Menu

Condyline

Condyline bevat een celdodende stof waarmee wratten op de geslachtsorganen behandeld kunnen worden.

Wat is Condyline en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Condyline mag alleen worden gebruikt voor de uitwendige behandeling van condylomata acuminata. Dit zijn wratten op de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen.

Wanneer mag u condyline niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Condyline niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek "Welke stoffen zitten er in Condyline?";
 • Condyline mag niet worden gebruikt als u al wordt behandeld met een ander middel dat podophyllotoxine bevat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Condyline?

 • Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Condyline gebruikt;
 • Om een branderig gevoel van de omringende gave huid te voorkomen dient u Condyline na het aanbrengen goed op te laten drogen. Dit is vooral belangrijk bij behandeling van wratten onder de voorhuid;
 • Condyline mag niet in het oog komen, omdat dit een zeer ernstige irritatie zal veroorzaken. Als Condyline toch in het oog komt dan dient u het oog direct en langdurig uit te spoelen met water en direkt uw arts te waarschuwen;
 • U dient Condyline niet aan te brengen op grote delen slijmvlies, omdat dit kan leiden tot algemene reacties in het lichaam;
 • Condyline dient niet te worden aangebracht op de gezonde huid of slijmvlies;
 • U kunt gezonde huid of slijmvlies beschermen door een laagje neutrale crème, vaseline of zinkzalf aan te brengen op huid of slijmvlies rond de te behandelen wratten voordat u Condyline aanbrengt.

Kinderen: Condyline mag niet door kinderen worden gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Condyline nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Er zijn geen wisselwerkingen bekend van Condyline met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Condyline dient vermeden te worden als u zwanger bent, omdat het schadelijk kan zijn voor de vrucht. Overlegt u daarom eerst met uw arts. Condyline dient niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding, omdat het schadelijk kan zijn voor de zuigeling.

Condyline in combinatie met rijvaardigheid of met het gebruik van machines

Hierover zijn geen gegevens bekend. Het is echter niet waarschijnlijk dat Condyline invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u Condyline?

Gebruik Condyline altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Condyline; de aanbevolen dosering is:

 • 2 x daags toedienen gedurende 3 opeenvolgende dagen;
 • Een dergelijke kuur kan op voorschrift van uw arts iedere week worden herhaald gedurende maximaal 5 weken;
 • Eventueel kan de arts van deze dosering afwijken.

Condyline; aanwijzingen voor het gebruik:

 • Voor het openen van de kinderveilige sluiting dient u de dop flink in te drukken alvorens deze open te draaien;
 • Na gebruik de dop er zo spoedig mogelijk weer opdoen en goed dichtdraaien om de sluiting kinderveilig te houden;
 • Condyline uitsluitend met een bijgevoegd plastic aanstipstaafje nauwkeurig aanbrengen op de wratten zelf, aangezien de gezonde huid door contact met Condyline sterk kan gaan irriteren of zweren;
 • Na behandeling van de wrat de aangebrachte Condyline goed laten opdrogen om een branderig gevoel van de omringende gave huid zoveel mogelijk te voorkomen;
 • Na gebruik dient u het plastic staafje weg te gooien en uw handen te wassen;
 • Wratten kunnen door geslachtsverkeer worden overgebracht op de partner, het gebruik van condooms wordt daarom aanbevolen.

Heeft u meer van Condyline aangebracht/ingenoment dan voorgeschreven?

Neem direct contact op met uw arts. Probeer te braken als Condyline per ongeluk is ingenomen en meldt u bij een EHBO afdeling van een ziekenhuis om eventueel uw maag te laten spoelen.

Bent u vergeten Condylinete gebruiken?

Wanneer u Condyline vergeten bent aan te brengen, dan moet u gewoon verder gaan met 2x per dag aanbrengen, alsof er niets gebeurd is. Tijdens deze kuur dient u in totaal 6 keer Condyline aan te brengen, waarna u 4 dagen geen Condyline aanbrengt. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Plaatselijke bijwerkingen kunnen optreden. Deze kunnen bestaan uit roodheid, pijn en oppervlakkige zweervorming. Bijwerkingen op gezonde huid en slijmvlies kunnen worden voorkomen.

Het melden van bijwerkingen: Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u Condyline?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Medcor Pharmaceuticals etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bruikbare termijn na de eerste opening van de verpakking: 6 weken. (RVG: 117583//12093);
 • Bewaar Condyline niet boven 25°C. Bewaar in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd ter bescherming tegen licht;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Condyline?

De werkzame stof in Condyline is podophyllotoxine (5 mg per ml). De andere stoffen in Condyline zijn:

 • Melkzuur;
 • Natriumlactaat;
 • Alcohol.

Hoe ziet Condyline eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Condyline is een heldere, kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof;
 • Condyline oplossing zit in een klein flesje met een kinderveilige sluiting;
 • Bij de verpakking worden 30 wattenstaafjes geleverd, waarmee Condyline moet worden aangebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE Lelystad

Fabrikant

Takeda Austria GmbH
Peter Strasse 25
A-4020 Linz
Oostenrijk

RVG nummer

Condyline 0,5 %, applicatievloeistof 5 mg/ml
RVG 109832//12093 L.v.H.: Hongarije
Condyline 5 mg/ml, applicatievloeistof
RVG 117583//12093 L.v.H.: Bulgarije

Terug naar boven