Menu

Euthyrox

Het werkzame bestanddeel van Euthyrox is levothyroxine. Levothyroxine lijkt sterk op het natuurlijke hormoon dat door de schildklier geproduceerd wordt. De schildklier is een klein orgaan onder het strottenhoofd aan beide kanten van de luchtpijp, dat levothyroxine (schildklierhormoon) produceert. Dat schildklierhormoon zorgt ervoor dat bepaalde chemische reacties in het lichaam (stofwisseling) goed verlopen. Als de schildklier te weinig schildklierhormonen aanmaakt, vult het werkzame bestanddeel in Euthyrox de hormoonbehoefte van het lichaam aan. Euthyrox wordt gebruikt bij mensen die lijden aan bepaalde ziekten van de schildklier, zoals: Struma Struma is een ziekte waarbij de schildklier vergroot is. De patiënt kan dan een knobbel vooraan in de hals zien en/of voelen. De vergroting van de schildklier ontstaat doordat de schildklier door bepaalde oorzaken (bijvoorbeeld door te weinig jodium in het voedsel) gestimuleerd wordt om schildklierhormonen te gaan produceren. Hypothyroïdie Bij hypothyroïdie (bijvoorbeeld na een schildklieroperatie) maakt de schildklier te weinig hormonen aan. Als de schildklier te weinig hormonen aanmaakt, verlopen de verschillende reacties in het lichaam langzamer. Euthyrox vult de hormoonbehoefte van het lichaam aan. Hyperthyroïdie Bij hyperthyroïdie maakt de schildklier teveel hormonen aan. Als uw schildklier teveel hormonen aanmaakt, dan mag u Euthyrox alleen gebruiken als u daarnaast een geneesmiddel gebruikt dat de werking van de schildklier onderdrukt (thyreostaticum). Euthyrox zorgt dan voor voldoende schildklierhormoon in het lichaam. Verder wordt Euthyrox gebruikt bij bepaalde tumoren aan de schildklier en bij onderzoek naar de werking van de schildklier en de aanmaak van schildklierhormonen voor het stellen van een diagnose. Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

1. Wat is Euthyrox en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Het werkzame bestanddeel van Euthyrox is levothyroxine. Levothyroxine lijkt sterk op het natuurlijke hormoon dat door de schildklier geproduceerd wordt. De schildklier is een klein orgaan onder het strottenhoofd aan beide kanten van de luchtpijp, dat levothyroxine (schildklierhormoon) produceert. Dat schildklierhormoon zorgt ervoor dat bepaalde chemische reacties in het lichaam (stofwisseling) goed verlopen. Als de schildklier te weinig schildklierhormonen aanmaakt, vult het werkzame bestanddeel in Euthyrox de hormoonbehoefte van het lichaam aan.

Euthyrox wordt gebruikt bij mensen die lijden aan bepaalde ziekten van de schildklier, zoals:

Struma Struma is een ziekte waarbij de schildklier vergroot is. De patiënt kan dan een knobbel vooraan in de hals zien en/of voelen. De vergroting van de schildklier ontstaat doordat de schildklier door bepaalde oorzaken (bijvoorbeeld door te weinig jodium in het voedsel) gestimuleerd wordt om schildklierhormonen te gaan produceren.

Hypothyroïdie
Bij hypothyroïdie (bijvoorbeeld na een schildklieroperatie) maakt de schildklier te weinig hormonen aan. Als de schildklier te weinig hormonen aanmaakt, verlopen de verschillende reacties in het lichaam langzamer. Euthyrox vult de hormoonbehoefte van het lichaam aan.

Hyperthyroïdie Bij hyperthyroïdie maakt de schildklier teveel hormonen aan. Als uw schildklier teveel hormonen aanmaakt, dan mag u Euthyrox alleen gebruiken als u daarnaast een geneesmiddel gebruikt dat de werking van de schildklier onderdrukt (thyreostaticum). Euthyrox zorgt dan voor voldoende schildklierhormoon in het lichaam.

Verder wordt Euthyrox gebruikt bij bepaalde tumoren aan de schildklier en bij onderzoek naar de werking van de schildklier en de aanmaak van schildklierhormonen voor het stellen van een diagnose.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - Als bepaalde aandoeningen niet behandeld worden, namelijk: een onvoldoende werking van de bijnier, onvoldoende werking van de hypofyse (hersenaanhangsel dat verband houdt met de hormoonhuishouding) en een aandoening die veroorzaakt wordt door teveel schildklierhormonen (thyrotoxicose).
- Bij een acuut hartinfarct, een acute ontsteking van de hartspier (myocarditis) en een bepaalde acute aandoening waarbij zowel de hartspier als het weefsel eromheen ontstoken is (pancarditis).
- Neem Euthyrox niet samen in met geneesmiddelen die de schildklierwerking onderdrukken als u zwanger bent (zie onderstaande rubriek Zwangerschap en borstvoeding).
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt,
- als u aan bepaalde hartaandoeningen lijdt (hartkramp, hartzwakte en hartritmestoornissen). Uw arts zal in deze gevallen de werking van de schildklier regelmatig controleren.
- als u na de overgang bent en uw schildklier onvoldoende hormonen aanmaakt, dan zal uw arts de werking van de schildklier regelmatig controleren.
- als u diabetes heeft of antistollingstherapie ondergaat (zie hiervoor ook “Gebruik Euthyrox in combinatie met andere geneesmiddelen”).
- het is niet zonder risico een ander levothyroxine product te gebruiken; overleg dan eerst met uw arts.

In het begin van de behandeling is het belangrijk dat u regelmatig contact heeft met de voorschrijvend arts.

Neem contact op met uw arts,
- voor u start of stopt met het innemen van orlistat of de behandeling met orlistat (medicatie om obesitas te behandelen) aanpast; het kan zijn dat u intensiever gecontroleerd dient te worden en dosisaanpassing nodig is
- als u tekenen van psychotische aandoeningen ervaart (het kan zijn dat u intensiever gecontroleerd dient te worden en dosisaanpassing nodig is)

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Euthyrox nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Euthyrox kan het effect van de volgende middelen beïnvloeden:
- Antidiabetes geneesmiddelen (bloedsuikerverlagende medicijnen):
Euthyrox kan het effect van uw antidiabetes geneesmiddel verminderen, dus het kan nodig zijn extra controles op uw bloedsuikerspiegel te doen, vooral bij het begin van de Euthyrox behandeling. Tijdens het gebruik van Euthyrox, kan aanpassing van de dosis van uw antidiabetes geneesmiddel nodig zijn.
- Coumarinederivaten (geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen):
Euthyrox kan de werking van deze geneesmiddelen versterken, die het risico op bloedingen verhogen, vooral bij ouderen. Regelmatige controles van uw bloedstollingswaarden kunnen nodig zijn, bij het begin van en tijdens de Euthyrox behandeling. Bij het gebruik van Euthyrox, kan aanpassing van de dosering van uw coumarinemedicijn nodig zijn.

Zorg ervoor dat u zich houdt aan de aanbevolen tijdsintervallen, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- Geneesmiddelen die worden gebruikt om galzuren te binden en hoog cholesterol te verlagen (zoals cholestyramine of cholestipol):
Zorg ervoor dat u Euthyrox inneemt 4 - 5 uur voor deze geneesmiddelen, omdat ze de opname van Euthyrox blokkeren in de darmen.
- Antacida (voor de verlichting van zure oprispingen), andere aluminium-bevattende geneesmiddelen, ijzer-bevattende geneesmiddelen, calcium-bevattende geneesmiddelen:
Zorg ervoor dat u Euthyrox minstens 2 uur voor deze medicijnen inneemt, omdat ze anders het effect van Euthyrox verminderen.

Vertel het uw arts of apotheker, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, of dat kort geleden heeft gedaan of als de mogelijkheid bestaat dat u deze in de nabije toekomst gaat gebruiken, omdat ze het effect van Euthyrox kunnen verminderen: - Propylthiouracil (geneesmiddel dat invloed heeft op de schildklier),
- Glucocorticoïden (geneesmiddelen met anti-allergische en ontstekingsremmende werking), Bèta-blokkers (bloeddrukverlagende medicijnen die ook gebruikt worden om hart-en vaatziekten te behandelen),
- Sertraline (antidepressieve medicijnen),
- Chloroquine of proguanil (geneesmiddel ter voorkoming of behandeling van malaria),
- Geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen activeren, zoals barbituraten (sedativum, slaappil) of carbamazepine (anti-epilepticum, ook gebruikt bij sommige vormen van pijn en stemmingsstoornissen),
- Oestrogeenbevattende geneesmiddelen voor hormoonaanvulling tijdens en na de menopauze of bij het voorkomen van zwangerschap,
- Sevelameer (fosfaatbindend middel, gebruikt om patiënten met chronisch nierfalen te behandelen),
- Tyrosine kinase remmers (anti-kanker en ontstekingsremmende geneesmiddelen),
- Orlistat (medicatie om obesitas te behandelen).

Vertel het uw arts, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, of dat kort geleden heeft gedaan of als de mogelijkheid bestaat dat u deze in de nabije toekomst gaat gebruiken, omdat ze het effect van Euthyrox kunnen intensiveren:
- Salicylaten (geneesmiddel dat wordt gebruikt om pijn te verlichten en om koorts te verlagen),
- Dicoumarol (medicijn om bloedstolsels te voorkomen),
- Furosemide in hoge doses van 250 mg (plaspil),
- Clofibraat (bloedlipidenverlagend geneesmiddel).

Vertel het uw arts, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, of dat kort geleden heeft gedaan of als de mogelijkheid bestaat dat u deze in de nabije toekomst gaat gebruiken, omdat ze het effect van Euthyrox kunnen beïnvloeden:
- Ritonavir, indinavir, lopinavir (proteaseremmers, geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infectie),
- Fenytoïne (geneesmiddel tegen epilepsie).
Het kan nodig zijn uw schildklierhormoongehalte regelmatig te controleren. Een aanpassing van uw dosis Euthyrox kan noodzakelijk zijn.

Vertel het uw arts, als u amiodaron (een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van onregelmatige hartslag) gebruikt, omdat dit geneesmiddel de functie en werking van de schildklier kan beïnvloeden.

Als u een diagnostische test of scan moet ondergaan met jodiumbevattende contrastmiddelen, vertel uw arts dan dat u Euthyrox gebruikt, omdat u dan misschien een injectie krijgt die uw schildklierfunctie kan beïnvloeden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden andere geneesmiddelen heeft gebruikt, dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Schildklierhormonen mogen niet gebruikt worden voor gewichtsverlies. Gebruik van schildklierhormonen zal uw gewicht niet verminderen, als uw schildklierhormoonspiegel binnen de normaalwaarden ligt. Ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen kunnen voorkomen als u de dosis verhoogt zonder speciaal advies van uw arts. Hoge doses schildklierhormonen mogen niet samen ingenomen worden met bepaalde geneesmiddelen voor gewichtsverlies, zoals amfepramone, cathine en phenylpropanolamine, omdat het risico op ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen kan toenemen.

Sojabevattende producten kunnen de opname in het lichaam van levothyroxine verminderen. Daarom dient de dosering van Euthyrox mogelijk te worden aangepast, vooral bij het begin of na beëindiging van een voeding met sojasupplementen.

Waarop moet u letten met eten en drinken? Overleg met uw arts als u sojabevattende producten gebruikt.
Sojabevattende producten kunnen de opname van levothyroxine verminderen. Daarom dient de dosering van Euthyrox mogelijk te worden aangepast, vooral bij het begin of na beëindiging van een voeding met sojatoevoegingen.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Voor het goede verloop van een zwangerschap is een voldoende hoeveelheid schildklierhormoon noodzakelijk. Daarom moet u Euthyrox blijven gebruiken als u zwanger bent. Tijdens de zwangerschap moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyrostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt. Uw arts kan, indien nodig, de dosering aanpassen. Als u zwanger wordt, dient u contact met uw arts op te nemen.

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Euthyrox door vrouwen die borstvoeding geven, schadelijk is voor de zuigeling met een normaal werkende schildklier. Indien u borstvoeding geeft, moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyrostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Euthyrox heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Euthyrox bevat lactose Dit product bevat lactose. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden. Over het algemeen zal uw arts u eerst een lage dosering voorschrijven en deze zonodig verhogen.

Bij oudere patiënten, bij patiënten met aandoeningen aan de kransslagader van het hart en bij patiënten met ernstige of langbestaande hypothyroïdie moet een lage startdosis worden gegeven.

Bij patiënten met een laag gewicht en bij patiënten met een sterk vergrote schildklier kan meestal met een lagere onderhoudsdosis worden volstaan.

Indien uw kind aan een aangeboren hypothyroïdie lijdt kan de arts een hogere startdosering aanbevelen, want een snelle substitutie is belangrijk.

Het gebruikelijke doseringsschema is in de tabel hieronder weergegeven.

Indicatie
Behandeling van euthyroïde krop
Aanbevolen dosis (natriumlevothyroxine/dag) 75 – 200 microgram

Indicatie
Recidief profylaxe na kropresectie
Aanbevolen dosis (natriumlevothyroxine/dag)
75 – 200 microgram

Indicatie
Substitutie bij hypothyroïdie bij volwassenen, wanneer schildklier niet genoeg produceert
- startdosis
- onderhoudsdosis

Aanbevolen dosis (natriumlevothyroxine/dag) volwassenen
25 – 50 microgram
100 – 200 microgram

Aanbevolen dosis (natriumlevothyroxine/dag) kinderen
12,5 – 50 microgram 100 – 150 microgram per m2 lichaamsoppervlakte

Indicatie
Substitutie tijdens de gelijktijdige behandeling met thyrostatica bij hyperthyroïdie

Aanbevolen dosis (natriumlevothyroxine/dag)
50 – 100 microgram

Indicatie
Suppressiebehandeling bij schildkliercarcinoom

Aanbevolen dosis (natriumlevothyroxine/dag)
150 – 300 microgram

Diagnostisch gebruik bij Schildkliersuppressie-onderzoek
Week 4 voor de test Euthyrox 200 µg --- ---
Euthyrox 100 µg ---
Euthyrox 150 µg ½ tabl/dag

Week 3 voor de test Euthyrox 200 µg --- ---
Euthyrox 100 µg --- ---
Euthyrox 150 µg ½ tabl/dag

Week 2 voor de test Euthyrox 200 µg 1 tabl/dag
Euthyrox 100 µg 2 tabl/dag
Euthyrox 150 µg 1 tabl/dag

Week 1 voor de test Euthyrox 200 µg 1 tabl/dag
Euthyrox 100 µg 2 tabl/dag
Euthyrox 150 µg 1 tabl/dag

U moet Euthyrox één keer per dag innemen, een half uur voor het ontbijt. U kunt Euthyrox het beste met wat vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) innemen.
In geval u bemerkt dat Euthyrox te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Euthyrox moet meestal langdurig gebruikt worden.

Gebruik bij kinderen Kinderen moeten Euthyrox tenminste 30 minuten voor de eerste maaltijd van de dag innemen. U moet de tabletten oplossen in wat water. De suspensie moet met nog meer vloeistof ingenomen worden. U mag de suspensie pas vlak voor u het aan uw kind geeft, maken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Wanneer u teveel van Euthyrox heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De volgende symptomen kunnen wijzen op overdosering: een versnelde stofwisseling, hartkloppingen, angst, geprikkeldheid, toevallen en overdreven beweeglijkheid. Bij patiënten met kans op psychotische aandoeningen, kunnen symptomen van acute psychose voorkomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem de volgende dosis bij het volgende ontbijt.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Als de behandeling met Euthyrox wordt gestopt, dan kunnen de klachten die samenhangen met een te trage werking van de schildklier, weer terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kunt last krijgen van een of meer van de volgende bijwerkingen als u meer Euthyrox gebruikt dan voorgeschreven, of als u de voorgeschreven dosis niet verdraagt (bijv. wanneer de dosis snel wordt verhoogd):

Onregelmatige of snelle hartslag, pijn op de borst, hoofdpijn, spierzwakte of kramp, blozen (warmte en roodheid van het gezicht), koorts, braken, stoornissen van de menstruatie, pseudotumor cerebri (verhoogde druk in het hoofd), trillen, rusteloosheid, slaapstoornissen, zweten, gewichtsverlies, diarree.

Als u een van deze bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw arts. Uw arts kan besluiten de therapie voor meerdere dagen te onderbreken of om de dagelijkse dosis te verminderen tot de bijwerkingen zijn verdwenen.

Allergische reacties op een van de bestanddelen van Euthyrox zijn mogelijk (zie rubriek 6. “Welke stoffen zitten er in dit middel?”). Allergische reacties kunnen onder meer zijn zwelling van het gezicht of de keel (angio-oedeem). Als dit gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is levothyroxinenatrium, elke tablet bevat respectievelijk 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 en 200 microgram levothyroxinenatrium.
- De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, croscarmellose natrium, gelatine, lactose monohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Euthyrox eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Euthyrox is een witte, ronde, aan beide zijden vlakke tablet met afgeronde rand. De tablet heeft een breuklijn aan beide zijden en kan gedeeld worden in twee gelijke helften. Aan de bovenkant staat per sterkte een inscriptie:

Euthyrox 25 : EM 25
Euthyrox 50 : EM 50
Euthyrox 75 : EM 75
Euthyrox 88 : EM 88
Euthyrox 100 : EM 100
Euthyrox 112 : EM 112
Euthyrox 125 : EM 125
Euthyrox 137 : EM 137
Euthyrox 150 : EM 150
Euthyrox 175 : EM 175
Euthyrox 200 : EM 200

Euthyrox is verpakt in een kalenderverpakking. Elk doosje bevat 3 kalenderverpakkingen à 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Merck BV
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk

Fabrikant Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
Darmstadt
Duitsland

Bijsluiter(s)
Terug naar boven