Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Flagyl

Flagyl is een geneesmiddel dat bacteriën en ééncellige diertjes (protozoën) bestrijdt. Het bevat metronidazol als werkzame stof. Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van: - infecties van de urinebuis of van het slijmvlies van de vagina, de zogenaamde “witte vloed” bij vrouwen (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis). - darm- en leverinfecties veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje, amoebe (amoebiasis). - darminfecties veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje, giardia (giardiasis). - ernstige infecties die worden veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel. - een bepaalde vorm van ernstige tandvleesontsteking (angina van Plaut-Vincent). - en om bepaalde infecties te voorkomen die kunnen ontstaan bij en na een operatie.

1. Wat is Flagyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flagyl is een geneesmiddel dat bacteriën en ééncellige diertjes (protozoën) bestrijdt. Het bevat metronidazol als werkzame stof.

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van:
- infecties van de urinebuis of van het slijmvlies van de vagina, de zogenaamde “witte vloed” bij vrouwen (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).
- darm- en leverinfecties veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje, amoebe (amoebiasis).
- darminfecties veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje, giardia (giardiasis).
- ernstige infecties die worden veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel.
- een bepaalde vorm van ernstige tandvleesontsteking (angina van Plaut-Vincent).
- en om bepaalde infecties te voorkomen die kunnen ontstaan bij en na een operatie.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
• Er is bij u een afwijkend bloedbeeld vastgesteld. Dit wordt beoordeeld door uw arts.
• U heeft last van een aandoening aan uw zenuwstelsel (neurologische aandoening).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

• U gebruikt alcoholhoudende drank. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met dit middel.
• U gebruikt dit middel langer dan 10 dagen. Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal (DNA) optreden.
• Uw lever werkt niet goed. De werkzame stof, metronidazol, kan zich ophopen in uw lichaam (zie “Als uw lever niet goed werkt” in rubriek 3).
• Gevallen van ernstige levertoxiciteit/acuut leverfalen, inclusief gevallen met een fatale uitkomst bij patiënten met het syndroom van Cockayne, zijn gemeld met geneesmiddelen die metronidazol bevatten.
Als bij u sprake is van het syndroom van Cockayne, moet uw arts ook veelvuldig uw leverfunctie controleren zolang u met metronidazol wordt behandeld en ook daarna.
Zeg het onmiddellijk tegen uw arts en stop met het innemen van metronidazol als u last krijgt van:
- buikpijn, gebrek aan eetlust (anorexie), misselijkheid, braken, koorts, malaise, vermoeidheid, geelzucht, donkere urine, stopverf (licht grijze)- of mastiekkleurige ontlasting of jeuk.
• Gelijktijdig gebruik van Flagyl ovules en condooms of pessaria kan leiden tot het scheuren van het rubber. Daardoor kunnen deze voorbehoedsmiddelen minder betrouwbaar zijn.
• U bent allergisch voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen (ketoconazol, miconazol, sulconazol). U kunt dan ook allergisch zijn voor dit middel.
• Ga naar uw arts als u na de behandeling van de “witte vloed” nog klachten heeft. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie (gonorroe).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Flagyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van Flagyl met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:
• Disulfiram, een middel tegen alcoholverslaving. U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte.
• Fenobarbital, gebruikt bij epilepsie. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.
• Fenytoïne, een middel voor hartklachten of epilepsie. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.
• Cimetidine, een middel tegen maagklachten. De bijwerkingen van Flagyl kunnen toenemen.
• Bepaalde middelen tegen bloedstolling (anticoagulantia van het cumarine type, zoals acenocoumarol). Flagyl kan de werking van deze middelen versterken.
• Geneesmiddelen die lithium bevatten. Flagyl kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden.
• Ciclosporine, gebruikt na orgaantransplantaties en bij bepaalde huidziekten. Flagyl kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen.
• Geneesmiddelen met als bestanddeel 5-fluorouracil (behandeling tegen kanker). Flagyl kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk kan zijn.
• Busulfan, gebruikt bij kanker. Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling met dit middel geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Dit kan leiden tot bepaalde psychische stoornissen (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’).

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u dit middel gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding Dit middel komt in de moedermelk terecht. U mag dit middel één keer gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u dit middel voor langere tijd moet gebruiken, overleg dan eerst met uw arts of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit middel kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u hier last van heeft.

De suspensie bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

De suspensie bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Deze hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

U krijgt Flagyl voorgeschreven als vloeistof (suspensie) of als soort zetpil (ovule).

• Uw arts zal bepalen hoeveel u moet gebruiken.
• Schud de suspensie voor gebruik.
• Neem de suspensie via de mond (oraal) in.
• De ovule dient vaginaal te worden ingebracht.

De aanbevolen dosering is:

Bij giardiasis Gedurende 3 dagen:
- Kinderen 1-3 jaar: - 1 keer per dag 12,5 ml suspensie
- Kinderen 3-7 jaar: - 1 keer per dag 15 ml tot 20 ml suspensie
- Kinderen 7-10 jaar: - 1 keer per dag 25 ml suspensie
- Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 1 keer per dag 50 ml suspensie

Bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar kunnen ook de volgende doseringen worden gebruikt: 3 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5 dagen, of 2 keer per dag 12,5 ml suspensie gedurende 7 tot 10 dagen.

Bij amoebiasis Gedurende 5 tot 10 dagen:
- Kinderen 1-3 jaar: - 3 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie
- Kinderen 3-7 jaar: - 4 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie
- Kinderen 7-10 jaar: - 3 keer per dag 5 ml tot 10 ml suspensie
- Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 3 keer per dag 10 ml tot 20 ml suspensie

U mag niet meer dan 60 ml suspensie per dag gebruiken.

Bij ernstige infecties
Gedurende 7 dagen, of langer als dat nodig is (dit zal uw arts bepalen):

- Baby’s jonger dan 8 weken:
De arts bepaalt de dosering aan de hand van het gewicht van het kind.
De aanbevolen dosering is:
- 1 keer per dag 15 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of
- 2 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht.
- Kinderen tot 12 jaar:
De arts bepaalt de dosering aan de hand van het gewicht van het kind.
De aanbevolen dosering is:
- 1 keer per dag 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of
- 3 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht.

- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: - 3 keer per dag 18,75 ml suspensie, of - 3 tot 4 keer per dag 12,5 ml suspensie


Bij trichomoniasis Zowel u als uw partner moet worden behandeld:
- Kinderen jonger dan 10 jaar:
De arts bepaalt de dosering aan de hand van het gewicht van het kind.
De aanbevolen dosering is:
- 15 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht in 2 tot 3 giften per dag gedurende 7 dagen, of - 1 keer 40 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht (eenmalige dosis).
- (Jong)volwassenen: - 3 keer per dag 5 ml suspensie gedurende 7 dagen, of - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5-7 dagen, of - 1 keer 50 ml suspensie (eenmalige dosis).

Als u vrouw bent, kunt u ook Flagyl ovules gebruiken. Breng 1 keer per dag (’s avonds) 1 ovule diep in uw vagina in gedurende 10 dagen.

Bij Gardnerella vaginalis Zowel u als uw partner moet behandeld worden:
- Jongvolwassenen: - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5-7 dagen, of - 1 keer 50 ml suspensie (eenmalige dosis).
- Volwassenen:

Bij operaties - 2 keer per dag 25 ml suspensie gedurende 7 dagen
- Kinderen jonger dan12 jaar:
De arts bepaalt de dosis aan de hand van het gewicht van het kind.
De aanbevolen dosering is:
- 1 keer 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep. Bij pasgeborenen kan de arts besluiten de dosis te verlagen tot 1 keer 10 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.
- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: - voor de operatie: 1 keer 25 ml suspensie en de volgende dag 3 keer 12,5 ml suspensie.
Eventueel na de operatie één dag 3 keer 12,5 ml suspensie.

Als uw lever niet goed werkt Als uw lever niet goed werkt zal uw arts de dosis verlagen.

Als u merkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Als u te veel dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Gebruik van teveel metronidazol kan leiden tot onder andere misselijkheid, braken en coördinatieproblemen, zoals dronkemansgang. Na gebruik van teveel metronidazol worden vooral de symptomen behandeld. Er is geen specifiek tegengif voor overdosering.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u een keer een dosis van dit middel vergeet, neem deze dan alsnog, behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis. Volg dan gewoon het oude schema.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen) • Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen) • Een zeer ernstige bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).
• Een bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes, waardoor u gevoeliger bent voor infecties (neutropenie).
• Tekort aan bloedplaatjes, waardoor u gevoeliger bent voor bloeduitstortingen.
• Een bloedafwijking die zich uit in een verhoogde gevoeligheid voor infecties (voorbijgaande leukopenie). Deze afwijking verdwijnt weer als u stopt met het gebruik van dit middel.
• Een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld verwardheid en stuipen (encephalopathie), een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld coördinatieproblemen, spraakstoornissen, moeilijkheden met lopen, stuipen van de oogbol en trillen (cerebellair syndroom). Deze bijwerkingen kunnen herstellen na het staken van de behandeling.
• Een ernstige ontsteking van de dikke darm met als verschijnselen koorts en ernstige, aanhoudende of bloederige diarree (pseudomembraneuze colitis).
• Verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed. Beschadiging van de lever, die gepaard kan gaan met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).
• Stoornissen in de controle over het handelen en gedrag (psychotische stoornissen).

Niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld) • Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen. • Een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking, die meestal wordt veroorzaakt door een virus (aseptische meningitis).
• Zenuwaandoening (neuropathie), aanvallen die lijken op epilepsie.
• Stoornissen in het zien, zoals dubbelzien, bijziendheid, wazig zien, niet goed scherp kunnen zien of veranderingen in het zien van kleuren.
• Aandoening of ontsteking van de oogzenuw.
• Beschadiging of verlies van het gehoor, oorsuizen.
• Maag-darmklachten zoals pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree.
• Ontsteking van het mondslijmvlies, beslagen tong, verkleuring van de tong (mogelijk als gevolg van een candida-infectie).
• Smaakstoornissen, zoals een onaangename metaalsmaak.
• Ontsteking van de alvleesklier met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken.
• Gebrek aan eetlust (anorexia).
• Donkerverkleuring van uw urine.
• Spierpijn, gewrichtspijn.
• Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld de keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).
• Vluchtige huiduitslag bij sommige infectieziekten, jeuk, blozen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten).
• Scherp afgegrensd gebied van de huid met roodheid en soms met blaren, dat ontstaat door overgevoeligheid voor het geneesmiddel (fixed-drug eruption).
• Ernstige, plotselinge allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).
• Ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijn en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom).
• Leverfalen, waarbij levertransplantatie noodzakelijk was. Dit is gemeld bij patiënten die behandeld werden met metronidazol samen met een ander antibioticum.
• Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, zwaarmoedige stemming.
• Koorts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml
Bewaren beneden 25°C. De fles in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Flagyl, ovule 500 mg
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? Flagyl, ovule 500 mg: - De werkzame stof in dit middel is metronidazol. Eén ovule bevat 500 mg metronidazol.
- De andere stof in dit middel is hard vet.

Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml:
- De werkzame stof in dit middel is metronidazolbenzoaat. Eén milliliter suspensie bevat 40 mg metronidazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriumdiwaterstoffosfaat, methylhydroxybenzoaat, propylhydroxybenzoaat, alcohol 96%, sucrose, aluminium magnesium silicaat, citroenaroma, sinaasappelessence en gezuiverd water.

Hoe ziet Flagyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Flagyl, ovule 500 mg: 10 ovules in PVC/PE strips verpakt in een doos.
Flagyl, suspensie200 mg/5 ml: suspensie, verpakt per 100 ml in een bruine fles met een verzegelde dop of een kindveilige dop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikantHouder van de vergunning voor het in de handel brengen:
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant ovule
Unither Liquid Manufacturing
F-31770 Colomiers, Frankrijk

Fabrikant suspensie Sanofi-aventis Ltd.
Dagenham Essex RM 107 XS
Verenigd Koninkrijk

Aventis Pharma (Waterford) Ltd.
Waterford, Ierland

Unither Liquid Manufacturing
F-31770 Colomiers, Frankrijk

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven