Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Rizatriptan

Dit middel behoort tot een klasse geneesmiddelen die de selectieve 5HT1B/1D –receptoragonisten worden genoemd.

Wat zijn Rizatriptan tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft dit middel voorgeschreven ter behandeling van de hoofdpijnfase van uw migraineaanval. Behandeling met dit middel vermindert zwelling van de bloedvaten rondom de hersenen. De hoofdpijn van een migraineaanval ontstaat door deze zwelling.

Wanneer mag u Rizatriptan tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft een matig-ernstig of ernstig verhoogde bloeddruk of licht verhoogde bloeddruk die niet met geneesmiddelen wordt behandeld;
 • U heeft een hartaandoening of heeft dit ooit gehad, zoals een hartaanval of pijn op de borst (angina pectoris) of u heeft symptomen gehad die verband houden met een hartaandoening;
 • U heeft ernstige lever- of nierproblemen;
 • U heeft een beroerte (cerebrovascular accident CVA) gehad of u heeft voorbijgaand zuurstofgebrek in de hersenen (transient ischaemic attack TIA) gehad;
 • U heeft problemen met verstoppingen in uw slagaders (perifere vaatziekte)l
 • U gebruikt monoamineoxidase (MAO)-remmers zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine of pargyline (middelen tegen depressie), linezolide (een antibioticum) of het is minder dan 2 weken geleden dat u bent gestopt met het gebruik van een MAO-remmer;
 • U gebruikt momenteel ergotaminepreparaten, zoals ergotamine of dihydro-ergotamine voor de behandeling van uw migraine of methysergide om een migraineaanval te voorkomen;
 • U gebruikt andere geneesmiddelen uit dezelfde klasse, zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan om uw migraine te behandelen (zie ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Als u twijfelt of één of meerdere van bovenstaande punten op u van toepassing zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als een van de of meerdere van volgende punten op u van toepassing is:

 • Als u een van de volgende risicofactoren voor een hartaandoening heeft:
  • Hoge bloeddruk;
  • Diabetes (suikerziekte);
  • Urookt of gebruikt nicotinevervangers;
  • In uw familie hartaandoeningen voorkomen;
  • U een man bent van boven de 40 jaar;
  • U een vrouw na de overgang bent.
 • Als u nier- of leverproblemen heeft;
 • Als u een bepaalde stoornis in uw hartritme heeft (bundeltakblok);
 • Als u allergieën heeft of heeft gehad;
 • Als uw hoofdpijn gepaard gaat met duizeligheid, moeite met lopen, gebrek aan coördinatie of slapte in armen en benen;
 • Als u kruidenpreparaten gebruikt die Sint-Janskruid bevatten (kan het risico op bijwerkingen verhogen);
 • Als u allergische reacties heeft gehad, zoals zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel, die ademhalingsproblemen en/of problemen met slikken kunnen veroorzaken (angio-oedeem);
 • Als u selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), zoals sertraline, escitalopram oxalaat en fluoxetine of serotoninenorepinefrineheropnameremmers (SNRI’s), zoals venlafaxine en duloxetine, gebruikt tegen depressie;
 • Als u kortdurende symptomen heeft gehad, waaronder pijn op de borst en benauwdheid.

Overmatig gebruik van dit middel kan leiden tot chronische hoofdpijn. In zulke gevallen dient u contact op te nemen met uw arts, want stopzetting van het geneesmiddel kan nodig zijn.

Vertel uw arts of apotheker over uw symptomen. Uw arts zal bepalen of u migraine heeft. U mag dit middel alleen voor een migraineaanval gebruiken. Dit middel mag niet worden gebruikt voor de behandeling van hoofdpijnen die door andere, mogelijk ernstigere aandoeningen worden veroorzaakt.

Vertel het uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent dit te gaan doen. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, kruidenpreparaten en geneesmiddelen die u normaal gebruikt voor migraine. De reden hiervoor is dat Rizatriptan de werking van sommige andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen andere geneesmiddelen invloed hebben op de werking van Rizatriptan Disper.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen naast Rizatriptan?

Gebruikt u naast Rizatriptan nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dit dan uw arts of apotheker.

Neem Rizatriptan niet in:

 • Als u al een 5HT1B/1D -agonist (soms aangeduid als "triptanen") gebruikt, zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan;
 • Als u een monoamineoxidase (MAO)-remmer gebruikt, zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine, linezolid of pargyline of wanneer het minder dan twee weken geleden is dat u gestopt bent met het gebruik van een MAO-remmer;
 • Als u ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine gebruikt voor de behandeling van uw migraine;
 • Als u methysergide gebruikt ter voorkoming van een migraineaanval.

Wanneer bovengenoemde geneesmiddelen in combinatie met Rizatriptan worden ingenomen, bestaat er een grotere kans op bijwerkingen.

 • Wacht na gebruik van Rizatriptan minstens 6 uur alvorens ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine of methysergide te gebruiken;
 • Wacht na gebruik van ergotaminepreparaten minstens 24 uur alvorens Rizatriptan te gebruiken.

Vraag uw arts naar instructies voor en de risico’s van gebruik van Rizatriptan:

 • Als u propranolol gebruikt (zie de rubriek "Hoe gebruikt u dit middel?");
 • Als u SSRI’s, zoals sertraline, escitalopram oxalaat en fluoxetine of SNRI’s, zoals venlafaxine en duloxetine gebruikt tegen depressie.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Als dit middel na het eten wordt ingenomen kan het langer duren voordat het geneesmiddel gaat werken. Hoewel het beter is om rizatriptan in te nemen op de lege maag, kan het ook worden ingenomen als u al gegeten heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Het is niet bekend of dit middel schadelijk voor een ongeboren baby is als het door een zwangere vrouw wordt gebruikt. Vermijd het geven van borstvoeding gedurende 24 uur na de behandeling. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Kinderen en jongeren

Er zijn geen ervaringen over het gebruik van dit middel bij kinderen jonger dan 18 jaar. Daarom mag dit middel niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruik bij patiënten ouder dan 65 jaar

Er zijn geen volledige studies verricht om de veiligheid en werkzaamheid van rizatriptan bij patiënten ouder dan 65 jaar vast te stellen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich tijdens het gebruik van rizatriptan slaperig of duizelig kunt voelen. Wanneer dit bij u optreedt, bestuur dan geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of ander gereedschap.

Rizatriptan bevat fenylalanine Fenylketonurie patiënten: Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (een genetische stofwisselingsaandoening). Elke 5 mg, orodispergeerbare tablet bevat 4,4 mg aspartaam (dat fenylalanine bevat). Elke 10 mg, orodispergeerbare tablet bevat 8,8 mg aspartaam (dat fenylalanine bevat).

Hoe neemt u dit middel in?

Dit middel wordt gebruikt ter behandeling van migraineaanvallen. Neem dit middel zo snel mogelijk na het begin van uw migrainehoofdpijn in. Gebruik het niet ter voorkoming van een migraineaanval. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 10 mg (één Rizatriptan 10 mg, orodispergeerbare tablet).

Gebruik de 5 mg dosis als u momenteel propranolol gebruikt of als u nier- of leverproblemen heeft. Wacht minstens 2 uur na de inname van propranolol met het innemen van dit middel en neem niet meer dan 2 doses per periode van 24 uur.

Rizatriptan (rizatriptan benzoaat) is verkrijgbaar als orodispergeerbare tabletten van 5 mg of 10 mg die in de mond oplossen.

 • Maak de blisterverpakking met dit middel met droge handen open;
 • Leg de orodispergeerbare tablet op de tong, laat deze oplossen en slik door met wat speeksel;
 • De orodispergeerbare tablet kan gebruikt worden wanneer u geen vloeistof tot uw beschikking heeft of om de misselijkheid en het braken te voorkomen die kunnen volgen op de inname van tabletten met vloeistof.

Als de migraine binnen 24 uur terugkomt (Bij sommige patiënten kunnen de migrainesymptomen binnen 24 uur terugkomen). Als de migraine bij u terugkomt, kunt u nog een dosis van dit middel innemen. Wel moet u tussen de doses minstens 2 uur wachten.

Als u na 2 uur nog steeds migraine heeft. Als u bij een migraineaanval niet op dit middel reageert, neem dan niet nog een tablet in voor de behandeling van diezelfde aanval. Als u tijdens een migraineaanval niet gereageerd heeft op dit middel, is er een kans dat u bij een volgende aanval wel weer op dit middel reageert.

Neem niet meer dan 2 doses van dit middel per periode van 24 uur (neem bij voorbeeld niet meer dan twee orodispergeerbare tabletten van 10 mg of 5 mg per periode van 24 uur). Wacht altijd minstens 2 uur tussen de doses. Als uw migraine erger wordt, neem dan contact op met uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem de verpakking van het geneesmiddel met u mee. Tekenen van overdosering kunnen onder andere zijn:

 • Duizeligheid;
 • Sufheid;
 • Braken;
 • Flauwvallen;
 • Trage hartslag.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In onderzoek waren de meest gemelde bijwerkingen:

 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid;
 • Vermoeidheid.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • Tintelend gevoel (paresthesie);
 • Hoofdpijn;
 • Verminderde gevoeligheid van de huid (hypesthesie);
 • Verminderde scherpheid van geest;
 • Trillen;
 • Snelle of onregelmatige hartslag (palpitaties);
 • Zeer snelle hartslag (tachycardie);
 • Blozen (kortdurende roodheid in het gezicht);
 • Opvliegers;
 • Zweten;
 • Keelklachten, moeilijk ademen (dyspneu);
 • Zich ziek voelen (misselijkheid);
 • Droge mond;
 • Overgeven;
 • Diarree;
 • Plaatselijk gevoel van zwaarte;
 • Buikpijn;
 • Pijn op de borst.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • Gevoel van onevenwicht bij het lopen (ataxie);
 • Duizeligheid met evenwichtsstoornis (vertigo);
 • Wazig zien;
 • Verwardheid;
 • Slapeloosheid;
 • Nervositeit;
 • Hoge bloeddruk (hypertensie);
 • Dorst;
 • Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie);
 • Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en bultjes (galbulten)
 • Nekpijn;
 • Plaatselijk gevoel van beklemming;
 • Stijfheid;
 • Spierzwakte.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Vieze smaak in de mond;
 • Flauwvallen (syncope);
 • Een syndroom dat "serotoninesyndroom" wordt genoemd en dat bijwerkingen kan veroorzaken zoals:
  • Coma;
  • Bloeddrukschommelingen;
  • Extreem hoge lichaamstemperatuur;
  • Gebrek aan spiercoördinatie;
  • Agitatie;
  • Hallucinaties.
 • Aangezichtspijn;
 • Piepende ademhaling;
 • Allergische reacties waaronder zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel dat moeilijk ademen en/of slikken (angio-oedeem) kan veroorzaken;
 • Huiduitslag, ernstige huidreactie met loslating van de huid gepaard gaande met koorts (toxische epidermale necrolyse);
 • Hartaanval;
 • Spasmen van de bloedvaten van het hart;
 • Beroerte.

De laatste drie bijwerkingen (hartaanval, spasmen van de bloedvaten van het hart en beroerte) komen vooral voor bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten:

 • Hoge bloeddruk;
 • Diabetes;
 • Roken;
 • Gebruik van nicotinevervangers;
 • Hartziekte of beroerte in de familie;
 • Mannen ouder dan 40 jaar;
 • Vrouwen na de overgang;
 • Pepaalde hartritmestoornis [bundeltakblok].

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

 • Toevallen/stuipen (convulsies);
 • Onregelmatige of langzame hartslag;
 • Afwijkingen van de elektrocardiogram (een test die de elektrische activiteiten van uw hart registreert);
 • Spasmen van de bloedvaten in handen en voeten, met koudheid en gevoelloosheid in handen en voeten;
 • Spasmen van de bloedvaten van de dikke darm, die buikpijn kunnen veroorzaken;
 • Spierpijn.

Als u symptomen van allergische reacties, het serotoninesyndroom, hartaanval of beroerte krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Ook als u na inname van dit middel symptomen krijgt die op een allergische reactie zouden kunnen wijzen (bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk), moet u direct contact opnemen met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en op de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is rizatriptan.

 • Eén Rizatriptan 5 mg, orodispergeerbare tablet bevat 5 mg rizatriptan overeenkomend met 7,265 mg rizatriptanbenzoaat;
 • Eén Rizatriptan 10 mg, orodispergeerbare tablet bevat 10 mg rizatriptan overeenkomend met 14,53 mg rizatriptanbenzoaat.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Mannitol (E421);
 • Microkristallijn cellulose;
 • Calciumsilicaat;
 • Crospovidon type A (E1202);
 • Aspartaam (E951);
 • Colloïdaal watervrij silicium;
 • Pepermunt smaakstof;
 • Magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Rizatriptan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rizatriptan is te krijgen in twee verschillende hoeveelheden, om het verschil aan te kunnen duiden hebben ze beide een ander uiterlijk:

 • Rizatriptan 5 mg, orodispergeerbare tabletten zijn wit, rond, 7 mm in diameter, plat met afgeschuinde randen en inscriptie “IZ 5” aan één zijde.
 • Rizatriptan 10 mg, orodispergeerbare tabletten zijn wit, rond, 9 mm in diameter, plat met afgeschuinde randen en inscriptie “IZ 10” aan één zijde.

OPA/Aluminium/PVC-Aluminium blisterverpakkingen met doordrukfolie.

Verpakkingsgrootten:

 • 2 orodispergeerbare tabletten;
 • 3 orodispergeerbare tabletten;
 • 6 orodispergeerbare tabletten;
 • 12 orodispergeerbare tabletten;
 • 18 orodispergeerbare tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
IJsland

Fabrikant

Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven