Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Opioïde Policy

Opioïde pijnstillers kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven tot gewenning en afhankelijkheid. Hoewel Dokteronline.com geen arts en geen apotheek is – en daarom ook niet betrokken is bij en/of invloed heeft op het voorschrijven en het leveren van de opioïde pijnstillers – wenst zij toch zo veel als mogelijk het correcte en veilige gebruik hiervan te waarborgen. Hiertoe gelden de volgende richtlijnen:

1. Dokteronline.com kan u in contact brengen met een geregistreerde en onafhankelijke EU-arts, die u kan helpen en eventueel een behandeling met een opioïde pijnstiller kan voorschrijven. Aan behandelingen met een opioïde pijnstiller zijn echter limieten gesteld voor wat betreft dosage en aantallen capsules/tabletten/druppels. Hiertoe wordt verwezen naar de pagina Opioïden limieten.

2. Als een nieuwe aangevraagde voorkeursbehandeling voor een opioïde pijnstiller de gestelde limieten overschrijdt, dan zal de arts ofwel geen recept voor u uitschrijven ofwel het recept pas uitsturen op het moment dat de geldende interval limiet verstreken is ofwel een niet-opioïde pijnstiller voorschrijven, dit ter keuze van de arts.

3. Mochten uw antwoorden op de medische vragenlijst voor een arts niet specifiek genoeg zijn om een medische diagnose te kunnen stellen, dan zal u worden gevraagd om meer informatie over uw klacht of conditie. Bijvoorbeeld: het invullen van alleen "pijn" of "hoofdpijn" is vaak onvoldoende informatie voor een arts om een adequate medische diagnose te stellen op basis waarvan hij een recept kan uitschrijven.

4. Een arts zal bijzonder voorzichtig en terughoudend omgaan bij het voorschrijven van opioïde pijnstillers aan jongere mensen (onder de 25 jaar) vanwege het feit dat het minder gebruikelijk is dat mensen in deze leeftijdsgroep dit soort medicatie nodig hebben.

5. Indien het vermoeden bestaat dat er, ten behoeve van één en dezelfde persoon, op verschillende manieren en/of langs verschillende kanalen consulten worden aangevraagd voor een behandeling met een opioïde pijnstiller, dan kan de voorschrijvende arts besluiten de gevraagde behandeling met een opioïde pijnstillers niet voor te schrijven. Tevens behoudt Dokteronline.com in dergelijke gevallen het recht voor om uw aanvraag niet door te sturen naar een voorschrijvende arts.

6. Als een arts besluit om geen opioïde pijnstillers voor te schrijven, zal deze beslissing uitsluitend gebaseerd zijn op een medische beoordeling van uw situatie. Bij een negatief advies van een arts, zal elke nieuwe, gelijke aanvraag waarschijnlijk ook worden geweigerd. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw eigen huisarts.

7. Bij het constateren van enig oneigenlijk gebruik van de aangeboden diensten zal u(w account) op de interne ‘zwarte lijst’ worden geplaatst, wat inhoudt dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten van Dokteronline.com. Van oneigenlijk gebruik is in elk geval sprake als middels verschillende accounts consultaanvragen worden gedaan.

Terug naar boven