Telfast

1. Mitä Telfast on ja mihin sitä käytetään

Telfast sisältää feksofenadiinihydrokloridia, joka on antihistamiini, jolla ei ole väsyttävää vaikutusta.

Telfast 120 mg tabletteja käytetään aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille lievittämään heinänuhan (kausiluonteisen allergisen nuhan) oireita, kuten aivastelua, kutisevaa, vuotavaa tai tukkoista nenää ja kutisevia, punoittavia ja vetistäviä silmiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Telfast-tabletteja

Älä käytä Telfast-tabletteja

 • jos olet allerginen feksofenadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Telfast-tabletteja, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja
 • sinulla on tai on joskus ollut sydänsairaus, sillä tämä lääke voi aiheuttaa nopeaa tai epäsäännöllistä sydämen sykettä - olet iäkäs.

Jos jokin näistä koskee sinua tai jos et ole varma, kerro asiasta lääkärille tai apteekissa ennen Telfasttablettien ottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Telfast

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ruuansulatusvaivoihin käytettävät alumiinia ja magnesiumia sisältävät valmisteet saattavat vaikuttaa Telfast-tablettien tehoon vähentämällä imeytyvän lääkevalmisteen määrää. On suositeltavaa jättää noin 2 tuntia Telfast-tablettien ja ruuansulatusvaivoihin käytettävien lääkevalmisteiden ottamisen väliin.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Telfast-tabletteja ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se lääkärin mielestä ole välttämätöntä.Telfasttabletteja ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Telfast ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autolla tai käyttää koneita. Sinun on kuitenkin varmistuttava siitä, että nämä tabletit eivät aiheuta sinulle väsymystä tai huimausta, ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Telfast sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Telfast-tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on yksi tabletti (120 mg) vuorokaudessa.

Ota tabletti veden kanssa ennen ateriaa.

Tämä lääkevalmiste alkaa helpottaa oireitasi tunnin kuluessa ja vaikutus kestää 24 tuntia.

Jos oireet eivät helpota viiden (5) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin.

Jos otat enemmän Telfast-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita aikuisilla ovat huimaus, uneliaisuus, uupumus ja suun kuivuminen.

Jos unohdat ottaa Telfast-tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava annos tavallisena ottoajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja lopeta Telfast-tablettien käyttö, jos

 • sinulle ilmaantuu kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta ja hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla oireita vakavasta allergisesta reaktiosta.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa. Näiden haittavaikutusten esiintyvyys oli samaa luokkaa kuin lumelääkkeellä.

Yleiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • huonovointisuus (pahoinvointi)
 • huimaus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

 • väsymys/uneliaisuus.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia (yleisyys tuntematon, sillä saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • univaikeudet (unettomuus)
 • unihäiriöt
 • painajaiset
 • hermostuneisuus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • ripuli
 • ihottuma ja kutina
 • nokkosihottuma
 • vakavat allergiset reaktiot, jotka voivat aiheuttaa kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta, punoitusta, puristavaa tunnetta rinnassa ja hengitysvaikeuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Telfast-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(”Käyt. viim.” tai ”Exp”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Telfast sisältää

 • Vaikuttava aine on feksofenadiinihydrokloridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat:

- Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti.

- Kalvopäällyste: hypromelloosi, povidoni, titaanidioksidi (E171), kolloidinen vedetön piidioksidi, makrogoli, punainen rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit, 6,1 x 15,8 mm, ovat persikanvärisiä, kapselinmuotoisia tabletteja, joissa on merkintä ”012” toisella puolella ja kirjoitettu ”e” toisella puolella.

Telfast-tabletteja on saatavana läpipainopakkauksissa. Jokainen tabletti on omassa läpipainokuplassaan.

Telfast-tabletteja on saatavana 10, 30, 50 ja 100 tabletin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija

Opella Healthcare France SAS

82 Avenue Raspail

94250 Gentilly

Ranska

Paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS

PL 1310

00101 Helsinki

Suomi

Valmistaja

Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Ranska tai

Opella Healthcare International SAS , Compiègne, Ranska.

Potilastiedote/-tiedotteet

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös