Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Bactroban

Bactroban neuszalf wordt toegepast voor de bestrijding van bepaalde in de neus voorkomende bacteriën, waaronder stafylokokken, die resistent zijn tegen andere antibiotica.

1. Wat is Bactroban neuszalf en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bactroban neuszalf wordt toegepast voor de bestrijding van bepaalde in de neus voorkomende bacteriën, waaronder stafylokokken, die resistent zijn tegen andere antibiotica.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor de werkzame stof mupirocine of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Voorkom contact met de ogen. Indien de zalf per ongeluk in uw ogen komt, was dan uw ogen met water;
 • Als er een allergische reactie optreedt (deze kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid), moet met het gebruik van de zalf gestopt worden. Verwijder de restanten van de zalf uit de neus. Overleg met uw arts over een andere behandeling;
 • Gebruik Bactroban neuszalf niet langer dan door uw arts is voorgeschreven;
 • Wanneer Bactroban neuszalf te lang gebruikt wordt, is het risico op het ontstaan van resistentie aanwezig.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bactroban neuszalf nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Bactroban neuszalf mag niet worden gemengd met andere preparaten omdat anders de werking kan verminderen.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Over het gebruik van Bactroban neuszalf tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid gevonden bij dierproeven.

Een effect tijdens de zwangerschap wordt niet verwacht, omdat de opname van Bactroban neuszalf in het bloed te verwaarlozen is. Bactroban neuszalf kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Borstvoeding: Een effect op de zuigeling wordt niet verwacht, omdat de opname van Bactroban neuszalf in het bloed van de baby te verwaarlozen is. Bactroban neuszalf kan tijdens de borstvoeding worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen nadelige invloeden van Bactroban neuszalf beschreven op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Als het voorschrift van uw arts niet voldoende wordt opgevolgd bestaat de kans dat de neusinfectie voortduurt.

Voor volwassenen, kinderen en ouderen is de aanbevolen dosering 2 tot 3 maal per dag een kleine hoeveelheid zalf in beide neusgaten. De hele kuur duurt 5 tot 7 dagen.

 • De zalf met de pink in beide neusgaten aanbrengen;
 • Door vervolgens de neusvleugels dicht te knijpen en deze te masseren wordt de zalf verder verspreid;
 • Bij kinderen of ernstig zieke patiënten kan een neuswat gebruikt worden;
 • Ter voorkoming van eventuele vlekken op kleding en/of meubilair wordt aanbevolen na gebruik de handen te wassen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Het is niet erg waarschijnlijk dat zich dan problemen voordoen;
 • Indien dit toch het geval is, bijvoorbeeld een ernstige irritatie in de neus, verwijder dan de restanten van de zalf uit de neus. Waarschuw in dat geval uw arts;
 • Laat uw arts ook de verpakking van Bactroban neuszalf zien;
 • Als u per ongeluk Bactroban neuszalf hebt ingeslikt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng de zalf aan zodra u bemerkt dat u het vergeten bent en breng de volgende dosis aan op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u eerder dan voorgeschreven wilt stoppen met het gebruik van Bactroban, of als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn opgetreden na het gebruik van Bactroban neuszalf.

Soms optredende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • Loopneus;
 • Jeuk, roodheid; brandend, tintelend en/of prikkend gevoel van de neus.

Zeer zelden optredende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Jeuk, roodheid en prikkend gevoel van de huid;
 • Plaatselijke of algemene overgevoeligheidsreacties. Deze reacties kunt u herkennen aan bijvoorbeeld: Uitgebreide en jeukende huiduitslag;
 • Lokale pijn, gezwollen huid en zwellingen, soms van het gezicht of de mond die tot benauwdheid kunnen leiden;
 • Levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie).

Stop direct met het gebruik van de zalf, verwijder de zalf en neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking achter “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren beneden 25°C;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is mupirocine;
 • Iedere gram zalf bevat 20 mg mupirocine (als mupirocinecalcium);
 • De andere stoffen in dit middel zijn vaselinum album (witte vaseline) en softisan 649. Softisan 649 is een mengsel van glyceriden met natuurlijke plantaardige vetzuren, isostearine- en adipinezuur.

Hoe ziet Bactroban neuszalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Bactroban neuszalf is een doorzichtige gebroken-witte zalf en is verkrijgbaar in tubes van 3 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v.
Van der Giessenweg 5
2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Glaxo Operation UK Limited
(handelend als Glaxo Wellcome Operations)
Harmire Road
Barnard Castle
Co.Durham
DL12 8DT
Verenigd Koninkrijk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wat is Bactroban Huidzalf en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Bactroban Huidzalf wordt door uw arts voorgeschreven voor de plaatselijke behandeling van bepaalde door bacteriën veroorzaakte huidinfecties, zoals impetigo (krentenbaard), zweren, steenpuisten, ontstoken snij-, schaaf- en brandwonden, ontstoken haarwortels en ontstoken eczeem.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - u bent allergisch (overgevoelig) voor de werkzame stof mupirocine of voor de andere stof polyethyleenglycol. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? - voorkom contact met de ogen. Indien de zalf per ongeluk in uw ogen komt, was dan uw ogen met water. De zalf is niet geschikt om in de neus aangebracht te worden
- als er een allergische reactie optreedt (deze kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, lokale pijn, gezwollen huid of benauwdheid), moet met het gebruik van de zalf gestopt worden. Verwijder de zalfresten van de huid met water. Overleg met uw arts over een andere behandeling
- gebruik Bactroban Huidzalf niet langer dan door uw arts is voorgeschreven. Wanneer Bactroban Huidzalf te lang gebruikt wordt, is het risico op het ontstaan van resistentie aanwezig
- als u last heeft van een verminderde nierfunctie en u moet de zalf op een groot gebied van de huid smeren, raden wij u aan eerst contact met uw arts op te nemen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Bactroban Huidzalf nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bactroban Huidzalf mag niet worden gemengd met andere preparaten omdat anders de werking kan verminderen.

Zwangerschap Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Over het gebruik van Bactroban Huidzalf tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid gevonden bij dierproeven. Enige opname in het bloed is mogelijk als de huid kapot of aangedaan is. Als de huid niet beschadigd of aangedaan is of als het slechts om kleine huidoppervlakken gaat, dan kan Bactroban Huidzalf tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Borstvoeding Als de huid niet is beschadigd of aangedaan of als het slechts om kleine huidoppervlakken gaat, dan kan Bactroban Huidzalf tijdens de borstvoeding worden gebruikt. Bij de behandeling van tepelkloven moet de melk van de te behandelen borst tot het einde van de behandeling worden afgekolfd en weggegooid. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen nadelige invloeden van Bactroban Huidzalf beschreven op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Als het voorschrift van uw arts niet voldoende wordt opgevolgd bestaat de kans dat de huidinfectie voortduurt.

Voor volwassenen, kinderen en ouderen is de aanbevolen dosering 2 tot 3 maal per dag een kleine hoeveelheid zalf op de aangedane plaats(en). De hele kuur duurt maximaal 10 dagen. Indien na 7 dagen geen duidelijke verbeteringen zijn waar te nemen, dan dient u weer contact met uw arts op te nemen.

De tube is te openen door de afsluitfolie door te prikken met de achterkant van de schroefdop. De zalf kan met een schone vinger of met een spatel worden aangebracht (niet in de ogen en in de neus). Ter voorkoming van eventuele vlekken op kleding en/of meubilair wordt aanbevolen om de ingesmeerde plek met een gaasje af te dekken en na gebruik de handen te wassen.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt? Het is niet erg waarschijnlijk dat zich dan problemen voordoen. Indien dit toch het geval is, bijvoorbeeld ernstige huidreacties, moet u de ingesmeerde huid grondig met water wassen.
Waarschuw in dat geval uw arts. Laat uw arts ook de verpakking van Bactroban Huidzalf zien.
Als u per ongeluk Bactroban Huidzalf hebt ingeslikt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Breng de zalf aan zodra u bemerkt dat u het vergeten bent en breng de volgende dosis aan op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Als u eerder dan voorgeschreven wilt stoppen met het gebruik van Bactroban, of als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn opgetreden na het gebruik van Bactroban Huidzalf.

Vaak optredende bijwerking (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):
- een brandend gevoel op de plaats van toediening

Soms optredende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):
- overgevoeligheidsreacties van de huid, jeuk, roodheid, gevoelige en droge huid op de plaats van toediening
- gevoeligheidsreacties van de huid, veroorzaakt door de actieve stof of door de basiszalf

Zeer zelden optredende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
- algemene overgevoeligheidsreacties. Deze reacties kunt u herkennen aan bijvoorbeeld
• uitgebreide en jeukende huiduitslag,
• lokale pijn, gezwollen huid en zwellingen, soms van het gezicht of de mond, wat tot benauwdheid kan leiden
• levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)
Stop dan direct met het gebruik van de zalf, verwijder de zalfresten met water van de huid en neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met uw arts

5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de tube en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is mupirocine.
Iedere gram hydrofiele zalf bevat 20 mg mupirocine (2% g/g).
- De andere stof in dit middel is een in water oplosbare polyethyleenglycol-zalfbasis.

Hoe ziet Bactroban Huidzalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Bactroban Huidzalf is een doorzichtige gebroken-witte zalf en is verkrijgbaar in tubes van 15 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist 030-693 8100 [email protected]

Fabrikant Glaxo Operation UK Limited
(handelend als Glaxo Wellcome Operations)
Harmire Road
Barnard Castle
Co. Durham
DL12 8DT
Verenigd Koninkrijk

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven