Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Hydroxyzine

Wat is Hydroxyzine-2HCL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hydroxyzine-2HCL behoort tot de geneesmiddelengroep van de anxiolytica. De werkzame stof veroorzaakt enerzijds een licht kalmerend effect en heeft anderzijds invloed op sommige overgevoeligheidsverschijnselen van de huid.

Hydroxyzine-2HCL is bestemd voor:

 • de symptomatische behandeling van spanning met angstgevoelens bij volwassenen
 • de symptomatische behandeling van jeuk

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor de werkzame stof of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • u bent overgevoelig (allergisch) voor cetirizine (een middel tegen overgevoeligheidsreacties), andere piperazine afgeleiden (zoals levocetirizine), aminofylline (een middel tegen astma) of ethyleendiamine (een middel tegen astma)
 • bij u is sprake van een gestoorde aanmaak van de ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedlichaampjes (porfyrie)
 • als uw ECG (elektrocardiogram) een hartritmeprobleem genaamd “verlengd QT-interval” aantoont
 • als u een hart- en vaataandoening heeft (gehad) of als uw hartritme heel laag is
 • als uw lichaam lage zoutgehalten (bijv. een laag kalium- of magnesiumgehalte) heeft
 • als u bepaalde geneesmiddelen tegen hartritmeproblemen gebruikt of middelen die invloed zouden kunnen hebben op het hartritme (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
 • als iemand van uw naaste familie plotseling gestorven is aan een hartaandoening.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer u een allergietest (huid, longen) krijgt, moet u 5 dagen voor deze test stoppen met het gebruik van Hydroxyzine-2HCL. De resultaten van de test kunnen door Hydroxyzine-2HCL namelijk worden beïnvloed.

Hydroxyzine-2HCL kan geassocieerd zijn met een verhoogd risico op hartritmestoornissen die levensbedreigend kunnen zijn. Vertel het uw arts daarom als u een hartaandoening heeft of als u andere geneesmiddelen gebruikt, inclusief geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig heeft.

Roep tijdens uw behandeling met Hydroxyzine-2HCL onmiddellijk medische hulp in als u hartproblemen ervaart zoals hartkloppingen, ademhalingsproblemen of bewustzijnsverlies. De behandeling met hydroxyzine moet dan worden stopgezet.

Wees voorzichtig wanneer u een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van:

 • stuipen
 • staar
 • verstoppingen in het maagdarmkanaal
 • verstoppingen in de urinewegen
 • spierzwakte
 • dementie
 • onregelmatige werking van het hart

Kinderen

Bij kinderen is vaker melding gemaakt van het optreden van stuipen dan bij volwassenen.

Ouderen

Als gevolg van een verlengde werkingsduur wordt bij ouderen gestart met de helft van de gebruikelijke dosering (zie rubriek 3).

Patiënten met een verminderde werking van de nieren

Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de nieren dient de gebruikelijke dosering te worden verlaagd (zie rubriek 3).

Patiënten met een verminderde werking van de lever

Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de lever dient de gebruikelijke dosering te worden verlaagd (zie rubriek 3).

Neem contact op met uw arts als één van bovenstaande situaties voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Hydroxyzine-2HCL nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig heeft. Hydroxyzine-2HCL kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of daardoor beïnvloed worden.

Gebruik Hydroxyzine-2HCL niet als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van:

 • bacteriële infecties (bijv. de antibiotica erytromycine, moxifloxacine, levofloxacine)
 • schimmelinfecties (bijv. pentamidine)
 • hartaandoeningen of hoge bloeddruk (bijv. amiodaron, kinidine, disopyramide, sotalol)
 • psychosen (bijv. haloperidol)
 • depressie (bijv. citalopram, escitalopram)
 • maag-darmstelselaandoeningen (bijv. prucalopride)
 • allergie
 • malaria (bijv. mefloquine, hydroxychloroquine)
 • kanker (bijv. toremifene, vandetanib)
 • drugsmisbruik of ernstige pijn (methadon)

Hydroxyzine-2HCL kan de werking van de volgende geneesmiddelen versterken:

 • barbituraten (slaapmiddelen)
 • narcotica (verdovende middelen)
 • niet-narcotische analgetica (pijnstillers)
 • betahistine (een middel tegen de ziekte van Ménière)
 • tricyclische antidepressiva en monoamine oxidase remmers (middelen tegen neerslachtigheid)
 • bèta-blokkers (middelen tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk)
 • klasse 1C anti-arrhytmica (middelen tegen hartritmestoornissen)

Hydroxyzne-2HCL gaat de werking tegen van:

 • fenytoïne (een middel tegen epilepsie)
 • adrenaline (een middel dat de werkzaamheid van het hart bevordert)

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Hydroxyzine-2HCL met cimetidine (middel tegen maagklachten) en cetirizine (middel tegen allergische reacties).

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Gebruik Hydroxyzine-2HCL niet gelijktijdig met alcohol. Hydroxyzine-2HCL kan namelijk het effect van alcohol versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Hydroxyzine-2HCL mag tijdens de zwangerschap enkel worden gebruikt indien strikt noodzakelijk. In de periode dat borstvoeding wordt gegeven, mag Hydroxyzine-2HCL niet worden gebruikt.

De volgende symptomen kunnen onmiddellijk of slechts enkele uren na de geboorte worden waargenomen bij pasgeborenen van moeders die op het einde van de zwangerschap of tijdens de bevalling hydroxyzine hadden genomen: beven, stijve en/of zwakke spieren, ademhalingsproblemen en urineretentie (urine achterhouden/ophouden).

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hydroxyzine-2HCL kan uw reactievermogen en uw concentratievermogen verminderen. Gelijktijdig gebruik met alcohol of andere middelen die een effect hebben op het zenuwstelsel wordt afgeraden, omdat dit de effecten kan verergeren.

Het gebruik van Hydroxyzine-2HCL kan sufheid, slaperigheid, duizeligheid en hoofdpijn tot gevolg hebben (zie rubriek 4).

Houdt rekening met uw reactie op dit geneesmiddel als u van plan bent een voertuig te besturen, gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te bedienen.

Hydroxyzine-2HCL bevat lactose

De filmomhulde tabletten bevatten lactose.

Indien u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hydroxyzine-2HCL dient met de laagste effectieve dosis en zo kort mogelijk te worden gebruikt.

Gebruik bij kinderen (vanaf 12 maanden die niet meer dan 40 kg wegen)

Bij de behandeling van jeuk bedraagt de dosering voor kinderen vanaf 12 maanden en ouder: 1 mg/kg/dag met een maximum van 2 mg/kg/dag in meerdere giften.

De maximale dagelijkse dosis bij kinderen die niet meer dan 40 kg wegen, is 2 mg/kg/dag.

Gebruik bij volwassenen en kinderen die meer dan 40 kg wegen

Bij de behandeling van spanning met angstgevoelens bedraagt de dosering 50 mg per dag, verdeeld in 3 giften van respectievelijk 12,5 mg 's ochtends, 12,5 mg 's middags en 25 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 100 mg per dag.

Bij de behandeling van jeuk bedraagt de aanvangsdosis 25 mg, in te nemen voor het slapen gaan, indien noodzakelijk gevolgd door giften van 25 mg 3 tot 4 maal per dag.

Bij volwassenen en kinderen die meer dan 40 kg wegen, is de maximale dagelijkse dosis 100 mg per dag, ongeacht de indicatie.

Ouderen

Als gevolg van een verlengde werkingsduur wordt bij ouderen gestart met de helft van de gebruikelijke dosering.

Bij de behandeling van spanning met angstgevoelens bedraagt de dosering 25 mg per dag, verdeeld in 2 giften van respectievelijk 12,5 mg ’s ochtends en 12,5 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 50 mg per dag.

Bij de behandeling van jeuk bedraagt de aanvangsdosis 12,5 mg, in te nemen voor het slapen gaan, indien noodzakelijk gevolgd door giften van 12,5 mg 3 tot 4 maal per dag.

Bij ouderen is de maximale dagelijkse dosis 50 mg per dag.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren

Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de nieren dient de gebruikelijke dosering te worden verlaagd. Bijvoorbeeld naar de helft in geval van een matig verminderde werking van de nieren en naar een kwart in geval van een ernstig verminderde werking van de nieren.

Patiënten met een verminderde werking van de lever

Wanneer bij u sprake is van een verminderde werking van de lever dient de gebruikelijke dosering met een derde te worden verlaagd.

Bij de behandeling van spanning met angstgevoelens bedraagt de dosering 30 mg per dag, verdeeld in 3 giften van respectievelijk 10 mg 's ochtends, 10 mg 's middags en 10 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 60 mg per dag.

Bij de behandeling van jeuk bedraagt de aanvangsdosis 12.5 mg, in te nemen voor het slapen gaan, indien noodzakelijk gevolgd door giften van 12,5 mg 3 tot 4 maal per dag.

Wanneer en hoe moet u Hydroxyzine-2HCL innemen?

Hydroxyzine-2HCL kan het beste na de maaltijd worden ingenomen. De tabletten dienen in hun geheel met een voldoende hoeveelheid water te worden doorgeslikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Verschijnselen die kunnen optreden wanneer u teveel Hydroxyzine-2HCL hebt ingenomen zijn:

 • misselijkheid
 • braken
 • versnelde hartwerking (tachycardie)
 • koorts
 • slaperigheid
 • trillende spierbeweging (tremor)
 • verwardheid
 • hallucinaties
 • verminderd bewustzijn
 • hypoventilatie (respiratoire depressie)
 • stuipen (convulsies)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • onregelmatige werking van het hart (aritmie inclusief bradycardie)
 • diepe bewusteloosheid (diep coma)
 • stilvallen van hart en ademhaling (cardio-respiratoire collaps)

Wanneer u te veel van Hydroxyzine-2HCL heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, vooral als een kind te veel heeft ingenomen. In geval van overdosering kan een symptomatische behandeling worden ingesteld. ECG-bewaking kan worden uitgevoerd, vanwege de mogelijkheid van een hartritmestoornis zoals een QT-intervalverlenging of torsade de pointes.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen of wanneer u minder hebt ingenomen dan werd voorgeschreven door uw arts. Ga op het gebruikelijke tijdstip verder met de inname van de hoeveelheid zoals werd voorgeschreven door uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Hydroxyzine-2HCL kunnen de verschijnselen die u had voor de behandeling met dezelfde ernst terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen:

zeer vaak voorkomen (kunnen bij meer dan 1 op de 10 patiënten voorkomen) vaak voorkomen (kunnen bij 1 op de 10 patiënten voorkomen) soms voorkomen (kunnen bij 1 op de 100 patiënten voorkomen) zelden voorkomen (kunnen bij 1 op de 1.000 patiënten voorkomen) zeer zelden voorkomen (kunnen bij 1 op de 10.000 patiënten voorkomen) niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Niet bekend: een verlaagd aantal bloedplaatjes

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: overgevoeligheid

Zeer zelden: heftige overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock)

Psychische stoornissen

Soms: agitatie, verwardheid

Zelden: desoriëntatie, hallucinatie

Niet bekend: depressie

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: slaperigheid

Vaak: hoofdpijn, sufheid

Soms: duizeligheid, slapeloosheid, trillende spierbeweging (tremor)

Zelden: stuip, bewegingsstoornis (dyskinesie)

Niet bekend: stoornis in de gevoelswaarwording, syncope

Oogaandoeningen

Zelden: stoornissen gezichtsvermogen, wazig zien

Hartaandoeningen

Zelden: hartkloppingen

Niet bekend: ventriculaire ritmestoornissen (bijv. torsade de pointes), QT-intervalverlenging.

Bloedvataandoeningen

Zelden: verlaagde bloeddruk

Ademhalingsstelsel-, borstkas-, mediastinumaandoeningen

Zeer zelden: kramp van de spieren in de luchtweg

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: droge mond

Soms: misselijkheid

Zelden: constipatie, braken

Niet bekend: diarree

Lever- en galaandoeningen

Zelden: afwijkende leverfunctietesten

Niet bekend: hepatitis

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: jeuk, huiduitslag, galbulten, huidontsteking

Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen [bijvoorbeeld in gezicht, armen en/of benen, lippen, tong, strottenhoofd], ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem), toegenomen transpiratie, ronde roodbruine plekken (erythema fixatum), oppervlakkige blaasjes gevuld met pus (exanthemateuze pustulose), veelvormige roodhuid (erythema multiforme), rode, lichtverheven onregelmatige vlekken

(Stevens-Johnson syndroom)

Niet bekend: blaarvormingen (bijv. toxische epidermale necrolyse, pemfigoïd)

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden: ophouden urine

Niet bekend: pijnlijke en moeilijke urinelozing

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: vermoeidheid

Soms: malaise, koorts

Niet bekend: lichaamszwakte

Onderzoeken

Gewichtstoename

De volgende bijwerkingen kunnen mogelijk ook optreden met Hydroxyzine-2HCL: agressie, tics, stoornis in de spierspanning, krampachtige oogbewegingen, bedwateren, oedeem, gewichtstoename.

Stop het gebruik van het geneesmiddel en roep onmiddellijk medische hulp in als u hartritmeproblemen ervaart zoals hartkloppingen, ademhalingsproblemen of bewustzijnsverlies.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25oC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na de afkorting ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is hydroxyzine dihydrochloride. De filmomhulde tabletten bevatten respectievelijk 10 of 25 mg hydroxyzine dihydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

filmomhulde tablet van 10 mg: lactose, maïszetmeel, talk (E553B), povidone (E1201), calciumstearaat (E470A), eudragit E, polyethyleen glycol 6000, titaandioxide (E171) filmomhulde tablet van 25 mg: lactose, microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat

(E470B), colloïdaal silicium dioxide (E551), titaandioxide (E171), hydroxypropylmethylcellulose (E464), macrogol 400

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 07-04-2022 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven