Furosemid

 • urindrivande tablett
 • sänker blodtrycket
 • för behandling av ödem (svullnad p.g.a. vätskeansamling)
 • tas på fastande mage

Om Furosemid

Furosemid Aurobindo 40 mg hör till gruppen loopdiuretika (typ av urindrivande medel). Furosemid befrämjar utsöndringen av vatten och salter via urinen. Furosemid används vid:

 • svullnad p.g.a. vätskeansamling (ödem) vid hjärt-, lever- och njursjukdomar
 • svullnad p.g.a. vätskeansamling i lungorna (lungödem)
 • högt blodtryck (hypertoni) vid lätt eller måttlig blodtryckshöjning. Vid allvarlig blodtryckshöjning rekommenderas kombinerad behandling med andra blodtryckssänkande läkemedel.
 • plötsligt uppträdande höga kalciumvärden i blodet (akut hyperkalcemi)

Användning/verkan

Din läkare anger hur många tabletter du ska ta per dag och vid vilken tidpunkt. Följ läkarens anvisningar noga.

Dosering

Allmänna riktlinjer för dosering av Furosemid för vuxna är:

 • Vid ödem i samband med hjärtsjukdomar

Startdosen är 20 till 80 mg dagligen uppdelat på 2 till 3 doseringstillfällen. Daglig underhållsdos är 40 mg varannan dag. Maximal daglig dos är 1 500 mg.

 • Vid ödem i samband med lever- och njursjukdomar

Startdosen är 40 till 80 mg dagligen, antingen vid ett enda doseringstillfälle eller uppdelat på 2 till 3 doseringstillfällen. Daglig underhållsdos är 40 mg varannan dag. Maximal daglig dos är 1 500 mg.

 • Vid hypertoni (högt blodtryck)

Furosemid Aurobindo 40 mg kan användas för sig eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel. Din läkare anger hur många tabletter du ska ta per dag.

 • Vid lungödem och akut hyperkalcemi

Start- och underhållsdosen är 40 mg varannan dag. Vid allvarliga fall kan det vara nödvändigt att starta med 40 mg eller 80 till 120 mg dagligen. Maximal daglig dos är 1 500 mg.

Vid behandling av barn gäller särskilda doseringsriktlinjer: 1-3 mg per kg kroppsvikt med en daglig maxdos på 40 mg.

Tabletterna sväljs hela eller delade med ett glas vatten på fastande mage. Tabletterna ska inte tuggas.

Om du tycker att Furosemid Aurobindo 40 mg har för stor eller för liten effekt, rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Bilkörning/alkohol

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan i sällsynta fall försämras i samband med intag av furosemid. Detta gäller framför allt i början av behandlingsperioden, om medicineringen ändras och i kombination med alkoholkonsumtion.

Har du fått i dig för stor eller för liten mängd läkemedel?

Om du fått i dig för stor mängd Furosemid Aurobindo 40 mg, kontakta i så fall omedelbart läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta Furosemid? Ta i så fall inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vid glömd dos tar du tabletten samma dag så snart du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Följ i så fall ditt normala doseringsschema.

Mer information om hur du använder Furosemid hittar du i bipacksedeln.

När ska du inte använda Furosemid?

Furosemid är inte lämpligt för vem som helst. Ta inte Furosemid om du:

 • är allergisk (överkänslig) mot furosemid eller något annat innehållsämne i Furosemid Aurobindo 40 mg. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”.
 • är allergisk mot vissa läkemedel som hämmar tillväxten av bakterier (sulfonamider). I så fall är risken stor att du även är allergisk mot furosemid.
 • har för låg blodvolym (hypovolemi) eller är uttorkad (dehydrerad)
 • när din kropp producerar för lite urin (oliguri) till följd av otillräcklig njurfunktion (njurinsufficiens)
 • har minskad kaliumnivå i blodet – en kraftig förminskning av kaliumnivån kan resultera i muskelkramper eller muskelsvaghet och trötthet (hypokalemi)
 • har minskad natriumnivå i blodet (hyponatriemi)
 • har en allvarlig leversjukdom (prekomatös leverencefalopati eller leverkoma)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furosemid om något av följande gäller dig:

 • lågt blodtryck (hypotoni)
 • kraftigt blodtrycksfall
 • (latent) diabetes mellitus
 • ledinfektion till följd av gikt
 • nedsatt njurfunktion i kombination med allvarlig leversjukdom
 • nedsatt proteinhalt i blodet (hypoproteinemi)
 • för tidigt födda barn – din läkare utför regelbundna kontroller av barnets njurfunktion
 • leversjukdom (levercirros) under behandling med vissa läkemedel
 • rubbad njurfunktion eller mekaniskt stopp i urinvägarna

Graviditet och amning

Under graviditet får furosemid endast tas efter läkarordination och i så fall endast vid svullnad p.g.a. vätskeansamling (ödem) utan direkt eller indirekt samband med graviditeten. Furosemid passerar över i moderkakan, vilket kan medföra ökad produktion av urin (diures) hos fostret. Fostrets tillväxt kontrolleras noggrant av läkare.

Furosemid utsöndras i modersmjölk och kan hämma produktionen av modersmjölk. Du bör inte amma samtidigt som du behandlas med furosemid.

Andra läkemedel och Furosemid Aurobindo 40 mg

Furosemid Aurobindo 40 mg kan interagera med andra läkemedel vilket kan leda till påverkan av läkemedlens verkan och biverkningar. Detta gäller bl.a. för följande läkemedel:

 • kortikosteroider (binjurebarkhormon)
 • karbenoxolon
 • laxermedel (vid höga doser)
 • alkohol (vid hög konsumtion)
 • vissa hjärtmediciner
 • läkemedel mot sockersjuka (diabetes)
 • blodtryckshöjande läkemedel
 • muskelavslappnande läkemedel
 • vissa typer av antibiotika

En fullständig översikt över läkemedel som interagerar med Furosemid hittar du i bipacksedeln.

En fullständig översikt över vad man ska se upp med i samband med användning av Furosemid hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som kan uppstå vid användning av Furosemid Aurobindo 40 mg har oftast att göra med att furosemid påskyndar utsöndringen av kroppsvätskor (t.ex. urin) och mineraler (natrium, kalium, magnesium och calcium).

Biverkningar som kan förekomma kan vara t.ex:

 • avvikande blodvärden, t.ex. minskat antal blodplättar eller vita blodkroppar eller ökad koncentration av vissa ämnen i blodet

Vid brist på natrium (hyponatremi):

 • kramp i vaderna
 • minskad aptit
 • håglöshet (apati)
 • svaghetskänsla
 • yrsel
 • sömnighet
 • kräkningar
 • sinnesförvirring

Vid brist på kalium (hypokalemi):

 • muskelsvaghet och oförmåga att röra på en eller flera muskler (paralys)
 • mag-tarmbesvär som t.ex. kräkningar, förstoppning och gaser i magen
 • ökad utsöndring av urin (polyuri)
 • hjärtbesvär
 • Vid allvarlig kaliumbrist: hämmad tarmfunktion eller förvirring vilket kan leda till koma

Vid brist på magnesium och kalcium (hypomagnesemi och hypokalcemi):

 • ökad muskelirritabilitet
 • hjärtrytmstörningar

En fullständig översikt över alla möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta din läkare om du känner av biverkningar; det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Vilka ämnen ingår i läkemedlet?

 • Den aktiva substansen är furosemid. En tablett Furosemid Aurobindo 40 mg innehåller 40 mg furosemid.
 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, natriumkarboxymetylcellulosa, stärkelse, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och talk.

Tillverkare av Furosemid Aurobindo 40 mg är:

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelderstrasse 51-61

59230 Ennigerloh

Tyskland

Bipacksedel

Lär informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Furosemid Aurobindo 40 mg.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen