Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Dovobet

Dit middel wordt gebruikt voor de plaatselijke behandeling van psoriasis op de hoofdhuid bij volwassenen en voor de behandeling van milde tot matig ernstige plaque psoriasis (psoriasis vulgaris) op andere plaatsen op het lichaam bij volwassenen.

Wat is Dovobet gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Psoriasis wordt veroorzaakt doordat uw huidcellen te snel worden geproduceerd. Dit veroorzaakt roodheid, schilfering en verdikking van de huid. Dit middel bevat calcipotriol en betamethason. Calcipotriol helpt om de groeisnelheid van de huidcellen te normaliseren en betamethason werkt ontstekingsremmend.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Welke stoffen zitten er in dit middel?";
 • Als u problemen heeft met de calciumspiegels in uw lichaam (raadpleeg uw arts);
 • Als u bepaalde vormen van psoriasis heeft zoals psoriasis erytrodermie, exfoliatieve psoriasis en psoriasis pustulosa (raadpleeg uw arts).

Dit middel bevat een sterk werkzaam corticosteroïd (bijnierschorshormoon), gebruik het daarom NIET op huid die aangetast is door:

 • Huidinfecties veroorzaakt door virussen (bijvoorbeeld herpes of waterpokken);
 • Huidinfecties veroorzaakt door schimmels (bijvoorbeeld voetschimmel of ringworm);
 • Huidinfecties veroorzaakt door bacteriën;
 • Huidinfecties veroorzaakt door parasieten (bijvoorbeeld schurft);
 • Tuberculose (TB);
 • Periorale dermatitis (rode uitslag rond de mond);
 • Dunne huid, kwetsbare aders, huidstriemen;
 • Ichthyosis (droge huid met visschubben);
 • Acne (jeugdpuistjes);
 • Rosacea (ernstig blozen of roodheid van de gezichtshuid) zweren of huidwonden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige of apotheker voor u dit middel gebruikt wanneer:

 • U andere geneesmiddelen gebruikt die bijnierschorshormonen (corticosteroïden) bevatten omdat u hiervan bijwerkingen kunt krijgen;
 • U dit geneesmiddel langere tijd heeft gebruikt en van plan bent ermee op te houden (omdat het risico bestaat dat de psoriasis verergert of terugkeert wanneer er plotseling met het gebruik van steroïden wordt gestopt);
 • U diabetes mellitus heeft (suikerziekte) omdat uw bloedsuiker/glucosepeil kan worden beïnvloed door het steroïd;
 • Er een huidinfectie optreedt, omdat het nodig kan zijn de psoriasis behandeling te stoppen u een bepaalde vorm van psoriasis heeft genaamd psoriasis guttata.

Speciale waarschuwingen

 • Vermijd gebruik op meer dan 30 % van uw lichaam en gebruik niet meer dan 15 gram per dag;
 • Vermijd gebruik onder een badmuts, zwachtels of verband omdat dit de absorptie van het steroïd bevordert;
 • Vermijd gebruik op grote aangedane plekken, op slijmvliezen of in huidplooien (liezen, oksels, onder de borsten) omdat dit de absorptie van het steroïd bevordert;
 • Vermijd gebruik op het gezicht of de genitaliën (geslachtsorganen) omdat deze zeer gevoelig zijn voor steroïden;
 • Vermijd overdadige blootstelling aan de zon, overdadig gebruik van het solarium of andere vormen van lichttherapie.

Kinderen: Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dovobet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit middel niet indien u zwanger bent (of zwanger zou kunnen zijn) of wanneer u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u hiervoor eerst toestemming heeft gegeven. Als uw dokter ermee ingestemd heeft dat u borstvoeding geeft, wees voorzichtig en breng dit middel dan niet aan op de borsten.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Dovobet bevat butylhydroxytolueen (E321)

Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contactdermatitis) of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waar moet dit middel worden aangebracht

Gebruik op de huid (cutaan).

Instructies voor correct gebruik:

 • Gebruik alleen op de psoriasisplekken en niet op andere gedeelten van de huid die niet door psoriasis aangetast zijn;
 • Schud het flesje voor gebruik en verwijder het dopje;
 • Druk een beetje gel op een schone vinger of direct op de psoriasisplek;
 • Breng dit middel aan op de aangedane huid met de vingertoppen en wrijf het zachtjes uit totdat de psoriasisplek geheel is bedekt met een dun laagje gel;
 • Het behandelde gedeelte niet verbinden, niet strak afdekken of omwikkelen;
 • Was na het aanbrengen van dit middel zorgvuldig uw handen. Daardoor wordt vermeden dat de gel per ongeluk op andere lichaamsdelen (vooral het gezicht, mond en ogen) terechtkomt;
 • U hoeft niet bezorgd te zijn als een beetje gel per ongeluk naast de psoriasisplekken op de onaangetaste huid terecht komt, maar veeg het af als de gel te ver uitgesmeerd raakt;
 • Om een optimaal effect te bereiken, wordt het aanbevolen om niet meteen na het aanbrengen van dit middel te baden of te douchen;
 • Vermijd na het aanbrengen van de gel contact met stoffen die gevoelig zijn voor vetvlekken (bijvoorbeeld zijde).

Als u psoriasis op de hoofdhuid heeft:

 • Voordat u dit middel op de hoofdhuid aanbrengt, moet u eerst uw haar kammen om eventuele losse schilfers te verwijderen. Houd uw hoofd schuin om er zeker van te zijn dat dit middel niet op uw gezicht loopt. Het is makkelijker wanneer u voor het aanbrengen van dit middel een scheiding aanbrengt in uw haar. Breng dit middel met uw vingertoppen aan op de aangetaste plaats en wrijf de gel zachtjes in;
 • Het is niet nodig om voor het aanbrengen van dit middel de haren te wassen;
 • Schud het flesje voor gebruik;
 • Breng een druppel van dit middel aan op uw vingertop;
 • Breng aan op de delen van uw hoofdhuid waar u de verheven psoriasisplek voelt en wrijf de gel op de huid. Afhankelijk van de omvang van het gedane oppervlak is 1-4 g (ongeveer een theelepel) gewoonlijk voldoende;
 • Om een optimaal effect te verkrijgen, is het aanbevolen de haren niet onmiddellijk na het aanbrengen van dit middel te wassen. Laat dit middel inwerken gedurende de dag of nacht.
 • Wanneer u de haren wast na het aanbrengen van de gel, kunt u met de volgende aanwijzingen rekening houden:
  Breng een milde shampoo aan op het droge haar, vooral op die plaatsen waar de gel aangebracht werd;
  Laat de shampoo een paar minuten op de hoofdhuid inwerken voor u deze uitwast;
  Was uw haar zoals gewoonlijk.
 • Indien nodig kunt u stappen 4-6 een- of tweemaal herhalen.

Duur van de psoriasis behandeling:

 • Gebruik de gel eenmaal per dag. Het kan prettiger zijn om de gel ’s avonds te gebruiken;
 • De gebruikelijke initiële psoriasis behandelingsperiode bedraagt 4 weken voor behandeling van de hoofdhuid en 8 weken voor behandeling van psoriasis elders op het lichaam;
 • Uw arts kan beslissen de psoriasis behandelingsperiode te wijzigen;
 • Uw arts kan besluiten tot een vervolgbehandeling;
 • Gebruik niet meer dan 15 g per dag.

Indien u ook andere calcipotriolbevattende producten gebruikt mag het totaalgebruik van de calcipotriolbevattende producten niet meer dan 15 gram per dag bedragen. Het gebied dat wordt behandeld mag niet groter zijn dan 30 % van het totale lichaamsoppervlak.

Wat kan ik verwachten als ik dit middel gebruik?

De meeste patiënten zien duidelijk resultaat na 2 weken, zelfs al is de psoriasis op dat ogenblik nog niet weg.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Raadpleeg uw arts indien u meer dan 15 gram per dag heeft gebruikt;
 • Overdadig gebruik van dit middel kan ook problemen veroorzaken met het calcium in uw bloed, wat zich meestal normaliseert wanneer de psoriasis behandeling wordt gestopt;
 • Het kan nodig zijn dat uw arts een bloedonderzoek uitvoert om na te gaan of het gebruik van te veel gel geen problemen heeft veroorzaakt met het calcium in uw bloed;
 • Overdadig langdurig gebruik kan ook veroorzaken dat uw bijnieren niet meer goed werken (de bijnieren bevinden zich nabij de nieren en ze produceren hormonen).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Met het gebruik van dit middel moet worden gestopt op aanwijzing van uw arts. Het kan nodig zijn dat u geleidelijk aan ophoudt dit geneesmiddel te gebruiken, vooral als u het gedurende een lange periode heeft gebruikt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen: Neem onmiddellijk of zo snel mogelijk contact op met uw arts of verpleegkundige indien een van de volgende bijwerkingen zich voordoet. Het kan nodig zijn om de behandeling te stoppen.

De volgende ernstige bijwerkingen zijn gerapporteerd voor dit middel:

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Het verergeren van de psoriasis. Informeer uw arts onmiddellijk indien de psoriasis verergert.

Sommige ernstige bijwerkingen worden veroorzaakt door betamethason (een sterk werkzaam steroïd), en een van de bestanddelen van dit middel. Deze bijwerkingen treden voornamelijk op na langdurig gebruik, bij gebruik in huidplooien (liezen, oksels, onder de borsten), bij gebruik onder afsluitend verband, of bij gebruik op grote huidoppervlakten. U moet uw arts zo snel mogelijk informeren indien een van deze ernstige bijwerkingen zich voordoet:

 • Het niet naar behoren functioneren van de bijnieren. Symptomen zijn vermoeidheid, depressie en angst;
 • Grauwe staar (symptomen zijn wazig zien, nachtblindheid en gevoeligheid voor licht) of een verhoogde druk in het oog (symptomen zijn pijn in het oog, rood oog, verminderd of wazig zien);
 • Infecties (omdat het immuunsysteem dat infecties bestrijdt onderdrukt wordt of afgezwakt is);
 • Pustulaire psoriasis (rood huidoppervlak met gelige puistjes, komt gewoonlijk voor op handen of voeten). Indien u deze bijwerking merkt, stop dan met het gebruik van dit middel en informeer uw arts zo spoedig mogelijk;
 • Invloed op de controle van diabetes mellitus (als u suikerziekte heeft kunt u schommelingen in uw bloedsuikerspiegels krijgen).

Ernstige bijwerkingen veroorzaakt door calcipotriol:

 • Allergische reacties met opvallende zwelling van het gezicht of andere delen van het lichaam zoals de handen of de voeten;
 • Zwelling van de mond/keel en ademhalingsmoeilijkheden kunnen zich voordoen;
 • Als u een allergische reactie heeft, stop dan met het gebruik van dit middel, informeer uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis;
 • Gedurende de behandeling met deze gel kan het calciumgehalte in uw bloed of urine stijgen (meestal als er te veel gel werd gebruikt);
 • Symptomen van een verhoogd calciumgehalte zijn overmatige urineproductie, verstopping (obstipatie), spierzwakte, verwardheid en coma;
 • Dit kan ernstig zijn en u moet uw arts onmiddellijk informeren. Wanneer de behandeling wordt gestopt normaliseert het calciumgehalte zich.​​​​​​

Minder ernstige bijwerkingen:

De volgende minder ernstige bijwerkingen zijn gerapporteerd voor dit middel:

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Jeuk.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Irritatie van de ogen;
 • Branderig gevoel van de huid;
 • Geïrriteerde of pijnlijke huid;
 • Ontsteking of zwelling van de haarzakjes (folliculitis);
 • Huiduitslag met huidontsteking (dermatitis);
 • Roodheid van de huid veroorzaakt door vaatverwijding (erytheem);
 • Acne (jeugdpuistjes);
 • Droge huid;
 • Huiduitslag;
 • Pustulaire huiduitslag huidinfectie.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Allergische reacties;
 • Huidstriemen (striae);
 • Huidschilfering;
 • Verergering van de psoriasis na stoppen van de behandeling (reboundeffect).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Tijdelijke verkleuring van wit of grijs haar naar een gelige kleur op de plaats van toediening wanneer het middel wordt gebruikt op de hoofdhuid.

Minder ernstige bijwerkingen vooral veroorzaakt door langdurig gebruik van betamethason zijn de volgende:

 • Dunner worden van de huid;
 • Verschijnen van uitgezette bloedvaatjes of huidstriemen;
 • Verandering in de haargroei;
 • Rode uitslag rond de mond (periorale dermatitis);
 • Huiduitslag met ontsteking of zwelling (allergische contactdermatitis);
 • Goudkleurige met gel gevulde bultjes (colloïd milia);
 • Lichter worden van de huid (depigmentatie);
 • Ontsteking of zwelling van de haarwortel (folliculitis).

Informeer uw arts of verpleegkundige zo snel mogelijk indien deze optreden.

Minder ernstige bijwerkingen veroorzaakt door calcipotriol zalf zijn de volgende:

 • Droge huid;
 • Gevoeligheid van de huid voor licht, resulterend in huiduitslag;
 • Eczeem;
 • Jeuk;
 • Huidirritatie;
 • Brandend en stekend gevoel;
 • Roodheid van de huid door verwijding van kleine bloedvaatjes (erytheem) huiduitslag;
 • Huiduitslag met ontsteking van de huid (dermatitis);
 • Verergering van psoriasis.

Het melden van bijwerkingen:

 • Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker;
 • Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan;
 • U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl;
 • Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Niet in de koelkast bewaren. Het flesje in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Het flesje moet 3 maanden na de eerste opening worden weggegooid;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: calcipotriol en betamethason. Eén gram gel bevat 50 microgram calcipotriol (als monohydraat) en 0,5 mg betamethason (als dipropionaat). De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Vloeibare paraffine;
 • Polyoxypropyleenstearylether;
 • Gehydrogeneerde ricinusolie;
 • Butylhydroxytolueen (E321);
 • All-rac-a-tocoferol.

Hoe ziet Dovobet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dovobet is een vrijwel transparante, kleurloze tot licht crèmekleurige gel in hogedichtheid polyethyleen flesjes met een lagedichtheid polyethyleen tuit en een hogedichtheid polyethyleen schroefdop. De flesjes zitten in een kartonnen verpakking. Verpakkingsgrootte: 30 g (RVG 117474/100401) of 60 g (RVG 115501//100401).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker

Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikanten

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denemarken

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Ierland

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven