Z-läkemedel Policy

Det är möjligt att via Dokteronline.com begära en online konsultation för sömnproblem. Den behandlande läkaren kan dessutom skriva ut sömnmedicin. Det gäller zolpidem (Stilnoct) eller zopiklon (Imovane); de så kallade Z‑läkemedlen. Detta är en grupp läkemedel som klassificeras som ’non-benzodiazepiner’. De används för behandling av allvarlig sömnlöshet som stör det normala dagliga livet. Z-läkemedel kan ge upphov till tillvänjning och beroende vid långvarigt bruk. I vissa fall kan det till och med uppstå missbruk. Även om Dokteronline.com inte är någon läkare eller något apotek – och därför inte heller är inblandad i och/eller har inflytande på ordination och leverans av Z-läkemedel – vill de ändå garantera korrekt och säker användning av detta så mycket som möjligt. För detta gäller följande riktlinjer:

  1. Dokteronline.com kan sätta dig i kontakt med en registrerad och oberoende EU-läkare, som kan hjälpa dig och som eventuellt kan ordinera en behandling med ett Z-läkemedel. Vid behandlingar med ett Z-läkemedel har det dock satts upp gränser vad gäller dosering och antal tabletter; här följs riktlinjerna såsom sammanställts av Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederländska Husläkarsamfundet). För denna gränsöversikt hänvisas till punkt 8.
  2. Om en ny begäran om ett Z-läkemedel överskrider de gränser som satts, kommer läkaren antingen inte att skriva ut något recept åt dig eller skriva ut receptet först vid det tillfälle då den gällande intervallgränsen upphört.
  3. Läkaren kommer att vara extra försiktig och återhållsam när hen skriver ut Z‑läkemedel till yngre personer (under 25 år) på grund av det faktum att det är mindre vanligt att personer i denna åldersgrupp behöver denna typ av mediciner. Till personer yngre än 18 år eller äldre än 65 år ordineras det inte på några villkor något Z-läkemedel. De får rådet att kontakta sin egen husläkare.
  4. Z-läkemedel är enbart avsedda för att bekämpa sömnproblem. Den behandlande läkaren ordinerar inte Z-läkemedel vid till exempel stress eller flygrädsla. Behandlingen måste stoppas om du får besvär av biverkningar som har direkt samband med användning av Z-läkemedlen. Använd alltid bara en sorts Z-läkemedel samtidigt.
  5. Om en läkare beslutar att inte ordinera något Z-läkemedel, är detta beslut uteslutande baserat på en medicinsk bedömning av din situation. Vid en negativ bedömning av en läkare kommer varje ny, likadan begäran sannolikt också att vägras. I sådant fall råder vi dig att kontakta din egen husläkare.
  6. Om förmodan består att det till förmån för en och samma person, på olika sätt och/eller längs olika kanaler begärs konsultationer för en behandling med ett Z‑läkemedel, då kommer den ordinerande läkaren och/eller det apotek som levererar läkemedel inte att ordinera den begärda behandlingen, respektive leverera läkemedlen. Samtidigt behåller Dokteronline.com sig rätten att i sådana fall inte skicka din begäran vidare till en ordinerande läkare och/eller ett apotek som levererar läkemedlen.
  7. Vid konstaterande av någon oegentlig användning av de erbjudna tjänsterna kommer du (ditt konto) att placeras på den interna ‘svarta listan’, vilket betyder att du inte kan använda Dokteronline.coms tjänster längre. I vilket fall som helst är det fråga om oegentlig användning om samma person begär läkarkonsultationer genom olika konton.
  8. I händelse av en behandling med ett Z-läkemedel gäller alltid ett maximum av 1 tablett per dag. Läkaren kommer att skriva ut ett recept på maximalt 10 tabletter per 10 dagar eller 20 tabletter per 20 dagar (beroende på den valda varianten). En följande behandling med ett Z-läkemedel är därefter först möjligt efter utgången av antalet dagar för vilket tabletter ordinerats. (Till exempel: om läkaren skriver ut 20 tabletter Z-läkemedel, kan du begära en ny sändning av ditt Z-läkemedel från apoteket först den 21: a dagen efter försändelsen av ett Z-läkemedel.)

I samtliga fall gäller per recept följande gränser när det gäller antal tabletter, tidsintervaller och maximal dosering:

Tillbaka till toppen