Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Ezetimibe

1. Wat is Ezetimibe en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de toegenomen hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verminderen.

Dit middel vermindert de hoeveelheid totaalcholesterol, ‘slecht’ cholesterol (LDLcholesterol) en vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd in het bloed. Daarnaast zorgt dit middel ervoor dat er meer van het ‘goede’ cholesterol (HDL-cholesterol) in uw bloed komt.

Ezetimibe, de werkzame stof in dit middel, werkt door uw darmen minder cholesterol te laten opnemen.

Dit middel versterkt het cholesterolverlagende effect van statines, een groep geneesmiddelen die het cholesterol verlaagt dat uw lichaam zelf aanmaakt.

Cholesterol is een van de verschillende vettige stoffen die in het bloed voorkomen. Uw totale cholesterol bestaat vooral uit LDL- en HDL-cholesterol.

LDL-cholesterol wordt vaak ‘slecht’ cholesterol genoemd omdat dit aan de binnenkant van uw bloedvaten kan gaan hechten wat leidt tot plakvorming. Deze plak kan uiteindelijk leiden tot het vernauwen van de bloedvaten. Deze vernauwing kan de bloedstroom naar vitale organen zoals het hart en de hersenen vertragen of blokkeren, wat kan leiden tot een hartaanval of beroerte.

HDL-cholesterol wordt vaak ‘goed’cholesterol genoemd omdat dit helpt voorkomen dat het ‘slechte’ cholesterol aan uw bloedvaten kan gaan hechten en beschermt tegen hartziekte. Triglyceriden zijn een andere vorm van vet in uw bloed dat het risico op een hartziekte kan vergroten.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor patiënten die met alleen dieet hun cholesterol niet voldoende kunnen verlagen. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel moet u een holesterolverlagend dieet blijven volgen.

Dit middel wordt naast uw cholesterolverlagende dieet gebruikt als u:

 • te veel cholesterol in uw bloed heeft (primaire hypercholesterolemie [heterozygote familiaire en niet-familiaire])
  • samen met een statine, als alleen een statine onvoldoende verlaging van het cholesterol geeft
  • alleen, als een statine ongeschikt is of door u niet verdragen wordt
 • en erfelijke ziekte heeft (homozygote familiaire hypercholesterolemie; een erfelijke cholesterolaandoening van beide ouders) waardoor er meer cholesterol in uw bloed komt. U krijgt dan ook een statine voorgeschreven en mogelijk nog andere behandelingen.
 • een erfelijke ziekte heeft (homozygote sitosterolemie, ook fytosterolemie genoemd: een zeldzame erfelijke ziekte, van beide ouders, waarbij de stofwisseling van vetten verstoord is) waardoor er meer plantsterolen (bepaalde soort vetten die het cholesterol helpen verlagen) in uw bloed komen.

Als u een hartaandoening hebt, vermindert Ezetimibe in combinatie met cholesterolverlagende geneesmiddelen die statines worden genoemd het risico op een hartaanval, beroerte, operatie om de bloedstroom van het hart te vergroten, of ziekenhuisopname wegens pijn op de borst. Dit middel helpt niet om af te vallen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als u dit middel samen met een statine gebruikt, lees dan ook de desbetreffende informatie in de bijsluiter van dat geneesmiddel.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6: Inhoud van de verpakking en overige informatie).

Neem dit middel niet samen met een statine in als:

 • u momenteel een leveraandoening heeft
 • u zwanger bent of borstvoeding geeft

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Vertel uw arts over alle problemen met uw gezondheid, ook over allergieën.
 • Voor u dit geneesmiddel samen met een statine gaat gebruiken, moet uw arts uw bloed onderzoeken om na te gaan hoe goed uw lever werkt.
 • Ook als u dit geneesmiddel eenmaal samen met een statine gebruikt, kan uw arts uw bloed willen onderzoeken om te kijken hoe goed uw lever werkt.

Als u matige of ernstige problemen met uw lever heeft, wordt dit middel niet aanbevolen.

Het gelijktijdige gebruik van dit middel en fibraten (cholesterolverlagende geneesmiddelen) moet worden vermeden, omdat de veiligheid en werkzaamheid van het gecombineerde gebruik van dit middel met fibraten niet zijn vastgesteld.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar tenzij voorgeschreven door een specialist. Dit omdat er beperkte gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid en werkzaamheid.
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar omdat er geen gegevens zijn over gebruik in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Ezetimibe nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Met name moet u het uw arts melden als u geneesmiddelen gebruikt met één van de volgende werkzame stoffen:

 • ciclosporine (wordt vaak bij orgaantransplantaties gebruikt)
 • geneesmiddelen met een werkzame stof om bloedstolsels te voorkomen, zoals warfarine, fenprocoumon, acenocoumarol of fluindion (anticoagulantia)
 • colestyramine (ook gebruikt om het cholesterol te verlagen), omdat het invloed heeft op de manier waarop Ezetimibe werkt
 • fibraten (ook gebruikt om het cholesterol te verlagen)

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik dit middel niet samen met een statine als u zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger bent. Als u tijdens gelijktijdig gebruik van dit middel en een statine zwanger wordt, stop dan direct met het gebruik van beide geneesmiddelen en neem contact op
met uw arts.

Er is geen ervaring met het gebruik van dit middel zonder een statine tijdens de zwangerschap.

Gebruik dit middel niet met een statine als u borstvoeding geeft, omdat het niet bekend is of deze geneesmiddelen overgaan in de moedermelk.

Dit middel mag zonder een statine niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Vraag uw arts om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit middel zal naar verwachting geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken. Als u gaat rijden of machines gebruikt, dient u er echter rekening mee te houden dat duizeligheid na gebruik van dit middel gemeld is.

Ezetimibe bevat lactose Dit middel bevat een suiker die lactose wordt genoemd. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Blijf uw andere cholesterolverlagende geneesmiddelen gebruiken, tenzij uw arts zegt dat u daarmee moet stoppen. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken, moet u al een cholesterolverlagend dieet volgen.
 • Tijdens gebruik van dit geneesmiddel moet u met dat cholesterolverlagend dieet doorgaan.

De aanbevolen dosering is één 10 mg tablet eenmaal per dag, via de mond in te nemen.

U kunt dit geneesmiddel op elk moment van de dag innemen. U kunt de tablet innemen met of zonder voedsel.

Als uw arts dit middel heeft voorgeschreven samen met een statine, kunnen beide geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen. In dat geval moet u ook de doseringsvoorschriften lezen in de bijsluiter van dat geneesmiddel.

Als uw arts dit middel heeft voorgeschreven samen met een ander cholesterolverlagend geneesmiddel dat de werkzame stof colestyramine bevat, of een geneesmiddel met een galzuurbindend hars, dan moet u dit middel ten minste 2 uur vóór of 4 uur na toediening van een galzuurbindend hars innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Neem contact op met uw arts of apotheker als u meer van dit middel heeft gebruikt dan u zou moeten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dag op de gebruikelijke tijd uw normale hoeveelheid van dit middel in.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Neem contact op met uw arts of apotheker omdat uw cholesterolspiegel weer kan gaan stijgen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak bijwerkingen gemeld zijn:

 • Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)
 • Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief geïsoleerde meldingen).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u onverklaarbare pijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren krijgt. De reden daarvoor is dat in zeldzame gevallen de spierproblemen, zoals spierafbraak die tot beschadiging van de nieren leidt, ernstig kunnen zijn en ook levensbedreigend kunnen worden.

Bij algemeen gebruik zijn allergische reacties gemeld, waaronder zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel, mogelijk met moeilijk ademen of slikken (wat directe behandeling vereist).

Wanneer alleen dit middel werd gebruikt, werden de volgende bijwerkingen gemeld:
Vaak: buikpijn; diarree; winderigheid, vermoeidheid.

Soms: hogere uitslagen van sommige bloedonderzoeken om na te gaan hoe goed de lever (transaminases) of spieren (CK) werken; hoest; spijsverteringsproblemen; zuurbranden; misselijkheid; gewrichtspijn; spierspasmen; nekpijn; verminderde eetlust; pijn, pijn op de borst; opvliegers; hoge bloeddruk.

Daarnaast zijn bij gebruik van dit middel samen met een statine de volgende bijwerkingen gemeld:
Vaak: hogere uitslagen van sommige bloedonderzoeken om na te gaan hoe goed de lever werkt (transaminases); hoofdpijn; spierpijn; gevoeligheid of zwakte.

Soms: tintelingen; droge mond; jeuk; huiduitslag; netelroos (galblulten); rugpijn; zwakte van de spieren; pijn in de armen en benen; ongewone vermoeidheid of zwakte; zwelling, met name in de handen en voeten.

Bij gebruik met fenofibraat werd de volgende bijwerking gemeld:
buikpijn

Daarnaast zijn bij algemeen gebruik de volgende bijwerkingen gemeld: duizeligheid; spierpijn; leverproblemen; allergische reacties waaronder huiduitslag en netelroos; rode uitslag, soms met schietschijfachtige plekken op de huid (erythema multiforme; huiduitslag met onregelmatige rode vlekken); spierpijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren; afbraak van de spieren; galstenen of ontsteking van de galblaas (mogelijk met buikpijn, misselijkheid, braken); ontsteking van de alvleesklier, vaak met heftige buikpijn; verstopping (constipatie); lager aantal bloedcellen, wat blauwe plekken of bloeding kan veroorzaken (trombocytopenie); waarnemen van kriebelingen/tintelingen; depressie; ongewone vermoeidheid of zwakte; kortademigheid.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. /> Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven