Priligy

 • Auttaa ennenaikaiseen siemensyöksyyn
 • Vain 18−64-vuotiaille miehille
 • Ota 1−3 tuntia ennen yhdyntää
 • Saattaa vaikuttaa reagointikykyyn
 • Älä käytä alkoholia

Tietoa Priligystä

Priligy sisältää dapoksetiini-nimistä vaikuttavaa ainetta. Se kuuluu selektiivisiksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi (SSRI) kutsuttujen lääkkeiden ryhmään.

Priligy-valmistetta voidaan kutsua myös virtsaelinlääkkeeksi. Priligy-tabletteja käytetään 18−64-vuotiaiden aikuisten miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ennenaikainen siemensyöksy tarkoittaa sitä, että siemensyöksy tapahtuu jopa vähäisen sukupuolisen kiihottumisen jälkeen ja ennen kuin mies haluaa sitä. Ennenaikainen siemensyöksy voi aiheuttaa miehissä häpeän ja turhautumisen tunteita. Se voi myös aiheuttaa ongelmia seksuaalisissa suhteissa.

Priligy pidentää siemensyöksyn tapahtumiseen kuluvaa aikaa ja voi parantaa miehen kykyä hallita siemensyöksyä. Tämä saattaa vähentää nopeasti tapahtuvaan siemensyöksyyn liittyvää ahdistuneisuutta ja huolestuneisuutta.

Käyttö ja toiminta

Käytä Priligy-valmistetta aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Oletko epävarma oikeasta käytöstä? Jos näin on, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Annostus

Tavallinen annos on 30 mg kerrallaan. Lääkäri voi nostaa annoksen 60 mg:aan.

 • Ota lääke 1−3 tuntia ennen ennakoitua seksuaalista kanssakäymistä.
 • Älä ota Priligy-tablettia useammin kuin kerran 24 tunnin aikana eli kerran päivässä.
 • Niele tabletti kokonaisena. Juo tabletin kanssa vähintään yksi täysi lasillinen vettä. Tämä vähentää pyörtymisen todennäköisyyttä (ks. kohta ”Haittavaikutukset”).
 • Priligy voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.

Alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden miesten ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Keskustele Priligy-hoidosta lääkärin kanssa neljän ensimmäisen hoitoviikon jälkeen tai kuuden annoksen jälkeen, jotta voidaan tarkistaa, voitko jatkaa hoitoa. Jos hoitoa jatketaan, sinun on käytävä lääkärissä keskustelemassa tästä vähintään kuuden kuukauden välein.

Alkoholi ja autolla ajo

Priligy saattaa heikentää reaktiokykyäsi. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, jos sinulla on haittavaikutuksia, kuten huimausta, uneliaisuutta, näön hämärtymistä tai keskittymisvaikeuksia.

Alkoholi voi voimistaa näitä haittavaikutuksia. Älä juo alkoholijuomia Priligyn käytön aikana.

Jos olet ottanut liikaa Priligy-tabletteja ja lääkkeen lopettaminen

Oletko ottanut liian suuren lääkeannoksen? Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Sinulla voi ilmetä pahoinvointia ja oksentelua.

Haluatko lopettaa tämän lääkkeen käytön? Ota yhteys lääkäriin. Sinulla saattaa ilmetä unihäiriöitä tai huimausta lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen, vaikka et käyttäisi lääkettä päivittäin.

Milloin valmistetta ei saa käyttää

Priligy ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen dapoksetiinille tai jollekin muulle tämän lääkkeen sisältämälle aineelle (ks. kohta ”Koostumus”)
 • jos sinulla on sydänsairaus, kuten sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä
 • jos olet aiemmin pyörtynyt
 • jos sinulla on joskus ollut mania tai vakava masennus
 • käytät tiettyjä lääkkeitä (katso kohta ”Käytätkö muita lääkkeitä?”)
 • jos sinulla on keskivaikeita tai vakavia maksavaivoja.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa Priligyn käytöstä seuraavissa tapauksissa:

 • jos käytät alkoholia
 • jos sinulla ei ole todettu ennenaikaista siemensyöksyä
 • jos käytät päihdyttäviä aineita, kuten ekstaasia, LSD:tä, huumaavia aineita tai bentsodiatsepiineja
 • jos olet joskus kärsinyt mielenterveyden häiriöistä, kuten masennuksesta, maniasta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai skitsofreniasta
 • jos sinulla on aiemmin ollut verenvuotoja tai veren hyytymishäiriöitä
 • jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö
 • jos sairastat epilepsiaa
 • jos olet aiemmin kärsinyt matalasta verenpaineesta johtuvasta huimauksesta
 • jos sinulla on jokin muu seksuaalihäiriö, kuten erektiohäiriö.

Ennen Priligyn ottamista lääkärin on tarkistettava, että verenpaineesi ei laske liikaa, kun nouset ylös makuuasennosta.

Raskaus ja imetys

Priligy-valmiste ei ole tarkoitettu naisille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Priligyllä on yhteisvaikutuksia joidenkin muiden lääkkeiden kanssa. Joskus yhteisvaikutukset voivat olla vaarallisia. Älä siis käytä Priligy-valmistetta samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • monoamiinioksidaasin estäjien (MAO:n estäjien) ryhmään kuuluvat masennuslääkkeet
 • muut masennuslääkkeet
 • tioridatsiini
 • litium
 • linezolidi
 • tryptofaani
 • mäkikuisma
 • tramadoli
 • migreenilääkkeet.

Edellä lueteltujen lääkkeiden käytön jälkeen on pidettävä 14 päivän tauko ennen Priligy-hoidon aloittamista.

Priligy-hoidon lopettamisen jälkeen on pidettävä seitsemän päivän tauko ennen edellä lueteltujen lääkkeiden käytön aloittamista. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekin puoleen ennen kuin otat tätä lääkettä.

Älä myöskään ota Priligy-valmistetta samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • tietyt sieniinfektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, mukaan lukien ketokonatsoli ja itrakonatsoli
 • tietyt HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten ritonaviiri, sakinaviiri, nelfinaviiri ja atatsanaviiri
 • tietyt antibiootit, mukaan lukien telitromysiini
 • nefatsodoni − masennuslääke.

Myös muilla lääkkeillä on yhteisvaikutuksia Priligyn kanssa. Täydellinen luettelo näistä lääkkeistä on pakkausselosteessa. Lääkäri tietää, voitko ja miten voit yhdistää lääkkeesi Priligyn kanssa.

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksia, joita voi esiintyä Priligyn käytön yhteydessä, ovat:

 • Pyörtyminen tai verenpaineen lasku, kun noustaan ylös makuulta tai istumasta. Ota yhteyttä lääkäriin, jos näin käy. Riittävä juominen voi auttaa ehkäisemään pyörtymistä. Ota Priligy siksi aina täyden vesilasillisen kera. Pakkausselosteessa on lisää vinkkejä tämän haittavaikutuksen estämiseksi.

Muita Priligyn haittavaikutuksia ovat:

 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • huimaus
 • ärtyneisyys, ahdistuneisuus, jännittyneisyys
 • puutumisen tai pistelyn tunne
 • erektioongelmat, seksuaalisen kiinnostuksen väheneminen
 • mahakipu, turvotuksen tunne, oksentelu, ripuli, ummetus
 • unihäiriöt tai poikkeavat unet
 • väsymys, uneliaisuus, haukottelu
 • nenän tukkoisuus
 • verenpaineen nousu
 • tärinä tai vapina
 • tavallista runsaampi hikoilu tai punastelu
 • korvien soiminen
 • suun kuivuminen.

Pakkausselosteessa on täydellinen luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee paljon haittavaikutuksia tai jos kyseessä on haittavaikutus, jota ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee vakavia haittavaikutuksia, kuten pyörtymistä, epilepsiaa, mielialan muutoksia tai itsemurha-ajatuksia.

Koostumus

Vaikuttava aine on dapoksetiini. Jokainen tabletti sisältää 30 mg tai 60 mg dapoksetiinia hydrokloridisuolana.

Muut aineet ovat:

 • Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.
 • Tabletin päällyste: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), triasetiini, musta rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172).

Priligyn valmistaja on:

Janssen - Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
04010 Borgo S. Michele
Italia

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Priligyn virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 28-11-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös