodkärl orsakat av en blodpropp som uppstått någon annanstans i kroppen
 • Erytema nodosum (smärtsamma rödaktiga knutor i huden) och erytema multiforme (utslag med ringformade rodnader eller blåsor)

Observera att användning av kombinationspiller (t.ex. Yasmin) kan öka risken för trombos (blodpropp) och vissa typer av cancer. Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Har du problem med biverkningar? Eller har du fått biverkningar som inte nämns i bipacksedeln? Ta kontakt med din läkare eller apotekspersonal.

Sammanställning

De aktiva substanserna i Yasmin är drospirenon och etinylestradiol. Varje tablett innehåller 3 milligram drospirenon och 0,030 milligram etinylestradiol.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon K25, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

Tillverkare av Yasmin är:

Bayer Pharma AG Müllerstrasse 170-178
13353 Berlin
Tyskland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 12-02-2024 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen