Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Orgametril

Progesteron-achtige stoffen zoals die in Orgametril worden vaak voorgeschreven bij stoornissen van de menstruatiecyclus. Orgametril bevat lynestrenol, een stof die lijkt op het natuurlijke hormoon progesteron.

Wat is Orgametril en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Orgametril?

Orgametril bevat lynestrenol, een stof die lijkt op het natuurlijke hormoon progesteron.

Waarvoor wordt Orgametril gebruikt?

Progesteron-achtige stoffen zoals die in Orgametril worden vaak voorgeschreven bij stoornissen van de menstruatiecyclus. Daarnaast kan Orgametril worden voorgeschreven:

 • Als aanvulling op een oestrogeentherapie tijdens of na de overgang;
 • Bij de behandeling van kanker van het baarmoederslijmvlies;
 • Bij endometriose (een aandoening door woekerend baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder);
 • Om de eisprong (ovulatie) of de menstruatie te onderdrukken;
 • Om de menstruatie uit te stellen.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent zwanger of u denkt dat u misschien zwanger bent;
 • U heeft een ernstige leveraandoening zoals geelzucht, leverontsteking (hepatitis), een gezwel in de lever of de zeldzame leverziekten Rotorsyndroom en Dubin-Johnsonsyndroom, of uw lever heeft zich nog niet helemaal hersteld na zo’n ernstige aandoening;
 • U heeft onverwacht bloedverlies uit de vagina;
 • U heeft bepaalde aandoeningen die tijdens een zwangerschap of tijdens eerder hormoongebruik zijn opgetreden of verergerd; namelijk: geelzucht, ernstige jeuk, huiduitslag in de vorm van blaasjes (herpes gestationis), een stofwisselingsziekte van de lever (porfyrie) of een erfelijke vorm van doofheid (otosclerose);
 • U heeft trombose. Trombose is de vorming van een bloedstolsel in een bloedvat [bijvoorbeeld in een been (diepe veneuze trombose) of in de longen (longembolie);
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie".

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Extra controle door uw arts kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt bij:

 • Stoornissen in de bloedstolling (bijvoorbeeld trombose);
 • Aandoeningen van hart of bloedvaten;
 • Zwaar neerslachtige stemming (depressie);
 • Leveraandoeningen, zoals geelzucht of een gezwel in de lever;
 • Ongewoon bloedverlies uit de vagina;
 • Te veel cholesterol of andere vetachtige stoffen in het bloed;
 • ‘zwangerschapsvlekken’ (vlekkerige verkleuring van de huid);
 • Acne, vettige huid en toename van lichaams- of gezichtsbeharing.

Als een of meer van de bovenstaande situaties voor het eerst optreedt, terugkomt of erger wordt terwijl u Orgametril gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts wanneer u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen. Raadpleeg uw arts ruim van te voren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Orgametril beïnvloeden (of omgekeerd). Gebruikt u naast Orgametril nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vertel uw arts ook altijd of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:

 • Geactiveerde kool;
 • Carbamazepine, hydantoïnederivaten en barbituraten, inclusief primidon (middelen tegen epilepsie);
 • Theofyllines (middelen tegen astma, bronchitis, emfyseem);
 • Aminoglutethimide (middelen bij het Cushing-syndroom);
 • Rifampicine, troleandomycine (middel tegen bacteriële infecties);
 • Ciclosporine (wordt gebruikt na een transplantatie);
 • Bètablokkers (middelen tegen hoge bloeddruk);
 • Insuline (middel tegen suikerziekte).

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bij zwangerschap of het vermoeden van zwangerschap moet Orgametril niet worden gebruikt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Orgametril kan duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op met autorijden en andere bezigheden waarvoor constante aandacht nodig is.

Orgametril bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Bij stoornissen van de menstruatiecyclus en bij sommige andere aandoeningen is de aanbevolen dosering 1 of 2 tabletten per dag van de 14e dag t/m de 25e dag van de cyclus. De eerste dag van de cyclus is de eerste dag van de menstruatie. Bij te veel of langdurig bloedverlies worden in de regel 2 tabletten per dag gedurende 10 dagen voorgeschreven.

Bij de behandeling van sommige andere aandoeningen moet

Orgametril gedurende langere tijd dagelijks worden ingenomen. Er is dan geen maandelijkse tabletvrije periode.

Hoe en wanneer innemen

Neem de tabletten iedere dag op ongeveer dezelfde tijd met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld met een glas water). Als u merkt dat Orgametril te sterk of juist te weinig werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Orgametril heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Overdosering met Orgametril kan mogelijk gepaard gaan met misselijkheid en braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de vergeten tabletten in zodra u daaraan denkt, behalve wanneer het meer dan 24 uur te laat is. In dit laatste geval moet u de vergeten dosis gewoon overslaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Lynestrenol heeft een sterke invloed op het baarmoederslijmvlies en kan daardoor worden toegepast bij de behandeling van stoornissen van de menstruatiecyclus. In veel gevallen kan de cyclus weer normaal worden door Orgametril gedurende een paar dagen per maand in te nemen. Enkele dagen (meestal binnen drie dagen) na het beëindigen van een kuur met Orgametril zal het baarmoederslijmvlies loslaten. Dit gaat (net als bij een gewone menstruatie) gepaard met een bloeding.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Gewichtstoename;
 • Enigszins verhoogde bloedsuikers na de maaltijd (verminderde glucosetolerantie);
 • Zenuwachtigheid;
 • Misselijkheid;
 • Overgeven;
 • Buikpijn;
 • Diarree;
 • Verstopping (obstipatie);
 • Vettige huid (seborroe);
 • Tussentijds bloedverlies uit de vagina (buiten de gewone, maandelijkse bloeding), vooral tijdens de eerste twee maanden;
 • Minder zin in seks.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Vochtophoping in de weefsels (vochtretentie);
 • Overmatig zweten (hyperhidrose);
 • Hoofdpijn;
 • Migraine;
 • Duizeligheid;
 • Depressieve stemming;
 • ‘zwangerschapsvlekken’ (vlekkerige verkleuring van de huid, chloasma);
 • Jeuk (pruritus);
 • Puistjes (acne);
 • Overgevoeligheid (allergie);
 • Huiduitslag;
 • Netelroos (urticaria);
 • Toename van lichaams- of gezichtsbeharing (hirsutisme);
 • Achterwege blijven van de maandelijkse bloeding;
 • Gevoeligheid van de borsten;
 • Meer zin in seks;
 • Verandering in vet- en cholesterolspiegels (abnormale lipidenwaarden);
 • Abnormale uitslagen van leverfunctietests.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Geelzucht;
 • Veranderde vaginale afscheiding.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren beneden 30 ˚C. Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel:

De werkzame stof in dit middel is 5 mg lynestrenol. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Aardappelzetmeel;
 • A-tocopherol (E307);
 • Glycerol (E422);
 • Magnesiumstearaat (E572);
 • Talkpoeder (E553b);
 • Lactosemonohydraat (zie ook ‘Orgametril bevat lactose’).

Hoe ziet Orgametril eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

1 doordrukstrip met 30 tabletten à 5 mg. Witte, ronde tabletten met aan één kant het opschrift ‘Organon’; op de andere kant staat de code ‘TT’ boven en de code ‘4’ onder de breukstreep.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

N.V. Organon,
Kloosterstraat 6,
5349 AB Oss,
Nederland

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 17-01-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven